Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

256/2004 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 198Seznam nucených správců

(1) Česká národní banka vede seznam osob, které mohou být jmenovány nuceným správcem obchodníka s cennými papíry, který není bankou, organizátora regulovaného trhu, provozovatele vypořádacího systému nebo centrálního depozitáře.

(2) Do seznamu osob uvedených v odstavci 1 Česká národní banka zapíše osobu, která o to požádá, je plně svéprávná, odborně způsobilá a důvěryhodná a nebyla v posledních 5 letech z tohoto seznamu vyškrtnuta. Zahraniční osobu zapíše pouze za předpokladu, že má oprávnění jiného členského státu Evropské unie působit jako osoba uvedená v odstavci 1.

(3) Žádost o zápis do seznamu osob uvedených v odstavci 1 lze podat pouze na předepsaném tiskopise, ke kterému žadatel přiloží doklady nezbytné pro posouzení splnění podmínek uvedených v odstavci 2. Vzor tiskopisu a obsah jeho příloh stanoví prováděcí právní předpis. Oprávnění k výkonu činnosti podle odstavce 1 vzniká též marným uplynutím lhůty a způsobem podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu služeb.

(4) Česká národní banka vyškrtne ze seznamu osob uvedených v odstavci 1 osobu, která

a) se bez závažných důvodů vzdala funkce nuceného správce, do nichž byla Českou národní bankou jmenována,

b) závažně nebo opakovaně porušila povinnosti plynoucí z funkce nuceného správce, do nichž byla Českou národní bankou jmenována,

c) přestala splňovat předpoklady pro zapsání do tohoto seznamu,

d) požádala o vyškrtnutí ze seznamu, nebo

e) zemřela.

(5) O nezapsání do seznamu nebo vyškrtnutí ze seznamu se vydává správní rozhodnutí.