Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

256/2004 Sb.

Poslední změna zákona:

HLAVA IIISPRÁVNÍ DELIKTY

§ 157Správní delikty osob, které poskytují investiční služby

(1) Obchodník s cennými papíry nebo zahraniční osoba poskytující investiční služby v České republice prostřednictvím pobočky se dopustí správního deliktu tím, že

a) nevede deník obchodníka s cennými papíry podle § 13,

b) poruší povinnost informovat Českou národní banku podle § 15t odst. 1,

c) neuveřejní údaje podle § 16b nebo § 16c,

d) neoznámí zahájení nebo ukončení systematické internalizace podle § 17a odst. 2,

e) při systematické internalizaci neuveřejní závazné kotace podle § 17b,

f) při systematické internalizaci neprovede pokyn podle § 17c,

g) při systematické internalizaci omezí přístup ke kotacím v rozporu s § 17d,

h) jako dražebník cenných papírů organizuje veřejnou dražbu cenných papírů v rozporu s § 33, nebo

i) nezaplatí příspěvek do Garančního fondu podle § 129.

(2) Obchodník s cennými papíry, zahraniční osoba poskytující investiční služby v České republice prostřednictvím pobočky nebo investiční zprostředkovatel se dopustí správního deliktu tím, že

a) neposkytuje investiční služby s odbornou péčí podle § 11a nebo § 32 odst. 1,

b) poruší při jednání se zákazníky povinnost podle § 15 odst. 1 nebo § 32 odst. 3,

c) neuchovává dokumenty nebo záznamy podle § 17 nebo § 32 odst. 6, nebo

d) poruší povinnost poskytnout spotřebiteli před uzavřením smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku informace podle zvláštního právního předpisu.

(3) Obchodník s cennými papíry nebo zahraniční osoba, která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie, a která poskytuje investiční služby v České republice prostřednictvím pobočky, se dopustí správního deliktu tím, že poruší povinnost obezřetného poskytování investičních služeb podle § 12, 12c, 12d nebo 12e.

(4) Obchodník s cennými papíry, zahraniční osoba, která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie, a která poskytuje investiční služby v České republice prostřednictvím pobočky, nebo investiční zprostředkovatel se dopustí správního deliktu tím, že provádí svou činnost pomocí osoby, která nesplňuje podmínky podle § 14.

(5) Investiční zprostředkovatel se dopustí správního deliktu tím, že

a) provádí svou činnost pomocí osoby, která nesplňuje podmínky podle § 30 odst. 1 nebo 2,

b) nezajistí obezřetné poskytování investičních služeb podle § 32 odst. 4,

c) nevede evidenci přijatých nebo předaných pokynů podle § 32 odst. 5, nebo

d) poruší informační povinnost podle § 32 odst. 7.

(6) Zastoupený se dopustí správního deliktu tím, že poruší při vykonávání svých činností vázanými zástupci povinnost podle § 32c odst. 6 nebo § 32d odst. 1.

(7) Obchodník s cennými papíry se dopustí správního deliktu tím, že

a) udělí souhlas podle § 2b odst. 1, aniž posoudí splnění podmínek podle § 2b odst. 3,

b) nepředloží České národní bance nebo neuveřejní na svých internetových stránkách výroční zprávu podle § 16 odst. 1,

c) poruší informační povinnost podle § 16 odst. 2,

d) neposkytne Garančnímu fondu podklady podle § 130 odst. 11,

e) poruší povinnost vést evidenci údajů týkajících se pojištěných pohledávek z vkladů zákazníků podle zákona upravujícího činnost bank, nebo

f) poruší povinnost předat údaje týkající se pojištěných pohledávek z vkladů bance, spořitelnímu a úvěrnímu družstvu nebo zahraniční bance podle zákona upravujícího činnost bank.

(8) Obchodník s cennými papíry, který není bankou, nebo obchodník s cennými papíry, který je osobou uvedenou v § 9a odst. 4, se dopustí správního deliktu tím, že na individuálním nebo konsolidovaném základě

a) použije nebo změní interní přístup pro výpočet kapitálového požadavku bez předchozího souhlasu České národní banky nebo tento přístup používá v rozporu se závaznými podmínkami stanovenými v tomto souhlasu podle čl. 143 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nařízení nebo rozhodnutí Evropské komise,

b) použije úvěrové hodnocení pro výpočet kapitálových požadavků v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím obezřetnostní požadavky na úvěrové instituce a investiční podniky,

c) nepřijme nebo neuplatňuje strategie nebo postupy podle § 9a,

d) se vystaví expozici přesahující limity stanovené v čl. 395 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a prováděcím právním předpisem vydaném podle § 199,

e) poruší informační povinnost podle § 16 odst. 3 a 4,

f) neuveřejní údaje podle části osmé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,

g) poruší povinnost podle § 155 odst. 3,

h) neposkytne právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě bez zbytečného odkladu písemné vysvětlení jejího úvěrového hodnocení podle čl. 431 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,

i) nedodrží pravidla pro stanovení kapitálu, určení jednotlivých kapitálových požadavků nebo podmínky pro používání přístupů pro výpočet kapitálových požadavků podle částí druhé a třetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,

j) nesdělí České národní bance údaje nebo sdělí neúplné nebo nesprávné údaje podle čl. 99 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nařízení nebo rozhodnutí Evropské komise,

k) nesdělí České národní bance údaje, nebo sdělí neúplné nebo nesprávné údaje o kapitálových požadavcích stanovených v čl. 101 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nařízení nebo rozhodnutí Evropské komise,

l) se vystaví úvěrovému riziku sekuritizované pozice,

m) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím obezřetnostní požadavky na úvěrové instituce a investiční podniky nesdělí České národní bance údaje nebo sdělí nesprávné anebo neúplné údaje o

