Zákon o nabídkách převzetí

104/2008 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 54

(1) Rozklad proti rozhodnutí České národní banky vydanému podle tohoto zákona nemá odkladný účinek, s výjimkou rozhodnutí o správních deliktech podle § 61 a 62.

(2) Účastníkem správních řízení o zákazu uveřejnit nabídku převzetí, o žádosti o povolení uveřejnit nabídkový dokument, o změnách nabídky převzetí a o prodloužení doby závaznosti nabídky převzetí je pouze navrhovatel.

(3) Česká národní banka bezodkladně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup rozhodnutí o

a) zákazu uveřejnit nabídku převzetí,

b) žádosti o povolení uveřejnit nabídku převzetí,

c) prodloužení lhůty podle § 13 odst. 1 a

d) zákazu změny nebo odvolání nabídky převzetí podle § 23 odst. 3;

přitom postupuje tak, aby bylo šetřeno obchodní, bankovní nebo jiné zákonem chráněné tajemství.

(4) Účinky rozhodnutí uvedených v odstavci 3 nastávají jejich zveřejněním podle tohoto ustanovení.