Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

256/2004 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 196

(1) Pokud tento zákon vyžaduje uveřejňování informací na území České republiky, uveřejňují se tyto informace v českém jazyce, nestanoví-li tento zákon jinak. Česká národní banka může na žádost po posouzení konkrétních okolností povolit, aby byly určité informace uveřejněny v anglickém jazyce.

(2) Při uveřejňování informací na internetových stránkách musí být tyto informace takto uveřejněny nejméně po dobu 3 let, pokud tento zákon nestanoví jinak.

(3) Pokud tím nebude ohroženo řádné ověření splnění předpokladů pro rozhodnutí, může Česká národní banka v řízení o žádosti podle tohoto zákona

a) umožnit předložení přílohy nahradit čestným prohlášením, nebo

b) nevyžadovat předložení přílohy;

prohlášení o takovém případě může správní orgán učinit na své úřední desce i pro neurčitý počet řízení v budoucnu.

(4) Písemnosti vyhotovené v cizím jazyce se České národní bance předkládají v originálním znění a současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého. Česká národní banka může umožnit předložení písemnosti vyhotovené v cizím jazyce pouze v originálním znění nebo v anglickém jazyce. Prohlášení o využití možnosti podle předchozí věty může Česká národní banka učinit na své úřední desce i pro neurčitý počet osob nebo řízení v budoucnu. Česká národní banka formou úředního sdělení na svých internetových stránkách stanoví pro neurčitý počet osob nebo řízení, zda a jaké dokumenty lze předkládat v anglickém jazyce.