Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

256/2004 Sb.

Poslední změna zákona:

ČÁST JEDENÁCTÁZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ K PŘÍMO POUŽITELNÝM PŘEDPISŮM EVROPSKÉ UNIE

§ 192a

(1) Příslušným orgánem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího prodej na krátko a některé aspekty swapů úvěrového selhání je v České republice Česká národní banka.

(2) Ve vztahu ke státním dluhopisům vydaným Českou republikou a swapům úvěrového selhání na tyto dluhopisy se k uplatnění pravomocí České národní banky podle čl. 13 odst. 3, čl. 14 odst. 2 a čl. 20 až 24 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 vyžaduje předchozí souhlas ministerstva.

§ 192bPovolení k činnosti ústřední protistrany

(1) Příslušným orgánem pro povolování ústředních protistran podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího OTC deriváty, ústřední protistrany a registry obchodních údajů je v České republice Česká národní banka.

(2) žádost o povolení k činnosti ústřední protistrany lze podat pouze na předepsaném tiskopise, ke kterému žadatel přiloží doklady osvědčující splnění podmínek pro udělení povolení k činnosti ústřední protistrany. Vzor tiskopisu a obsah jeho přílohy stanoví prováděcí právní předpis.

§ 192c

(1) Příslušným orgánem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky na úvěrové instituce a investiční podniky je v České republice Česká národní banka.

(2) Určeným orgánem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky na úvěrové instituce a investiční podniky je v České republice Česká národní banka.

(3) Odvětvovým příslušným orgánem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ratingové agentury je v České republice Česká národní banka.

(4) Příslušným orgánem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrální depozitáře cenných papírů je v České republice Česká národní banka.