1. velkých expozicích,

2. pákovém poměru,

3. likviditě,

n) neudržuje opakovaně nebo po delší dobu likvidní prostředky podle čl. 412 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,

o) nezpřístupní informace v rozsahu a způsobem stanoveným čl. 431 odst. 1 až 3 nebo čl. 451 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nařízením nebo rozhodnutí Evropské komise nebo tyto informace zpřístupní s neúplnými nebo nesprávnými údaji,

p) rozdělí část zisku po zdanění v rozporu s tímto zákonem,

q) poskytne plnění držitelům investičních nástrojů zahrnutých v kapitálu obchodníka s cennými papíry v rozporu s článkem 28, 51 nebo 63 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nebo

r) umožní osobě, která nesplňuje požadavky tohoto zákona na člena statutárního orgánu, správní rady nebo dozorčí rady obchodníka s cennými papíry, stát se nebo zůstat členem tohoto orgánu.

(9) Obchodník s cennými papíry, který není bankou, se dopustí správního deliktu tím, že

a) podnikatelsky vykonává činnost v rozporu s § 6b odst. 1,

b) poruší oznamovací povinnost podle § 21 odst. 1, § 21 odst. 6, § 22 odst. 1 nebo § 22 odst. 5, nebo

c) umístí svou pobočku v hostitelském státě navzdory rozhodnutí České národní banky podle § 21 odst. 5.

(10) Obchodník s cennými papíry, který není bankou, nebo zahraniční osoba, která poskytuje investiční služby v České republice prostřednictvím pobočky, se dopustí správního deliktu tím, že neposkytne bez zbytečného odkladu žadateli o úvěr nebo zápůjčku vysvětlení o jeho úvěrovém hodnocení podle čl. 431 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.

(11) Obchodník s cennými papíry, který je osobou uvedenou v § 9a odst. 4, se dopustí správního deliktu tím, že na individuálním nebo konsolidovaném základě nezavede nebo neudržuje řídicí a kontrolní systém podle § 12 odst. 1 písm. a).

(12) Zahraniční osoba poskytující investiční služby v České republice prostřednictvím pobočky se dopustí správního deliktu tím, že poruší informační povinnost podle § 16 odst. 2 písm. a), b), c) nebo d) nebo § 16 odst. 3 písm. a).

(13) Zahraniční osoba, která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie, a která poskytuje investiční služby v České republice prostřednictvím pobočky, se dopustí správního deliktu tím, že neoznámí bez zbytečného odkladu České národní bance změnu ve skutečnostech, na jejichž základě jí bylo uděleno povolení v rozporu s § 28 odst. 6.

(14) Za správní delikt se uloží pokuta do

a) 1000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 7 písm. a),

b) 10000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. g), h) nebo i), odstavce 2 písm. d), odstavce 5, odstavce 6, odstavce 7 písm. d), e) nebo f), odstavce 9 písm. b) nebo c) nebo odstavce 13,

c) 20000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e) nebo f), odstavce 2 písm. a), b) nebo c), odstavce 3, odstavce 4, odstavce 7 písm. b) nebo c), odstavce 8, odstavce 9 písm. a), odstavce 10, odstavce 11 nebo odstavce 12,

d) dvojnásobku výše neoprávněného prospěchu, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit, jde-li o správní delikt podle odstavce 8 písm. i) až t) a spáchala-li ho právnická osoba; není-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit, uloží se pokuta do výše 10 % čistého ročního obratu dosaženého obchodníkem s cennými papíry za bezprostředně předcházející účetní období, který zahrnuje položky uvedené v čl. 316 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, jde-li o správní delikt podle odstavce 8 písm. i) až t),

e) dvojnásobku výše neoprávněného prospěchu, jde-li o správní delikt podle odstavce 8 písm. i) až t) a spáchala-li ho ovládaná osoba; není-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit, uloží se pokuta do výše 10 % čistého ročního obratu podle konsolidované účetní závěrky ovládající osoby za bezprostředně předcházející účetní období.

§ 158Správní delikty organizátora regulovaného trhu

(1) Organizátor regulovaného trhu se dopustí správního deliktu tím, že

a) podnikatelsky vykonává činnost v rozporu s § 40 odst. 1,

b) poskytne službu v rozporu s pravidly obchodování, pravidly pro přijímání investičních nástrojů k obchodování nebo pravidly přístupu,

c) neposkytne službu s odbornou péčí podle § 41 odst. 1 a 2,

d) nesplní oznamovací povinnost podle § 49 odst. 1 nebo informační povinnost podle § 50 odst. 1 až 6,

e) poruší organizační požadavky podle § 48 nebo některý z nich,

f) nesplní informační povinnost podle § 50,

g) neumožní účastníkům regulovaného trhu zvolit jiný vypořádací systém podle § 51 odst. 1,

h) poruší omezení nebo zákaz České národní banky podle § 52, nebo

i) nesplní některou z povinností podle § 67 nebo 68.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 20000000 Kč.

