Zákon o nabídkách převzetí

104/2008 Sb.

Poslední změna zákona:

HLAVA VIDODATEČNÁ NABÍDKOVÁ POVINNOST

§ 49

(1) Jestliže navrhovatel učinil neomezenou a nepodmíněnou nabídku převzetí a v jejím důsledku nabyl účastnické cenné papíry cílové společnosti představující alespoň 90% podíl na hlasovacích právech a základním kapitálu cílové společnosti, učiní do 30 dnů od posledního dne doby závaznosti takové nabídky převzetí všem vlastníkům účastnických cenných papírů cílové společnosti přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu dodatečnou nabídku převzetí (dále jen „dodatečná nabídka převzetí“).

(2) Doba závaznosti dodatečné nabídky převzetí činí 90 dnů.

(3) Protiplnění při dodatečné nabídce převzetí musí odpovídat alespoň výši protiplnění stanovené v nabídce převzetí podle odstavce 1.

(4) Na postup při dodatečné nabídce převzetí se přiměřeně použijí ustanovení o povinné nabídce převzetí s výjimkou § 35 až 40, § 43 odst. 3 až 6 a § 44.