Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

256/2004 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 166

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) neoprávněně vykonává nebo nabízí činnost podle tohoto zákona,

b) vykonává funkci vedoucí osoby, vedoucího pobočky nebo ovládající osoby uvedené v § 155a odst. 1, bez předchozího souhlasu České národní banky podle § 10 odst. 1, § 28 odst. 4, § 43 odst. 1 nebo § 155a odst. 1,

c) uvede nepravdivý údaj nebo zatají některou skutečnost v souvislosti se žádostí podle tohoto zákona,

d) nemá předchozí souhlas České národní banky podle § 10b odst. 1 nebo § 47 odst. 1,

e) poruší oznamovací povinnost podle § 10e odst. 1 nebo § 47 odst. 2,

f) veřejně nabízí investiční cenné papíry bez uveřejnění prospektu podle § 35,

g) uveřejní prospekt v rozporu s § 36h nebo uveřejní prospekt, který nesplňuje požadavky podle § 36, 36a, 36b nebo 36g, anebo neuveřejní dodatek prospektu podle § 36j odst. 1,

h) poruší povinnost stanovenou pro propagační nebo jiná sdělení podle § 36k,

i) poruší oznamovací povinnost podle § 122, 122a nebo 122b,

j) poruší zákaz manipulace s trhem v rozporu s § 126 odst. 4,

k) nesplní povinnost nebo poruší zákaz podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího prodej na krátko a některé aspekty swapů úvěrového selhání,

l) jako emitent, předkladatel nabídky nebo osoba žádající o přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu nezajistí v rozporu s druhým pododstavcem čl. 4 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1060/2009, aby byla v prospektu uvedena také jasná a výrazná informace o tom, zda ratingy vydala ratingová agentura se sídlem v členském státě Evropské unie nebo registrovaná podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ratingové agentury,

m) jako emitent, původce nebo sponzor strukturovaného finančního nástroje s bydlištěm v členském státě Evropské unie nezveřejní v rozporu s čl. 8b odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1060/2009 informace o úvěrové kvalitě a výkonnosti podkladových aktiv strukturovaného finančního nástroje, struktuře sekuritizační transakce, peněžních tocích a jakémkoli kolaterálu zajišťujícím sekuritizační expozici, nebo jakékoliv informace, které jsou potřebné pro provedení komplexního a řádně podloženého zátěžového testu peněžních toků a hodnot kolaterálu zajišťujícího podkladové expozice,

n) jako emitent nebo spřízněná třetí osoba zamýšlející požádat o rating strukturovaného finančního nástroje nepověří v rozporu s čl. 8c odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1060/2009 alespoň 2 ratingové agentury, aby nezávisle na sobě poskytly svůj rating,

o) jako emitent nebo spřízněná třetí osoba zamýšlející požádat o rating strukturovaného finančního nástroje nezajistí v rozporu s čl. 8c odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1060/2009, aby pověřené ratingové agentury splňovaly tam uvedené podmínky, nebo

p) jako emitent nebo spřízněná třetí osoba zamýšlející pověřit vydáním ratingu téže emise či ohodnocením téže osoby alespoň dvě ratingové agentury v rozporu s čl. 8d odst. 1 větou první nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1060/2009 nezváží možnost pověřit vydáním tohoto ratingu alespoň jednu ratingovou agenturu, jejíž podíl na trhu nepřesahuje 10 % a kterou může vyhodnotit jako schopnou vydat rating dotyčné emise nebo ohodnotit dotyčnou osobu nebo nezaznamená v rozporu s čl. 8d odst. 1 větou druhou nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1060/2009 své rozhodnutí.

(2) Fyzická osoba podléhající dohledu České národní banky se dopustí přestupku tím, že neprovede ve stanovené lhůtě opatření k nápravě podle § 136.

(3) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 10000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), c), d), e), f), g), h), k), l), m), n), o) nebo p),

b) 20000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo j) nebo odstavce 2.

(4) Za přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo c) lze uložit zákaz činnosti až na 5 let.

(5) Za přestupek podle odstavce 1 písm. i) lze uložit pokutu do

a) 60000000 Kč, nebo

b) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 60000000 Kč.