§ 159Správní delikty provozovatele mnohostranného obchodního systému

(1) Provozovatel mnohostranného obchodního systému se dopustí správního deliktu tím, že

a) nedodrží pravidla transparentnosti podle § 67 nebo § 68,

b) nezavede nebo poruší pravidla podle § 69 odst. 2, 3 nebo 4,

c) nezajistí vypořádání obchodů nebo neinformuje účastníky mnohostranného obchodního systému podle § 70 odst. 1,

d) poruší omezení nebo zákaz České národní banky podle § 70 odst. 2,

e) poruší povinnost soustavně sledovat a vyhodnocovat obchody podle § 71 odst. 2,

f) poruší oznamovací povinnost podle § 71 odst. 3, nebo

g) poruší informační povinnost podle § 71 odst. 4.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 20000000 Kč.

§ 160Správní delikty provozovatele a účastníka vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání

(1) Provozovatel vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání se dopustí správního deliktu tím, že

a) v rozporu s § 87 odst. 1 uveřejní změnu pravidel systému bez souhlasu České národní banky,

b) neoznámí změnu údajů podle § 90b odst. 4, nebo

c) nesplní informační povinnost podle § 90c odst. 1.

(2) Provozovatel vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání se sídlem v České republice se dopustí správního deliktu tím, že

a) provozuje vypořádací systém s neodvolatelností vypořádání v rozporu s § 90 odst. 3,

b) nesplní informační povinnost podle § 90c odst. 3, nebo

c) nesplní oznamovací povinnost podle § 145 odst. 4.

(3) Účastník vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání se dopustí správního deliktu tím, že nesplní informační povinnost podle § 90c odst. 2 nebo § 90d.

(4) Za správní delikt se uloží pokuta do

a) 10000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c), odstavce 2 nebo 3,

b) 20000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo b).

§ 161Správní delikty osoby, která vede evidenci investičních nástrojů

(1) Osoba, která vede evidenci investičních nástrojů, se dopustí správního deliktu tím, že

a) poruší povinnost uchovávat evidenci nebo dokumenty podle § 99a, nebo

b) neposkytne údaje podle § 115 odst. 1.

(2) Centrální depozitář nebo zahraniční centrální depozitář se dopustí správního deliktu tím, že

a) v rozporu s čl. 26 odst. 1 až 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 nezavede spolehlivé systémy řízení a správy nebo tyto systémy řízení a správy nezveřejní,

b) v rozporu s čl. 27 odst. 2 až 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 členové vedoucího orgánu nesplňují požadavky na výkon jejich funkce nebo jsou odměňováni v závislosti na obchodních výsledcích centrálního depozitáře,

c) v rozporu s čl. 27 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 neposkytuje požadované informace,

d) v rozporu s čl. 27 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 nezíská souhlas s převodem vlastnických práv,

e) v rozporu s čl. 28 odst. 1, 2 nebo 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 nezřídí výbor uživatelů, nezavede požadovaná pravidla pro výkon jeho činnosti nebo neinformuje Českou národní banku nebo výbor uživatelů o tom, že se neřídil stanoviskem výboru uživatelů,

f) v rozporu s čl. 29 odst. 1 nebo 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 neuchovává evidenci o poskytnutých službách nebo z této evidence neposkytuje na žádost údaje,

g) v rozporu s čl. 30 odst. 1, 3 nebo 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 neplní podmínky při pověření třetí strany výkonem svých služeb nebo činností, nezpřístupní požadované informace nebo nezíská souhlas s takovým pověřením,

h) v rozporu s čl. 32 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 nemá zavedena pravidla pro vyřizování stížností,

i) v rozporu s čl. 33 odst. 1 nebo 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 nestanoví požadované podmínky pro účast nebo pozastavení nebo ukončení účasti ve vypořádacím systému,

j) v rozporu s čl. 34 odst. 1, 2, 4 nebo 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 nezveřejní ceník služeb nebo neposkytne požadované informace,

k) v rozporu s čl. 34 odst. 6 až 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 neúčtuje o nákladech a výnosech požadovaným způsobem,

l) v rozporu s čl. 35 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 se neřídí požadovanými postupy komunikace,

m) v rozporu s čl. 37 odst. 1 a 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 nezajišťuje celistvost emise,

n) v rozporu s čl. 38 odst. 1 až 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 nevede evidenci a účty požadovaným způsobem,

o) v rozporu s čl. 38 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 nezveřejní požadované informace,

p) v rozporu s čl. 38 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 nakládá s cennými papíry vedenými na účtech nedovoleným způsobem,

q) v rozporu s čl. 39 odst. 2 nebo 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 nezajistí stanovení požadovaných okamžiků nebo nezveřejní pravidla upravující platnost a účinnost převodů ve vypořádacím systému,

r) v rozporu s čl. 39 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 nezajistí, že peněžní prostředky budou k dispozici v požadovaný okamžik,

s) v rozporu s čl. 40 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 neposkytne požadované informace nebo je neposkytne v požadované kvalitě,

t) v rozporu s čl. 41 odst. 1 až 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 nezavede požadovaná pravidla nebo postupy, tato pravidla nebo postupy nezveřejní nebo neprovádí požadované pravidelné testování těchto pravidel nebo postupů,

u) v rozporu s čl. 43 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 nezavede požadovaná pravidla, postupy nebo neuzavře požadované smlouvy,

v) v rozporu s čl. 44 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 nezavede spolehlivé systémy řízení a kontroly,

w) v rozporu s čl. 45 odst. 1 až 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 nezavede vhodné nástroje nebo plány pro řízení operačního rizika nebo neprovádí pravidelné testování,

