Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

256/2004 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 157Správní delikty osob, které poskytují investiční služby

(1) Obchodník s cennými papíry nebo zahraniční osoba poskytující investiční služby v České republice prostřednictvím pobočky se dopustí správního deliktu tím, že

a) nevede deník obchodníka s cennými papíry podle § 13,

b) poruší povinnost informovat Českou národní banku podle § 15t odst. 1,

c) neuveřejní údaje podle § 16b nebo § 16c,

d) neoznámí zahájení nebo ukončení systematické internalizace podle § 17a odst. 2,

e) při systematické internalizaci neuveřejní závazné kotace podle § 17b,

f) při systematické internalizaci neprovede pokyn podle § 17c,

g) při systematické internalizaci omezí přístup ke kotacím v rozporu s § 17d,

h) jako dražebník cenných papírů organizuje veřejnou dražbu cenných papírů v rozporu s § 33, nebo

i) nezaplatí příspěvek do Garančního fondu podle § 129.

(2) Obchodník s cennými papíry, zahraniční osoba poskytující investiční služby v České republice prostřednictvím pobočky nebo investiční zprostředkovatel se dopustí správního deliktu tím, že

a) neposkytuje investiční služby s odbornou péčí podle § 11a nebo § 32 odst. 1,

b) poruší při jednání se zákazníky povinnost podle § 15 odst. 1 nebo § 32 odst. 3,

c) neuchovává dokumenty nebo záznamy podle § 17 nebo § 32 odst. 6, nebo

d) poruší povinnost poskytnout spotřebiteli před uzavřením smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku informace podle zvláštního právního předpisu.

(3) Obchodník s cennými papíry nebo zahraniční osoba, která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie, a která poskytuje investiční služby v České republice prostřednictvím pobočky, se dopustí správního deliktu tím, že poruší povinnost obezřetného poskytování investičních služeb podle § 12, 12c, 12d nebo 12e.

(4) Obchodník s cennými papíry, zahraniční osoba, která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie, a která poskytuje investiční služby v České republice prostřednictvím pobočky, nebo investiční zprostředkovatel se dopustí správního deliktu tím, že provádí svou činnost pomocí osoby, která nesplňuje podmínky podle § 14.

(5) Investiční zprostředkovatel se dopustí správního deliktu tím, že

a) provádí svou činnost pomocí osoby, která nesplňuje podmínky podle § 30 odst. 1 nebo 2,

b) nezajistí obezřetné poskytování investičních služeb podle § 32 odst. 4,

c) nevede evidenci přijatých nebo předaných pokynů podle § 32 odst. 5, nebo

d) poruší informační povinnost podle § 32 odst. 7.

(6) Zastoupený se dopustí správního deliktu tím, že poruší při vykonávání svých činností vázanými zástupci povinnost podle § 32c odst. 6 nebo § 32d odst. 1.

(7) Obchodník s cennými papíry se dopustí správního deliktu tím, že

a) udělí souhlas podle § 2b odst. 1, aniž posoudí splnění podmínek podle § 2b odst. 3,

b) nepředloží České národní bance nebo neuveřejní na svých internetových stránkách výroční zprávu podle § 16 odst. 1,

c) poruší informační povinnost podle § 16 odst. 2,

d) neposkytne Garančnímu fondu podklady podle § 130 odst. 11,

e) poruší povinnost vést evidenci údajů týkajících se pojištěných pohledávek z vkladů zákazníků podle zákona upravujícího činnost bank, nebo

f) poruší povinnost předat údaje týkající se pojištěných pohledávek z vkladů bance, spořitelnímu a úvěrnímu družstvu nebo zahraniční bance podle zákona upravujícího činnost bank.

(8) Obchodník s cennými papíry, který není bankou, nebo obchodník s cennými papíry, který je osobou uvedenou v § 9a odst. 4, se dopustí správního deliktu tím, že na individuálním nebo konsolidovaném základě

a) použije nebo změní interní přístup pro výpočet kapitálového požadavku bez předchozího souhlasu České národní banky nebo tento přístup používá v rozporu se závaznými podmínkami stanovenými v tomto souhlasu podle čl. 143 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nařízení nebo rozhodnutí Evropské komise,

b) použije úvěrové hodnocení pro výpočet kapitálových požadavků v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím obezřetnostní požadavky na úvěrové instituce a investiční podniky,

c) nepřijme nebo neuplatňuje strategie nebo postupy podle § 9a,

d) se vystaví expozici přesahující limity stanovené v čl. 395 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a prováděcím právním předpisem vydaném podle § 199,

e) poruší informační povinnost podle § 16 odst. 3 a 4,

f) neuveřejní údaje podle části osmé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,

g) poruší povinnost podle § 155 odst. 3,

h) neposkytne právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě bez zbytečného odkladu písemné vysvětlení jejího úvěrového hodnocení podle čl. 431 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,

