Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

256/2004 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 167

(1) Vedoucí osoba nebo ovládající osoba uvedená v § 155a odst. 1, se dopustí přestupku tím, že neoznámí České národní bance změnu skutečností podle § 10a odst. 1, § 28 odst. 4, § 43 odst. 6 nebo § 155a odst. 1.

(2) Vázaný zástupce se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost okamžitě ukončit smluvní závazek podle § 32d odst. 2.

(3) Fyzická osoba uvedená v § 116 se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost mlčenlivosti podle § 116 a 117.

(4) Fyzická osoba uvedená v § 125 odst. 5 se dopustí přestupku tím, že poruší oznamovací povinnost podle § 125 odst. 5.

(5) Nucený správce obchodníka s cennými papíry, organizátora regulovaného trhu, provozovatele vypořádacího systému nebo centrálního depozitáře se dopustí přestupku tím, že

a) neposkytne Garančnímu fondu podklady podle § 130 odst. 11,

b) poruší omezení podle § 139 odst. 6,

c) nepřijme opatření podle § 139 odst. 7 písm. a),

d) nezajistí ochranu práv osob podle § 139 odst. 7 písm. b),

e) poruší povinnost podle § 139 odst. 7 písm. c), nebo

f) nevyžádá si ke svému rozhodnutí předchozí souhlas České národní banky podle § 139 odst. 8.

(6) Fyzická osoba, která požádala o přijetí investičních cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu bez souhlasu emitenta, se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 127 odst. 2

a) neuveřejní povinně uveřejňovanou informaci,

b) nezašle České národní bance povinně uveřejňovanou informaci, nebo

c) neuchová podstatné údaje související s povinně uveřejňovanou informací.

(7) Zasvěcená osoba se dopustí přestupku tím, že

a) nabude nebo zcizí finanční nástroj v rozporu s § 124 odst. 4 písm. a) nebo se o to pokusí,

b) učiní jiné osobě doporučení k nabytí nebo zcizení finančního nástroje podle § 124 odst. 4 písm. b), nebo

c) poruší povinnost mlčenlivosti o vnitřní informaci nebo povinnost zamezit jiné osobě přístup k této informaci podle § 124 odst. 4 písm. c).

(8) Fyzická osoba, která v souvislosti s výkonem svého povolání nebo podnikání tvoří nebo rozšiřuje investiční doporučení, nebo osoba s ní propojená, se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost při tvorbě nebo šíření investičního doporučení podle § 125 odst. 6.

(9) Fyzická osoba, která je emitentem uvedeným v § 121a se dopustí přestupku tím, že

a) nepředloží organizátorovi evropského regulovaného trhu, na němž je jím vydaný investiční cenný papír přijat k obchodování, nebo České národní bance návrh uvedený v § 120 odst. 1, nebo

b) poruší při plnění informační povinnosti zákaz uvedený v § 121.

(10) Fyzická osoba, jejíž registrace byla zrušena, nebo fyzická osoba, která je právním nástupcem osoby, jejíž registrace byla zrušena, se dopustí přestupku tím, že uchová dokument nebo záznam v rozporu s § 32 odst. 6.

(11) Za přestupek fyzické osoby lze uložit pokutu do

a) 500000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 nebo odstavce 3,

b) 5000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1, odstavce 4, odstavce 5 nebo odstavce 10,

c) 10000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 7 nebo 8.

(12) Za přestupek podle odstavce 6 nebo 9 lze uložit pokutu do

a) 60000000 Kč,

b) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 60000000 Kč.

(13) Za přestupek podle odstavce 1 lze namísto pokuty nebo spolu s pokutou uložit zákaz činnosti až na 5 let.