x) v rozporu s čl. 45 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 neurčí, nesleduje nebo neřídí daná rizika nebo o těchto rizicích nebo provozních incidentech neposkytne požadované informace,

y) v rozporu s čl. 46 odst. 1 až 3 nebo 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 nedodržuje zásady investiční politiky,

z) v rozporu s čl. 47 odst. 1 nebo 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 nemá kapitál v požadované výši nebo nezavede požadované plány,

za) v rozporu s čl. 48 odst. 1 až 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 neplní povinnosti vyplývající ze vzájemného propojení,

zb) v rozporu s čl. 49 odst. 2 nebo 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 nevyřídí žádost emitenta neprodleně a nediskriminačním způsobem nebo odmítne poskytnout služby emitentovi,

zc) v rozporu s čl. 52 odst. 2 nebo čl. 53 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 odmítne zřídit vzájemné propojení, zřídit přístup ke svému vypořádacímu systému nebo řádně zdůvodnit odmítnutí žádosti o propojení nebo zřízení přístupu, nebo

zd) v rozporu s čl. 59 odst. 3 nebo 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 neplní zvláštní obezřetnostní požadavky.

(3) Osoba, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů, nebo osoba, která vede evidenci navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů, se dopustí správního deliktu tím, že nevede samostatnou evidenci investičních nástrojů, nebo evidenci navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem na základě § 93 odst. 4.

(4) Osoba, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů, se dopustí správního deliktu tím, že nezašle České národní bance informace nebo podklady podle § 93 odst. 6.

(5) Za správní delikt podle odstavce 1, 3 nebo 4 se uloží pokuta do 10000000 Kč.

(6) Za správní delikt podle odstavce 2 se uloží pokuta do

a) 550000000 Kč,

b) výše 10 % celkového ročního obratu centrálního depozitáře podle jeho poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 550000000 Kč, nebo

c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním správního deliktu, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 550000000 Kč.

§ 162Správní delikty emitenta některých investičních cenných papírů a dalších osob plnících povinnosti emitenta

(1) Emitent nebo jiná právnická nebo podnikající fyzická osoba, která požádala o přijetí investičních cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu bez souhlasu emitenta, nebo organizátor regulovaného trhu, který sám přijal investiční cenný papír k obchodování bez souhlasu emitenta, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 127 odst. 2

a) neuveřejní povinně uveřejňovanou informaci,

b) nezašle České národní bance povinně uveřejňovanou informaci, nebo

c) neuchová podstatné údaje související s povinně uveřejňovanou informací.

(2) Emitent uvedený v § 118 odst. 1, právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která je emitentem uvedeným v § 121a, se dopustí správního deliktu tím, že

a) nepředloží organizátorovi evropského regulovaného trhu, na němž je jím vydaný investiční cenný papír přijat k obchodování, nebo České národní bance návrh uvedený v § 120 odst. 1, nebo

b) poruší při plnění informační povinnosti zákaz podle § 121.

(3) Emitent uvedený v § 118 odst. 1 písm. a), b) nebo c) se dopustí správního deliktu tím, že

a) nezajistí rovné zacházení podle § 120 odst. 2 písm. a),

b) nezajistí výplatu výnosu prostřednictvím jím určené osoby podle § 120 odst. 2 písm. b), nebo

c) nezpřístupní, neuveřejní nebo nezašle formulář plné moci podle § 120 odst. 3 nebo 4.

(4) Emitent finančního nástroje se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 125 odst. 4

a) nezajistí vedení seznamu osob, které mají přístup k vnitřní informaci emitenta, nebo

b) seznam osob, které mají přístup k vnitřní informaci emitenta, nezašle České národní bance.

(5) Emitent uvedený v § 118 odst. 1 písm. a), b) nebo c), který rozhodl o poskytování informací týkajících se výkonu práv vlastníka jím vydaného cenného papíru elektronickým prostředkem, se dopustí správního deliktu tím, že

a) v rozporu s § 120 odst. 5 písm. a) váže poskytování uvedených informací elektronickým prostředkem na bydliště nebo sídlo vlastníka cenného papíru, zmocněnce oprávněného jej zastupovat nebo osoby uvedené v § 122 odst. 2 písm. a) až h),

b) v rozporu s § 120 odst. 5 písm. b) nezabezpečí účinnou správu údajů nebo nezajistí technické podmínky pro ochranu dat,

c) v rozporu s § 120 odst. 5 písm. c) neinformuje stanoveným způsobem o svém rozhodnutí poskytovat informace elektronickým prostředkem, nebo

d) v rozporu s § 120 odst. 5 písm. d) neposkytne informaci týkající se výkonu práv vlastníka cenného papíru elektronickým prostředkem každému vlastníkovi jím vydaných cenných papírů nebo každé osobě uvedené v § 122 odst. 2 písm. a) až e).

