Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

256/2004 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 195a

Ustanovení § 119c odst. 1 písm. b), § 120c odst. 2 a § 127c odst. 4 se vztahují také na emitenta investičního cenného papíru, jehož jmenovitá hodnota odpovídá k datu emise částce alespoň 50000 EUR, pokud se jedná o cenné papíry, které byly přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nejpozději 31. prosince 2010. Pokud se jedná o cenné papíry, které byly přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu po 31. prosinci 2010, avšak nejpozději 14. července 2011, vztahují se na jejich emitenta tato ustanovení pouze do 30. června 2012.