Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

256/2004 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 202b

(1) Středisko cenných papírů se dopustí správního deliktu tím, že při vedení evidence zaknihovaných a imobilizovaných cenných papírů, při vedení evidence rozhodnutí Komise a České národní banky nebo při plnění informačních povinností [§ 202 odst. 1 písm. b)] poruší povinnosti stanovené dosavadním zákonem.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 20000000 Kč.

(3) Na správní delikt podle odstavce 1 se použije § 192 odst. 1 až 4 a 6 obdobně.