(6) Emitent uvedený v § 118 odst. 1 písm. a) se dopustí správního deliktu tím, že

a) nezajistí možnost oznamování udělení a odvolání plné moci elektronickým prostředkem podle § 120 odst. 4,

b) nezajistí, aby pozvánka na valnou hromadu nebo obdobné shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi nebo oznámení o konání takového shromáždění vlastníků cenných papírů obsahovaly též náležitosti podle § 120a odst. 1,

c) v rozporu s § 120a odst. 2 neuveřejní nebo nezašle rozvrh výplaty výnosu či jiného peněžitého plnění, údaje o finanční instituci nebo informaci o výsledku jednání v tomto bodě jednání,

d) neuveřejní nebo nezašle informaci o dopadu rozhodnutí podle § 120a odst. 3 na práva vlastníka cenného papíru nebo informaci o výsledku jednání v tomto bodě jednání v rozporu s § 120a odst. 3 nebo 4,

e) v rozporu s § 120b odst. 1 neuveřejní dokumenty uvedené v § 120b odst. 1 písm. a) až f),

f) v rozporu s § 120b odst. 2 neuveřejní údaje uvedené v § 120b odst. 2 písm. a) a b), nebo

g) v rozporu s § 120b odst. 3 neuveřejní na svých internetových stránkách dokumenty uvedené v § 120b odst. 1 nebo údaje uvedené v § 120b odst. 2.

(7) Emitent uvedený v § 118 odst. 1 písm. b) nebo c) se dopustí správního deliktu tím, že nezajistí, aby oznámení o konání schůze vlastníků dluhopisů nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících právo na splacení dlužné částky obsahovalo náležitosti podle § 120c odst. 1.

(8) Emitent uvedený v § 127d odst. 1 se dopustí správního deliktu tím, že

a) neuveřejní informaci způsobem stanoveným v § 127d odst. 3, nebo

b) v rozporu s § 127d odst. 3 neinformuje Českou národní banku o každé změně ve skutečnostech, na jejichž základě mu byla výjimka povolena.

(9) Za správní delikt se uloží pokuta do

a) 1000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 3 písm. c), odstavce 5, odstavce 6, odstavce 7 nebo odstavce 8 písm. b),

b) 10000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1, odstavce 2, odstavce 3 písm. a) nebo b), odstavce 4 nebo odstavce 8 písm. a) a nejde-li o případ podle odstavce 10 nebo 11.

(10) Za správní delikt emitenta, který je právnickou osobou, podle odstavce 1 písm. a), jde-li o nesplnění povinnosti uveřejnit výroční zprávu podle § 118, pololetní zprávu podle § 119, číselné údaje a další informace podle § 119a nebo 119b nebo informaci podle § 122b odst. 4, se uloží pokuta do

a) 300000000 Kč,

b) výše 5 % celkového ročního obratu právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 300000000 Kč, nebo

c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto správního deliktu, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 300000000 Kč.

(11) Za správní delikt emitenta, který je podnikající fyzickou osobou, podle odstavce 1 písm. a), jde-li o nesplnění povinnosti uveřejnit výroční zprávu podle § 118, pololetní zprávu podle § 119, číselné údaje a další informace podle § 119a nebo 119b nebo informaci podle § 122b odst. 4, se uloží pokuta do

a) 60000000 Kč, nebo

b) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto správního deliktu, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 60000000 Kč.

§ 163Správní delikty osoby zahrnuté do konsolidačního celku

(1) Osoba zahrnutá do konsolidačního celku se dopustí správního deliktu tím, že

a) poruší informační povinnost podle § 154 odst. 2,

b) poruší povinnost vytvořit odpovídající kontrolní mechanismy podle § 155 odst. 1,

c) poruší povinnost oznámit svého auditora nebo povinnost poskytnout audit informací podle § 155 odst. 2, nebo

d) neprovede ve stanovené lhůtě opatření k nápravě podle § 156.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 10000000 Kč.

Další správní delikty

§ 164

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a) neoprávněně vykonává nebo nabízí činnost podle tohoto zákona,

b) uvede nesprávný údaj nebo zatají některou skutečnost v souvislosti se žádostí podle tohoto zákona,

c) nemá předchozí souhlas České národní banky podle § 10b odst. 1 nebo § 47 odst. 1,

d) poruší oznamovací povinnost podle § 10e odst. 1 nebo § 47 odst. 2,

e) jako osoba uvedená v § 17 odst. 1 závěrečné části ustanovení poruší povinnost uchovávat dokumenty a záznamy podle § 17 odst. 1,

f) veřejně nabízí investiční cenné papíry bez uveřejnění prospektu podle § 35,

g) uveřejní prospekt v rozporu s § 36h nebo uveřejní prospekt, který nesplňuje požadavky podle § 36, § 36a, § 36b nebo § 36g, anebo neuveřejní dodatek prospektu podle § 36j odst. 1,

h) poruší povinnost stanovenou pro propagační nebo jiná sdělení podle § 36k,

i) neoprávněně používá označení „regulovaný trh“, „burza cenných papírů“ nebo obdobné označení v rozporu s § 53 nebo označení „centrální depozitář cenných papírů“ v rozporu s § 101 odst. 2,

j) poruší zákaz manipulace s trhem v rozporu s § 126 odst. 4,

k) nesplní povinnost nebo poruší zákaz podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího prodej na krátko a některé aspekty swapů úvěrového selhání,

l) nesplní povinnost nebo poruší zákaz podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího OTC deriváty, ústřední protistrany a registry obchodních údajů,

m) v rozporu s čl. 16 odst. 1, čl. 25 odst. 2 nebo čl. 54 odst. 1 až 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 poskytuje služby vymezené v oddílech A, B nebo C přílohy tohoto nařízení,

n) získá povolení k činnosti požadované podle čl. 16 odst. 1 nebo 54 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 na základě nepravdivého prohlášení nebo pomocí jakýchkoliv jiných protiprávních prostředků,

o) v rozporu s čl. 30 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 nezpřístupní požadované informace,

p) v rozporu s čl. 53 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 neposkytuje požadované informace,

