Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

256/2004 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 163Správní delikty osoby zahrnuté do konsolidačního celku

(1) Osoba zahrnutá do konsolidačního celku se dopustí správního deliktu tím, že

a) poruší informační povinnost podle § 154 odst. 2,

b) poruší povinnost vytvořit odpovídající kontrolní mechanismy podle § 155 odst. 1,

c) poruší povinnost oznámit svého auditora nebo povinnost poskytnout audit informací podle § 155 odst. 2, nebo

d) neprovede ve stanovené lhůtě opatření k nápravě podle § 156.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 10000000 Kč.