Zákon o nabídkách převzetí

104/2008 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 29Ochranná lhůta

(1) Po uplynutí doby závaznosti nabídky převzetí nesmí navrhovatel ani osoby s ním spolupracující po dobu 1 roku od uveřejnění výsledků učinit další nabídku převzetí směřující k nabytí účastnických cenných papírů téže cílové společnosti; to neplatí, vznikla-li navrhovateli nabídková povinnost nebo se jedná o konkurenční nabídku převzetí.

(2) Navrhovatel, který veřejně oznámil záměr učinit nabídku převzetí, ji uveřejní v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 90 dnů ode dne oznámení. Neučiní-li navrhovatel nabídku převzetí ve stanovené lhůtě, použije se odstavec 1 přiměřeně. Lhůta podle věty první neběží po dobu, po kterou byla prodloužena lhůta podle § 13 odst. 1.

(3) V případě, že navrhovatel neučinil nabídku převzetí, ačkoliv veřejně oznámil záměr jednat tak, že mu vznikne nabídková povinnost, nebo ačkoliv jeho jednání vzbudilo u investorské veřejnosti důvodný předpoklad, že hodlá učinit nabídku převzetí, a navrhovatel veřejně tyto domněnky nepopřel, použije se odstavec 2 obdobně; lhůta začne běžet 1 měsíc po veřejném oznámení navrhovatele, nebo od skutečnosti rozhodné pro vznik důvodného předpokladu u investorské veřejnosti.

(4) V případě, že navrhovatel veřejně prohlásí, že nabídku převzetí neučiní, ani že nebude jednat tak, že mu vznikne nabídková povinnost, použije se odstavec 1 přiměřeně; lhůta začne běžet 30 dnů od prohlášení navrhovatele.

(5) Veřejným prohlášením nebo oznámením se pro potřeby tohoto ustanovení rozumí jakékoliv prohlášení, z kterého jsou členové orgánů cílové společnosti nebo vlastníci jejích účastnických cenných papírů schopni zřetelně rozpoznat úmysl navrhovatele.

(6) Česká národní banka může na žádost navrhovatele lhůtu 1 roku podle odstavce 1 zkrátit nebo prominout, pokud nabídka převzetí nebude v rozporu se zájmy cílové společnosti nebo jejích akcionářů.

(7) Učiní-li navrhovatel nabídku převzetí v rozporu s odstavci 1 až 4, nemá taková skutečnost vliv na ostatní povinnosti stanovené tímto zákonem, ani na platnost smluv uzavřených na základě takové nabídky převzetí.