Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

256/2004 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 28

(1) Zahraniční osoba, která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie, může poskytovat investiční služby v České republice, pokud má povolení České národní banky k poskytování investičních služeb prostřednictvím pobočky.

(2) Česká národní banka udělí povolení k poskytování investičních služeb prostřednictvím pobočky, jestliže

a) sídlo i skutečné sídlo žadatele jsou ve stejném státě,

b) žadatel má povolení orgánu dohledu státu, ve kterém má sídlo, k poskytování investičních služeb, které jsou předmětem žádosti o povolení podle odstavce 1,

c) žadatel má sídlo ve státě, který zaručuje alespoň stejnou ochranu investorů jako Česká republika,

d) žadatel je důvěryhodný,

e) žadatel zajistí pobočce finanční prostředky, které odpovídají rozsahu investičních služeb poskytovaných v České republice a jejichž původ je průhledný a nezávadný,

f) navržený vedoucí pobočky je důvěryhodný a odborně způsobilý,

g) žadatel doloží věcné, organizační a personální předpoklady pobočky pro poskytování investičních služeb uvedených v žádosti,

h) žadatel dodržuje kapitálové požadavky srovnatelně podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky na úvěrové instituce a investiční podniky a § 9a,

i) žadatel předloží plán obchodní činnosti pobočky podložený reálnými ekonomickými kalkulacemi,

j) žadatel informuje Českou národní banku o své účasti v záručním systému, ze kterého se vyplácejí náhrady zákazníkům; pokud žadatel je účastníkem takového systému, doloží zároveň výši náhrad vyplácených zákazníkům, okruh zákazníků a rozsah jejich majetku krytých tímto záručním systémem včetně teritoriální působnosti tohoto záručního systému,

k) žadatel předloží návrh pravidel obezřetného poskytování investičních služeb a návrh pravidel jednání obchodníka s cennými papíry se zákazníky, která splňují požadavky tohoto zákona,

l) na žadateli mají kvalifikovanou účast osoby vhodné z hlediska řádného a obezřetného vedení obchodníka s cennými papíry se zřetelem k pobočce,

m) úzké propojení žadatele s jinou osobou nebrání účinnému výkonu dohledu.

(3) Žádost o povolení k poskytování investičních služeb prostřednictvím pobočky lze podat pouze na předepsaném tiskopise, ke kterému žadatel přiloží doklady osvědčující, že splňuje podmínky uvedené v odstavci 2. Vzor tiskopisu a obsah jeho příloh stanoví prováděcí právní předpis.

(4) K výkonu funkce vedoucího pobočky je třeba předchozí souhlas České národní banky obdobně podle § 10. Pro vedoucího pobočky platí § 10a obdobně.

(5) V povolení k poskytování investičních služeb prostřednictvím pobočky Česká národní banka uvede, které investiční služby je pobočka oprávněna poskytovat a ve vztahu ke kterým investičním nástrojům. Česká národní banka může v povolení stanovit podmínky, které musí pobočka splnit před zahájením povolené činnosti nebo dodržovat při výkonu povolené činnosti. Povolení se uděluje na dobu neurčitou.

(6) Zahraniční osoba, která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie, a poskytuje investiční služby na území České republiky prostřednictvím pobočky, oznámí České národní bance bez zbytečného odkladu všechny změny ve skutečnostech, na jejichž základě jí bylo uděleno povolení k poskytování investičních služeb prostřednictvím pobočky.

(7) Zahraniční osoba, která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie, a poskytuje investiční služby v České republice prostřednictvím pobočky,

a) dodržuje srovnatelně kapitálové požadavky stanovené v přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky na úvěrové instituce a investiční podniky a § 9a,

b) dodržuje pravidla činnosti a hospodaření obchodníka s cennými papíry stanovená v § 11a až 15t a § 17 až 17d,

c) plní informační povinnosti v rozsahu stanoveném v § 16 odst. 2 písm. a) až d), § 16 odst. 3 písm. a) a uveřejňuje informace podle § 16a až 16c; informace podle § 16 odst. 2 písm. a) až d), § 16b a 16c uvede ohledně investičních služeb, které uvedená osoba poskytuje prostřednictvím pobočky, popřípadě ohledně zákazníků, jimž se tímto způsobem investiční služby poskytují.