Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

256/2004 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 195

(1) Pokud tento zákon hovoří o členském státě Evropské unie, rozumí se jimi i další státy tvořící Evropský hospodářský prostor.

(2) Stanoví-li tento zákon nebo právní předpis jej provádějící něco jiného než vyplývá z ustanovení občanského zákoníku upravujících správu cizího majetku, použije se tento zákon nebo právní předpis jej provádějící.

(3) Ustanovení § 1401, § 1415 odst. 1 a § 1432 až 1437 občanského zákoníku se pro jednotlivé činnosti, které zahrnuje investiční služba, nepoužijí, ledaže si strany ujednaly něco jiného.