Zákon o nabídkách převzetí

104/2008 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 6

(1) V případech, kdy se podle § 5 na postup při nabídce převzetí nepoužije tento zákon a zároveň byla nabídka převzetí v souladu s rozhodným právem schválena orgánem dohledu nad nabídkami převzetí v jiném členském státě, lze nabídku převzetí uveřejnit v České republice, pokud

a) je uveřejňována spolu s úředním překladem do českého jazyka; originální znění nabídky převzetí může být v těchto případech uveřejněno pouze způsobem umožňujícím dálkový přístup, pokud je spolu s úředním překladem nabídky převzetí uveřejněna informace o tom, kde je originální znění uveřejněno,

b) obsahuje informace o režimu zdanění, kterému bude podléhat plnění ze smluv uzavřených na základě nabídky převzetí,

c) obsahuje informace o postupech pro přijetí nabídky převzetí a výkon práv souvisejících s nabídkou převzetí, jsou-li v důsledku přeshraniční povahy nabídky odlišné od postupů popsaných v původním textu nabídky převzetí.

(2) Nabídku převzetí podle odstavce 1 včetně jejího úředního překladu do českého jazyka navrhovatel před jejím uveřejněním předloží České národní bance.