Zákon o nabídkách převzetí

104/2008 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 36Nabídková povinnost skupiny spolupracujících osob

(1) Nabídková povinnost podle § 35 vzniká též v případech, kdy

a) vznikne skupina spolupracujících osob, v důsledku čehož každý z jejích členů získá rozhodný podíl na hlasovacích právech v cílové společnosti, nebo získá-li každý ze členů již existující skupiny spolupracujících osob rozhodný podíl na hlasovacích právech cílové společnosti na základě jiné skutečnosti, nebo

b) zanikne skupina spolupracujících osob, v důsledku čehož některý její člen nebo jiná skupina spolupracujících osob budou i nadále držet rozhodný podíl na hlasovacích právech v cílové společnosti; to neplatí, pokud tyto osoby držely rozhodný podíl již před tím, než se staly členy zanikající skupiny spolupracujících osob, anebo

c) ve skupině spolupracujících osob, jejíž všichni členové drží rozhodný podíl na hlasovacích právech v cílové společnosti, dojde k takovým změnám, v jejichž důsledku získá určitý její člen nebo určitá jiná osoba nebo jiná skupina spolupracujících osob rozhodující vliv na výkon hlasovacích práv v cílové společnosti členy této skupiny spolupracujících osob.

(2) Vznikne-li nabídková povinnost podle odstavce 1 skupině spolupracujících osob, mají tuto povinnost všechny spolupracující osoby; povinnost je splněna, učiní-li nabídku převzetí kterákoli z nich. Ze smluv vzniklých přijetím nabídky převzetí jsou tyto osoby zavázány společně a nerozdílně; § 39 až 41 se použije pro skupinu spolupracujících osob přiměřeně. Zanikne-li podle těchto ustanovení nabídková povinnost u jednoho člena skupiny, pak zaniká i nabídková povinnost ostatních členů.

(3) Lhůta pro splnění nabídkové povinnosti podle § 35 odst. 1 počíná v případech uvedených v odstavci 1 běžet dnem následujícím po splnění podmínek podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c).

(4) Jsou-li splněny podmínky pro vznik nabídkové povinnosti jak podle § 35 odst. 1, tak podle odstavce 1, platí, že nabídková povinnost vznikla podle prvního odstavce.