Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

256/2004 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 198aInformace uveřejňované Českou národní bankou

(1) Česká národní banka uveřejňuje na svých internetových stránkách

a) aktualizovaná znění právních předpisů, které upravují pravidla obezřetného podnikání obchodníků s cennými papíry na individuálním a konsolidovaném základě, a úředních sdělení České národní banky k nim; tím nejsou dotčena ustanovení zákona upravujícího způsob vyhlašování právních předpisů,

b) informace o způsobu využití možností volby nebo uvážení daných členským státům Evropské unie a jejich orgánům dohledu právem Evropské unie v právních předpisech podle písmene a),

c) informace o přístupu a metodách České národní banky při výkonu dohledu podle § 135b,

d) souhrnné statistické údaje o plnění pravidel obezřetného podnikání obchodníky s cennými papíry v České republice, včetně počtu a povahy opatření k nápravě nebo pokut přijatých v souladu s tímto zákonem,

e) dohody o změně příslušného orgánu dohledu na konsolidovaném základě nad skupinou finanční holdingové osoby podle § 153 odst. 3 a informaci o změně příslušného orgánu dohledu nad členem skupiny evropského ovládajícího obchodníka s cennými papíry nebo nad členem skupiny evropské finanční holdingové osoby podle § 152a odst. 8 a 9,

f) bez zbytečného odkladu rozhodnutí o uložení opatření podle § 136 odst. 1 písm. m) nebo pokuty podle § 164 odst. 3 písm. c) a informaci o podání správní žaloby a dalších opravných prostředků proti těmto rozhodnutím a o jejich výsledku; rozhodnutí uveřejňuje způsobem, který je v souladu s čl. 62 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014.

(2) Informace uvedené v odstavci 1 Česká národní banka uveřejňuje na svých internetových stránkách tak, aby je bylo možné porovnat s informacemi stejného druhu uveřejněnými orgány dohledu nad kapitálovým trhem v jiných členských státech Evropské unie, a pravidelně je aktualizuje.