Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

256/2004 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 159Správní delikty provozovatele mnohostranného obchodního systému

(1) Provozovatel mnohostranného obchodního systému se dopustí správního deliktu tím, že

a) nedodrží pravidla transparentnosti podle § 67 nebo § 68,

b) nezavede nebo poruší pravidla podle § 69 odst. 2, 3 nebo 4,

c) nezajistí vypořádání obchodů nebo neinformuje účastníky mnohostranného obchodního systému podle § 70 odst. 1,

d) poruší omezení nebo zákaz České národní banky podle § 70 odst. 2,

e) poruší povinnost soustavně sledovat a vyhodnocovat obchody podle § 71 odst. 2,

f) poruší oznamovací povinnost podle § 71 odst. 3, nebo

g) poruší informační povinnost podle § 71 odst. 4.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 20000000 Kč.