Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

256/2004 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 161Správní delikty osoby, která vede evidenci investičních nástrojů

(1) Osoba, která vede evidenci investičních nástrojů, se dopustí správního deliktu tím, že

a) poruší povinnost uchovávat evidenci nebo dokumenty podle § 99a, nebo

b) neposkytne údaje podle § 115 odst. 1.

(2) Centrální depozitář nebo zahraniční centrální depozitář se dopustí správního deliktu tím, že

a) v rozporu s čl. 26 odst. 1 až 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 nezavede spolehlivé systémy řízení a správy nebo tyto systémy řízení a správy nezveřejní,

b) v rozporu s čl. 27 odst. 2 až 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 členové vedoucího orgánu nesplňují požadavky na výkon jejich funkce nebo jsou odměňováni v závislosti na obchodních výsledcích centrálního depozitáře,

c) v rozporu s čl. 27 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 neposkytuje požadované informace,

d) v rozporu s čl. 27 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 nezíská souhlas s převodem vlastnických práv,

e) v rozporu s čl. 28 odst. 1, 2 nebo 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 nezřídí výbor uživatelů, nezavede požadovaná pravidla pro výkon jeho činnosti nebo neinformuje Českou národní banku nebo výbor uživatelů o tom, že se neřídil stanoviskem výboru uživatelů,

f) v rozporu s čl. 29 odst. 1 nebo 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 neuchovává evidenci o poskytnutých službách nebo z této evidence neposkytuje na žádost údaje,

g) v rozporu s čl. 30 odst. 1, 3 nebo 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 neplní podmínky při pověření třetí strany výkonem svých služeb nebo činností, nezpřístupní požadované informace nebo nezíská souhlas s takovým pověřením,

h) v rozporu s čl. 32 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 nemá zavedena pravidla pro vyřizování stížností,

i) v rozporu s čl. 33 odst. 1 nebo 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 nestanoví požadované podmínky pro účast nebo pozastavení nebo ukončení účasti ve vypořádacím systému,

j) v rozporu s čl. 34 odst. 1, 2, 4 nebo 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 nezveřejní ceník služeb nebo neposkytne požadované informace,

k) v rozporu s čl. 34 odst. 6 až 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 neúčtuje o nákladech a výnosech požadovaným způsobem,

l) v rozporu s čl. 35 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 se neřídí požadovanými postupy komunikace,

m) v rozporu s čl. 37 odst. 1 a 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 nezajišťuje celistvost emise,

n) v rozporu s čl. 38 odst. 1 až 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 nevede evidenci a účty požadovaným způsobem,

o) v rozporu s čl. 38 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 nezveřejní požadované informace,

p) v rozporu s čl. 38 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 nakládá s cennými papíry vedenými na účtech nedovoleným způsobem,

q) v rozporu s čl. 39 odst. 2 nebo 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 nezajistí stanovení požadovaných okamžiků nebo nezveřejní pravidla upravující platnost a účinnost převodů ve vypořádacím systému,

r) v rozporu s čl. 39 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 nezajistí, že peněžní prostředky budou k dispozici v požadovaný okamžik,

s) v rozporu s čl. 40 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 neposkytne požadované informace nebo je neposkytne v požadované kvalitě,

t) v rozporu s čl. 41 odst. 1 až 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 nezavede požadovaná pravidla nebo postupy, tato pravidla nebo postupy nezveřejní nebo neprovádí požadované pravidelné testování těchto pravidel nebo postupů,

u) v rozporu s čl. 43 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 nezavede požadovaná pravidla, postupy nebo neuzavře požadované smlouvy,

v) v rozporu s čl. 44 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 nezavede spolehlivé systémy řízení a kontroly,

w) v rozporu s čl. 45 odst. 1 až 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 nezavede vhodné nástroje nebo plány pro řízení operačního rizika nebo neprovádí pravidelné testování,

x) v rozporu s čl. 45 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 neurčí, nesleduje nebo neřídí daná rizika nebo o těchto rizicích nebo provozních incidentech neposkytne požadované informace,

y) v rozporu s čl. 46 odst. 1 až 3 nebo 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 nedodržuje zásady investiční politiky,

z) v rozporu s čl. 47 odst. 1 nebo 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 nemá kapitál v požadované výši nebo nezavede požadované plány,

za) v rozporu s čl. 48 odst. 1 až 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 neplní povinnosti vyplývající ze vzájemného propojení,

zb) v rozporu s čl. 49 odst. 2 nebo 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 nevyřídí žádost emitenta neprodleně a nediskriminačním způsobem nebo odmítne poskytnout služby emitentovi,

zc) v rozporu s čl. 52 odst. 2 nebo čl. 53 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 odmítne zřídit vzájemné propojení, zřídit přístup ke svému vypořádacímu systému nebo řádně zdůvodnit odmítnutí žádosti o propojení nebo zřízení přístupu, nebo

zd) v rozporu s čl. 59 odst. 3 nebo 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 neplní zvláštní obezřetnostní požadavky.

(3) Osoba, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů, nebo osoba, která vede evidenci navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů, se dopustí správního deliktu tím, že nevede samostatnou evidenci investičních nástrojů, nebo evidenci navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem na základě § 93 odst. 4.

(4) Osoba, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů, se dopustí správního deliktu tím, že nezašle České národní bance informace nebo podklady podle § 93 odst. 6.

(5) Za správní delikt podle odstavce 1, 3 nebo 4 se uloží pokuta do 10000000 Kč.

(6) Za správní delikt podle odstavce 2 se uloží pokuta do

a) 550000000 Kč,

b) výše 10 % celkového ročního obratu centrálního depozitáře podle jeho poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 550000000 Kč, nebo

c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním správního deliktu, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 550000000 Kč.