i) nedodrží pravidla pro stanovení kapitálu, určení jednotlivých kapitálových požadavků nebo podmínky pro používání přístupů pro výpočet kapitálových požadavků podle částí druhé a třetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,

j) nesdělí České národní bance údaje nebo sdělí neúplné nebo nesprávné údaje podle čl. 99 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nařízení nebo rozhodnutí Evropské komise,

k) nesdělí České národní bance údaje, nebo sdělí neúplné nebo nesprávné údaje o kapitálových požadavcích stanovených v čl. 101 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nařízení nebo rozhodnutí Evropské komise,

l) se vystaví úvěrovému riziku sekuritizované pozice,

m) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím obezřetnostní požadavky na úvěrové instituce a investiční podniky nesdělí České národní bance údaje nebo sdělí nesprávné anebo neúplné údaje o

1. velkých expozicích,

2. pákovém poměru,

3. likviditě,

n) neudržuje opakovaně nebo po delší dobu likvidní prostředky podle čl. 412 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,

o) nezpřístupní informace v rozsahu a způsobem stanoveným čl. 431 odst. 1 až 3 nebo čl. 451 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nařízením nebo rozhodnutí Evropské komise nebo tyto informace zpřístupní s neúplnými nebo nesprávnými údaji,

p) rozdělí část zisku po zdanění v rozporu s tímto zákonem,

q) poskytne plnění držitelům investičních nástrojů zahrnutých v kapitálu obchodníka s cennými papíry v rozporu s článkem 28, 51 nebo 63 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nebo

r) umožní osobě, která nesplňuje požadavky tohoto zákona na člena statutárního orgánu, správní rady nebo dozorčí rady obchodníka s cennými papíry, stát se nebo zůstat členem tohoto orgánu.

(9) Obchodník s cennými papíry, který není bankou, se dopustí správního deliktu tím, že

a) podnikatelsky vykonává činnost v rozporu s § 6b odst. 1,

b) poruší oznamovací povinnost podle § 21 odst. 1, § 21 odst. 6, § 22 odst. 1 nebo § 22 odst. 5, nebo

c) umístí svou pobočku v hostitelském státě navzdory rozhodnutí České národní banky podle § 21 odst. 5.

(10) Obchodník s cennými papíry, který není bankou, nebo zahraniční osoba, která poskytuje investiční služby v České republice prostřednictvím pobočky, se dopustí správního deliktu tím, že neposkytne bez zbytečného odkladu žadateli o úvěr nebo zápůjčku vysvětlení o jeho úvěrovém hodnocení podle čl. 431 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.

(11) Obchodník s cennými papíry, který je osobou uvedenou v § 9a odst. 4, se dopustí správního deliktu tím, že na individuálním nebo konsolidovaném základě nezavede nebo neudržuje řídicí a kontrolní systém podle § 12 odst. 1 písm. a).

(12) Zahraniční osoba poskytující investiční služby v České republice prostřednictvím pobočky se dopustí správního deliktu tím, že poruší informační povinnost podle § 16 odst. 2 písm. a), b), c) nebo d) nebo § 16 odst. 3 písm. a).

(13) Zahraniční osoba, která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie, a která poskytuje investiční služby v České republice prostřednictvím pobočky, se dopustí správního deliktu tím, že neoznámí bez zbytečného odkladu České národní bance změnu ve skutečnostech, na jejichž základě jí bylo uděleno povolení v rozporu s § 28 odst. 6.

(14) Za správní delikt se uloží pokuta do

a) 1000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 7 písm. a),

b) 10000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. g), h) nebo i), odstavce 2 písm. d), odstavce 5, odstavce 6, odstavce 7 písm. d), e) nebo f), odstavce 9 písm. b) nebo c) nebo odstavce 13,

c) 20000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e) nebo f), odstavce 2 písm. a), b) nebo c), odstavce 3, odstavce 4, odstavce 7 písm. b) nebo c), odstavce 8, odstavce 9 písm. a), odstavce 10, odstavce 11 nebo odstavce 12,

d) dvojnásobku výše neoprávněného prospěchu, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit, jde-li o správní delikt podle odstavce 8 písm. i) až t) a spáchala-li ho právnická osoba; není-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit, uloží se pokuta do výše 10 % čistého ročního obratu dosaženého obchodníkem s cennými papíry za bezprostředně předcházející účetní období, který zahrnuje položky uvedené v čl. 316 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, jde-li o správní delikt podle odstavce 8 písm. i) až t),

e) dvojnásobku výše neoprávněného prospěchu, jde-li o správní delikt podle odstavce 8 písm. i) až t) a spáchala-li ho ovládaná osoba; není-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit, uloží se pokuta do výše 10 % čistého ročního obratu podle konsolidované účetní závěrky ovládající osoby za bezprostředně předcházející účetní období.