Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

256/2004 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 202a

(1) Pro vlastníky investičních nástrojů, jejichž účty vedené v evidenci Střediska cenných papírů centrální depozitář převzal podle § 202 a kteří dosud neuzavřeli smlouvu s účastníkem centrálního depozitáře, zabezpečí centrální depozitář tyto služby:

a) vedení evidence investičních nástrojů na majetkovém účtu v rozsahu stanoveném tímto zákonem,

b) vydání výpisu z evidence investičních nástrojů na žádost majitele účtu,

c) zápis změny na majetkovém účtu, jde-li o převod či přechod investičních nástrojů na majetkový účet vedený účastníkem centrálního depozitáře.

(2) Centrální depozitář dále ve vztahu k účtům uvedeným v odstavci 1 zabezpečí tyto služby:

a) zápis změny do evidence emise na základě požadavku emitenta,

b) zápis vzniku nebo zániku zástavního práva, které se zřizuje jinak než pouze na základě smlouvy,

c) zápis vzniku nebo zániku pozastavení výkonu práva vlastníka nakládat s investičním nástrojem, kdy příkaz k pozastavení dává osoba podle § 97 odst. 1 písm. a) až d).

(3) Služby podle odstavců 1 a 2 zabezpečí centrální depozitář za úplatu. Centrální depozitář má k zajištění svých splatných pohledávek vzniklých v souvislosti se zabezpečením těchto služeb zástavní právo k investičním nástrojům evidovaným na předmětném majetkovém účtu.