Zákon o nabídkách převzetí

104/2008 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 5

(1) Má-li cílová společnost sídlo na území České republiky a její účastnické cenné papíry jsou přijaty k obchodování na jednom nebo více zahraničních regulovaných trzích, použijí se na nabídku převzetí pouze zásady uvedené v § 3 a ustanovení tohoto zákona upravující vnitřní poměry cílové společnosti, zejména rozhodný podíl, nabídkovou povinnost, výjimky z nabídkové povinnosti, zánik nabídkové povinnosti rozhodnutím České národní banky, povinnosti orgánů cílové společnosti, pravidlo průlomu a pozastavení hlasovacích práv při prodlení s plněním nabídkové povinnosti; ustanovení tohoto zákona upravující lhůtu pro učinění nabídky převzetí se nepoužijí.

(2) Má-li cílová společnost sídlo na území jiného členského státu než České republiky, použijí se na nabídku převzetí ustanovení tohoto zákona v rozsahu určeném v odstavci 3, pokud

a) účastnické cenné papíry této společnosti jsou přijaty k obchodování pouze na regulovaném trhu, nebo

b) účastnické cenné papíry této společnosti jsou přijaty k obchodování na více evropských regulovaných trzích včetně regulovaného trhu, ledaže jsou přijaty k obchodování též na evropském regulovaném trhu ve státě sídla této společnosti, jestliže

1. účastnické cenné papíry této společnosti byly jako první přijaty k obchodování na regulovaném trhu v České republice, nebo

2. účastnické cenné papíry této společnosti byly přijaty současně k obchodování na více evropských regulovaných trzích včetně regulovaného trhu a společnost určila Českou národní banku jako příslušný orgán dohledu nad nabídkou převzetí a tuto skutečnost oznámila nejpozději v první den obchodování orgánům dohledu nad nabídkou převzetí a organizátorům těchto evropských regulovaných trhů.

(3) V případě nabídky převzetí týkající se cílové společnosti podle odstavce 2 se použijí zásady uvedené v § 3 a ustanovení tohoto zákona upravující obsah nabídkového dokumentu a postup navrhovatele při nabídce převzetí; zejména se použijí ustanovení o protiplnění při nabídce převzetí, oznámení záměru, náležitostech nabídky převzetí a jejím uveřejnění.

(4) Česká národní banka uveřejní informaci o rozhodnutí cílové společnosti podle odstavce 2 způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(5) Česká národní banka spolupracuje s orgány dohledu nad nabídkou převzetí a s dalšími orgány dohledu nad kapitálovým trhem členských států a poskytne jim, zejména v případech podle odstavců 1 a 3, informace nezbytné k aplikaci ustanovení tohoto zákona nebo jiných právních předpisů vydaných k provedení směrnice o nabídkách převzetí.