Zákon o nabídkách převzetí

104/2008 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 23Změna a odvolání nabídky převzetí

(1) Výši protiplnění při nabídce převzetí může navrhovatel změnit jen tak, aby změněná výše protiplnění byla pro adresáty nabídky převzetí výhodnější. V ostatních případech lze nabídku převzetí změnit nebo odvolat, jen je-li to v ní výslovně uvedeno, není-li takový postup v rozporu se zásadami uvedenými v § 3, a jen ve věcně důvodných případech, které nezávisí výhradně na úvaze navrhovatele nebo osoby s ním spolupracující.

(2) V případě, že došlo ke změně nabídky převzetí, která její dosavadní podmínky mění tak, že jsou pro její adresáty výhodnější, projeví se stejné změny také ve smlouvách, které již byly na základě nabídky převzetí uzavřeny.

(3) Záměr změnit nebo odvolat nabídku převzetí oznámí navrhovatel České národní bance nejméně 5 pracovních dnů před uveřejněním změny nebo odvolání. K oznámení přiloží případný návrh změny nabídkového dokumentu. Pokud Česká národní banka shledá, že postup navrhovaný v oznámení je v rozporu s tímto zákonem, vydá ve lhůtě podle věty první rozhodnutí, kterým změnu nebo odvolání nabídky převzetí zakáže. Změnu nebo odvolání nabídky převzetí navrhovatel uveřejní stejným způsobem jako nabídku převzetí.

(4) Doba závaznosti nabídky převzetí musí od uveřejnění změny nabídky převzetí trvat ještě alespoň 5 pracovních dnů. V případě, že v důsledku změny nabídky převzetí podle odstavce 1 dojde k prodloužení doby závaznosti nabídky převzetí, může být celková doba závaznosti nabídky prodloužena nejvýše o 2 týdny, ledaže Česká národní banka schválí delší dobu prodloužení doby závaznosti.

(5) V případě, že dojde ke změně nabídky převzetí v důsledku plnění zákonné povinnosti nebo povinnosti vyplývající z jiného právního předpisu, použijí se obdobně odstavce 2 až 4.