q) v rozporu s čl. 59 odst. 3 nebo 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 neplní zvláštní obezřetnostní požadavky,

r) jako úvěrová instituce, investiční podnik, pojišťovna, zajišťovna, instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění, správcovská společnost, investiční společnost, správce alternativních investičních fondů nebo ústřední protistrana použije k regulatorním účelům v rozporu s prvním pododstavcem čl. 4 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1060/2009 rating vydaný jinou osobou než ratingovou agenturou se sídlem v členském státě Evropské unie nebo registrovanou podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ratingové agentury,

s) jako emitent, předkladatel nabídky nebo osoba žádající o přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu nezajistí v rozporu s druhým pododstavcem čl. 4 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1060/2009, aby byla v prospektu uvedena také jasná a výrazná informace o tom, zda ratingy vydala ratingová agentura se sídlem v členském státě Evropské unie nebo registrovaná podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ratingové agentury,

t) jako úvěrová instituce, investiční podnik, pojišťovna, zajišťovna, instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění, správcovská společnost, investiční společnost, správce alternativních investičních fondů nebo ústřední protistrana neprovádí v rozporu s čl. 5a odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1060/2009 vlastní hodnocení úvěrového rizika,

u) jako úvěrová instituce, investiční podnik, pojišťovna, zajišťovna, instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění, správcovská společnost, investiční společnost, správce alternativních investičních fondů nebo ústřední protistrana spoléhá se v rozporu s čl. 5a odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1060/2009 pro účely posouzení bonity osoby nebo finančního nástroje výhradně nebo mechanicky na ratingy,

v) jako emitent, původce nebo sponzor strukturovaného finančního nástroje se sídlem nebo místem podnikání v členském státě Evropské unie nezveřejní v rozporu s čl. 8b odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1060/2009 informace o úvěrové kvalitě a výkonnosti podkladových aktiv strukturovaného finančního nástroje, struktuře sekuritizační transakce, peněžních tocích a jakémkoli kolaterálu zajišťujícím sekuritizační expozici, nebo jakékoliv informace, které jsou potřebné pro provedení komplexního a řádně podloženého zátěžového testu peněžních toků a hodnot kolaterálu zajišťujícího podkladové expozice,

w) jako emitent nebo spřízněná třetí osoba zamýšlející požádat o rating strukturovaného finančního nástroje nepověří v rozporu s čl. 8c odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1060/2009 alespoň dvě ratingové agentury, aby nezávisle na sobě poskytly svůj rating,

x) jako emitent nebo spřízněná třetí osoba zamýšlející požádat o rating strukturovaného finančního nástroje nezajistí v rozporu s čl. 8c odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1060/2009, aby pověřené ratingové agentury splňovaly tam uvedené podmínky,

y) jako emitent nebo spřízněná třetí osoba zamýšlející pověřit vydáním ratingu téže emise či ohodnocením téže osoby alespoň 2 ratingové agentury v rozporu s čl. 8d odst. 1 větou první nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1060/2009 nezváží možnost pověřit vydáním tohoto ratingu alespoň jednu ratingovou agenturu, jejíž podíl na trhu nepřesahuje 10 % a kterou může vyhodnotit jako schopnou vydat rating dotyčné emise nebo ohodnotit dotyčnou osobu nebo nezaznamená v rozporu s čl. 8d odst. 1 větou druhou nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1060/2009 své rozhodnutí, nebo

z) poruší oznamovací povinnost podle § 122, 122a nebo 122b.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba podléhající dohledu České národní banky se dopustí správního deliktu tím, že neprovede ve stanovené lhůtě opatření k nápravě podle § 136.

(3) Za správní delikt se uloží pokuta do

a) 10000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), c), d), e), f), g), h), i), k), l), r), s), t), u), v), w), x) nebo y),

b) 20000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo j) nebo odstavce 2,

c) 140000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. m), n), o), p) nebo q) a spáchala-li správní delikt podnikající fyzická osoba.

(4) Za správní delikt právnické osoby podle odstavce 1 písm. m), n), o), p) nebo q) se uloží pokuta do

a) 550000000 Kč,

b) výše 10 % celkového ročního obratu centrálního depozitáře podle jeho poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 550000000 Kč, nebo

c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním správního deliktu, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 550000000 Kč.

(5) Za správní delikt právnické osoby podle odstavce 1 písm. z) se uloží pokuta do

a) 300000000 Kč,

b) výše 5 % celkového ročního obratu právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 300000000 Kč, nebo

c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto správního deliktu, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 300000000 Kč.

(6) Za správní delikt podnikající fyzické osoby podle odstavce 1 písm. z) se uloží pokuta do

a) 60000000 Kč, nebo

b) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto správního deliktu, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 60000000 Kč.

(7) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. b) lze namísto pokuty nebo spolu s pokutou uložit též zákaz činnosti až na 5 let. Do doby zákazu činnosti se započítává doba, po kterou pachatel na základě opatření správního orgánu učiněného v souvislosti s projednávaným správním deliktem nesměl již tuto činnost vykonávat.

§ 165

(1) Osoba podle § 29 odst. 1 písm. b), která přebírá pokyny od investičního zprostředkovatele, se dopustí správního deliktu tím, že

a) neinformuje investičního zprostředkovatele podle § 31 písm. a) nebo c), nebo

b) neposkytne investičnímu zprostředkovateli součinnost podle § 31 písm. b).

