Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

256/2004 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 165

(1) Osoba podle § 29 odst. 1 písm. b), která přebírá pokyny od investičního zprostředkovatele, se dopustí správního deliktu tím, že

a) neinformuje investičního zprostředkovatele podle § 31 písm. a) nebo c), nebo

b) neposkytne investičnímu zprostředkovateli součinnost podle § 31 písm. b).

(2) Obchodník s cennými papíry, zahraniční osoba, která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie k poskytování investičních služeb a poskytuje investiční služby v České republice, banka, zahraniční banka, která vykonává na území České republiky svou činnost prostřednictvím pobočky, spořitelní nebo úvěrní družstvo nebo institucionální investor, se dopustí správního deliktu tím, že

a) neinformuje Českou národní banku o podezření na využití vnitřní informace podle § 124 odst. 5,

b) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 124 odst. 5 nebo § 126 odst. 5, nebo

c) neinformuje Českou národní banku o podezření na tržní manipulaci podle § 126 odst. 5.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba uvedená v § 125 odst. 5 se dopustí správního deliktu tím, že poruší oznamovací povinnost podle § 125 odst. 5.

(4) Zasvěcená osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a) nabude nebo zcizí finanční nástroj v rozporu s § 124 odst. 4 písm. a) nebo se o to pokusí,

b) učiní jiné osobě doporučení k nabytí nebo zcizení finančního nástroje podle § 124 odst. 4 písm. b), nebo

c) poruší povinnost mlčenlivosti o vnitřní informaci nebo povinnost zamezit jiné osobě přístup k této informaci podle § 124 odst. 4 písm. c).

(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která v souvislosti s výkonem svého povolání nebo podnikání tvoří nebo rozšiřuje investiční doporučení, nebo osoba s ní propojená, se dopustí správního deliktu tím, že poruší povinnost při tvorbě nebo šíření investičního doporučení podle § 125 odst. 6.

(6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, jejíž registrace byla zrušena, nebo právní nástupce osoby, jejíž registrace byla zrušena, který je právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, se dopustí správního deliktu tím, že uchová dokument nebo záznam v rozporu s § 32 odst. 6.

(7) Za správní delikt se uloží pokuta do

a) 10000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1, odstavce 2 písm. a) nebo b), odstavce 3, odstavce 4, odstavce 5 nebo odstavce 6,

b) 20000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. c).