Zákon o nabídkách převzetí

104/2008 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 64

(1) Na postup při povinné nabídce převzetí v případech, kdy nabídková povinnost vznikla před účinností tohoto zákona, se použije dosavadní právní úprava. Dosavadní právní úpravou se řídí i odpovědnost za porušení zákona, včetně způsobů uplatnění práv vzniklých v této souvislosti.

(2) Nabídková povinnost podle tohoto zákona vzniká pouze v případech, kdy skutečnosti vznik této povinnosti zakládající nastaly po účinnosti tohoto zákona.

(3) Cílová společnost, jejíž účastnické cenné papíry nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu ve státě jejího sídla a jejíž účastnické cenné papíry byly přijaty současně k obchodování na více evropských regulovaných trzích, které orgán dohledu členského státu do 20. června 2006 nesdělil, že je příslušným pro dohled nad nabídkami převzetí, sama určí, který z orgánů dohledu členských států, v nichž jsou tyto evropské regulované trhy organizovány, bude příslušný vykonávat dohled nad nabídkou převzetí. Své rozhodnutí oznámí orgánům dohledu nad nabídkou převzetí a organizátorům evropských regulovaných trhů v těchto členských státech. Česká národní banka uveřejní informaci o rozhodnutí cílové společnosti podle tohoto odstavce způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(4) Ustanovení § 32 odst. 2 se nepoužije v případech dohod uzavřených před 21. dubnem 2004.