(2) Obchodník s cennými papíry, zahraniční osoba, která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie k poskytování investičních služeb a poskytuje investiční služby v České republice, banka, zahraniční banka, která vykonává na území České republiky svou činnost prostřednictvím pobočky, spořitelní nebo úvěrní družstvo nebo institucionální investor, se dopustí správního deliktu tím, že

a) neinformuje Českou národní banku o podezření na využití vnitřní informace podle § 124 odst. 5,

b) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 124 odst. 5 nebo § 126 odst. 5, nebo

c) neinformuje Českou národní banku o podezření na tržní manipulaci podle § 126 odst. 5.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba uvedená v § 125 odst. 5 se dopustí správního deliktu tím, že poruší oznamovací povinnost podle § 125 odst. 5.

(4) Zasvěcená osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a) nabude nebo zcizí finanční nástroj v rozporu s § 124 odst. 4 písm. a) nebo se o to pokusí,

b) učiní jiné osobě doporučení k nabytí nebo zcizení finančního nástroje podle § 124 odst. 4 písm. b), nebo

c) poruší povinnost mlčenlivosti o vnitřní informaci nebo povinnost zamezit jiné osobě přístup k této informaci podle § 124 odst. 4 písm. c).

(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která v souvislosti s výkonem svého povolání nebo podnikání tvoří nebo rozšiřuje investiční doporučení, nebo osoba s ní propojená, se dopustí správního deliktu tím, že poruší povinnost při tvorbě nebo šíření investičního doporučení podle § 125 odst. 6.

(6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, jejíž registrace byla zrušena, nebo právní nástupce osoby, jejíž registrace byla zrušena, který je právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, se dopustí správního deliktu tím, že uchová dokument nebo záznam v rozporu s § 32 odst. 6.

(7) Za správní delikt se uloží pokuta do

a) 10000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1, odstavce 2 písm. a) nebo b), odstavce 3, odstavce 4, odstavce 5 nebo odstavce 6,

b) 20000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. c).

Přestupky

§ 166

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) neoprávněně vykonává nebo nabízí činnost podle tohoto zákona,

b) vykonává funkci vedoucí osoby, vedoucího pobočky nebo ovládající osoby uvedené v § 155a odst. 1, bez předchozího souhlasu České národní banky podle § 10 odst. 1, § 28 odst. 4, § 43 odst. 1 nebo § 155a odst. 1,

c) uvede nepravdivý údaj nebo zatají některou skutečnost v souvislosti se žádostí podle tohoto zákona,

d) nemá předchozí souhlas České národní banky podle § 10b odst. 1 nebo § 47 odst. 1,

e) poruší oznamovací povinnost podle § 10e odst. 1 nebo § 47 odst. 2,

f) veřejně nabízí investiční cenné papíry bez uveřejnění prospektu podle § 35,

g) uveřejní prospekt v rozporu s § 36h nebo uveřejní prospekt, který nesplňuje požadavky podle § 36, 36a, 36b nebo 36g, anebo neuveřejní dodatek prospektu podle § 36j odst. 1,

h) poruší povinnost stanovenou pro propagační nebo jiná sdělení podle § 36k,

i) poruší oznamovací povinnost podle § 122, 122a nebo 122b,

j) poruší zákaz manipulace s trhem v rozporu s § 126 odst. 4,

k) nesplní povinnost nebo poruší zákaz podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího prodej na krátko a některé aspekty swapů úvěrového selhání,

l) jako emitent, předkladatel nabídky nebo osoba žádající o přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu nezajistí v rozporu s druhým pododstavcem čl. 4 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1060/2009, aby byla v prospektu uvedena také jasná a výrazná informace o tom, zda ratingy vydala ratingová agentura se sídlem v členském státě Evropské unie nebo registrovaná podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ratingové agentury,

m) jako emitent, původce nebo sponzor strukturovaného finančního nástroje s bydlištěm v členském státě Evropské unie nezveřejní v rozporu s čl. 8b odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1060/2009 informace o úvěrové kvalitě a výkonnosti podkladových aktiv strukturovaného finančního nástroje, struktuře sekuritizační transakce, peněžních tocích a jakémkoli kolaterálu zajišťujícím sekuritizační expozici, nebo jakékoliv informace, které jsou potřebné pro provedení komplexního a řádně podloženého zátěžového testu peněžních toků a hodnot kolaterálu zajišťujícího podkladové expozice,

n) jako emitent nebo spřízněná třetí osoba zamýšlející požádat o rating strukturovaného finančního nástroje nepověří v rozporu s čl. 8c odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1060/2009 alespoň 2 ratingové agentury, aby nezávisle na sobě poskytly svůj rating,

o) jako emitent nebo spřízněná třetí osoba zamýšlející požádat o rating strukturovaného finančního nástroje nezajistí v rozporu s čl. 8c odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1060/2009, aby pověřené ratingové agentury splňovaly tam uvedené podmínky, nebo

p) jako emitent nebo spřízněná třetí osoba zamýšlející pověřit vydáním ratingu téže emise či ohodnocením téže osoby alespoň dvě ratingové agentury v rozporu s čl. 8d odst. 1 větou první nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1060/2009 nezváží možnost pověřit vydáním tohoto ratingu alespoň jednu ratingovou agenturu, jejíž podíl na trhu nepřesahuje 10 % a kterou může vyhodnotit jako schopnou vydat rating dotyčné emise nebo ohodnotit dotyčnou osobu nebo nezaznamená v rozporu s čl. 8d odst. 1 větou druhou nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1060/2009 své rozhodnutí.

