Zákon o nabídkách převzetí

104/2008 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 38Nezapočítávaná hlasovací práva

(1) Pro účely § 35 a 36 se při výpočtu podílu na hlasovacích právech cílové společnosti nezohledňují

a) jedná-li se o obchodníka s cennými papíry, hlasovací práva spojená s účastnickými cennými papíry cílové společnosti, které

1. opatruje pro jinou osobu a je zavázán vykonávat hlasovací práva podle pokynů této osoby,

2. nabyl v důsledku plnění svých povinností coby tvůrce trhu na evropském regulovaném trhu, pokud nejsou hlasovací práva s nimi spojená vykonávána a pokud je nejpozději do 1 roku od jejich nabytí zcizí, nebo

3. nabyl za účelem jejich prodeje jiné osobě, pokud nejsou hlasovací práva s nimi spojená vykonávána a pokud je nejpozději do 1 měsíce od jejich nabytí zcizí, anebo

b) hlasovací práva spojená s účastnickými cennými papíry v majetku institucionálního investora nebo poskytovatele služeb na kapitálovém trhu podle zákona upravujícího dohled nad kapitálovým trhem, nejsou-li hlasovací práva s nimi spojená vykonávána a tato skutečnost byla uveřejněna a oznámena cílové společnosti nejpozději v den nabytí těchto práv.

(2) V případě, že jsou vykonávána hlasovací práva spojená s účastnickými cennými papíry cílové společnosti umístěnými v investičním fondu bez právní osobnosti nebo v investičním fondu s právní osobností, který není samosprávným fondem, počítají se do podílu na hlasovacích právech obhospodařovatele; ten učiní povinnou nabídku převzetí svým jménem a na svůj účet.

(3) Nesplní-li obchodník s cennými papíry podmínky ve lhůtách podle odstavce 1 písm. a), platí, že nabyl předmětná hlasovací práva uplynutím této lhůty.