Zákon o nabídkách převzetí

104/2008 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 7

Nabídka převzetí činěná v souladu s právem cizího státu, který není členským státem, a na kterou se podle § 5 nepoužije tento zákon, může být v České republice uveřejněna, pokud neodporuje zásadám uvedeným v § 3. Takovou nabídku převzetí je navrhovatel povinen před jejím uveřejněním předložit České národní bance, která může její uveřejnění zakázat nebo stanovit další podmínky pro její uveřejnění; § 6 odst. 1, § 12 odst. 2 až 4 a § 13 odst. 1 se použijí obdobně.