(2) Fyzická osoba podléhající dohledu České národní banky se dopustí přestupku tím, že neprovede ve stanovené lhůtě opatření k nápravě podle § 136.

(3) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 10000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), c), d), e), f), g), h), k), l), m), n), o) nebo p),

b) 20000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo j) nebo odstavce 2.

(4) Za přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo c) lze uložit zákaz činnosti až na 5 let.

(5) Za přestupek podle odstavce 1 písm. i) lze uložit pokutu do

a) 60000000 Kč, nebo

b) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 60000000 Kč.

§ 167

(1) Vedoucí osoba nebo ovládající osoba uvedená v § 155a odst. 1, se dopustí přestupku tím, že neoznámí České národní bance změnu skutečností podle § 10a odst. 1, § 28 odst. 4, § 43 odst. 6 nebo § 155a odst. 1.

(2) Vázaný zástupce se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost okamžitě ukončit smluvní závazek podle § 32d odst. 2.

(3) Fyzická osoba uvedená v § 116 se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost mlčenlivosti podle § 116 a 117.

(4) Fyzická osoba uvedená v § 125 odst. 5 se dopustí přestupku tím, že poruší oznamovací povinnost podle § 125 odst. 5.

(5) Nucený správce obchodníka s cennými papíry, organizátora regulovaného trhu, provozovatele vypořádacího systému nebo centrálního depozitáře se dopustí přestupku tím, že

a) neposkytne Garančnímu fondu podklady podle § 130 odst. 11,

b) poruší omezení podle § 139 odst. 6,

c) nepřijme opatření podle § 139 odst. 7 písm. a),

d) nezajistí ochranu práv osob podle § 139 odst. 7 písm. b),

e) poruší povinnost podle § 139 odst. 7 písm. c), nebo

f) nevyžádá si ke svému rozhodnutí předchozí souhlas České národní banky podle § 139 odst. 8.

(6) Fyzická osoba, která požádala o přijetí investičních cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu bez souhlasu emitenta, se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 127 odst. 2

a) neuveřejní povinně uveřejňovanou informaci,

b) nezašle České národní bance povinně uveřejňovanou informaci, nebo

c) neuchová podstatné údaje související s povinně uveřejňovanou informací.

(7) Zasvěcená osoba se dopustí přestupku tím, že

a) nabude nebo zcizí finanční nástroj v rozporu s § 124 odst. 4 písm. a) nebo se o to pokusí,

b) učiní jiné osobě doporučení k nabytí nebo zcizení finančního nástroje podle § 124 odst. 4 písm. b), nebo

c) poruší povinnost mlčenlivosti o vnitřní informaci nebo povinnost zamezit jiné osobě přístup k této informaci podle § 124 odst. 4 písm. c).

(8) Fyzická osoba, která v souvislosti s výkonem svého povolání nebo podnikání tvoří nebo rozšiřuje investiční doporučení, nebo osoba s ní propojená, se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost při tvorbě nebo šíření investičního doporučení podle § 125 odst. 6.

(9) Fyzická osoba, která je emitentem uvedeným v § 121a se dopustí přestupku tím, že

a) nepředloží organizátorovi evropského regulovaného trhu, na němž je jím vydaný investiční cenný papír přijat k obchodování, nebo České národní bance návrh uvedený v § 120 odst. 1, nebo

b) poruší při plnění informační povinnosti zákaz uvedený v § 121.

(10) Fyzická osoba, jejíž registrace byla zrušena, nebo fyzická osoba, která je právním nástupcem osoby, jejíž registrace byla zrušena, se dopustí přestupku tím, že uchová dokument nebo záznam v rozporu s § 32 odst. 6.

(11) Za přestupek fyzické osoby lze uložit pokutu do

a) 500000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 nebo odstavce 3,

b) 5000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1, odstavce 4, odstavce 5 nebo odstavce 10,

c) 10000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 7 nebo 8.

(12) Za přestupek podle odstavce 6 nebo 9 lze uložit pokutu do

a) 60000000 Kč,

b) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 60000000 Kč.

(13) Za přestupek podle odstavce 1 lze namísto pokuty nebo spolu s pokutou uložit zákaz činnosti až na 5 let.

§ 192Společná ustanovení

(1) Právnická osoba neodpovídá za správní delikt, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby zabránila porušení právní povinnosti.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán, popřípadě též k

a) délce trvání porušení právní povinnosti,

b) finanční situaci právnické osoby,

c) významu neoprávněného prospěchu právnické osoby, pokud jej lze stanovit,

d) ztrátě třetích osob způsobené zjištěným porušením právní povinnosti,

e) součinnosti této právnické osoby v řízení o správním deliktu,

f) předchozím správním deliktům právnické osoby.

(3) Kritéria pro stanovení výše pokuty uvedená v odstavci 2 se použijí i při stanovení výše pokuty uložené za spáchání přestupku fyzické osobě.

(4) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká a přestupek fyzické osoby nelze projednat, jestliže Česká národní banka o něm nezahájila řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděla, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

(5) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává Česká národní banka.

(6) Na odpovědnost za správní delikt, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(7) Příjem z pokut uložených obchodníkům s cennými papíry podle tohoto zákona je příjmem Garančního fondu; na tyto příjmy se pro účely správy jejich placení hledí jako na prostředky veřejného rozpočtu. Příjem z ostatních pokut podle tohoto zákona je příjmem státního rozpočtu.