Zákon o nabídkách převzetí

104/2008 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 8Ochrana vnitřních informací a ochrana před deformacemi trhu

(1) Navrhovatel zajistí, aby nedocházelo k předčasnému a nerovnému šíření informací o tom, že zvažuje nebo že pojal záměr učinit nabídku převzetí; totéž platí ve vztahu ke krokům, které budou mít za následek vznik nabídkové povinnosti. Navrhovatel poučí všechny osoby, které pro něj vykonávají činnosti související s nabídkou převzetí, o jejich povinnosti mlčenlivosti a o zákazu využití vnitřních informací podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu a přijme taková opatření, která zabrání šíření vnitřních informací a jejich využití.

(2) Pokud dojde k značným výkyvům kurzu nebo pokud vzniknou dohady anebo spekulace týkající se nabídky převzetí a zároveň se dá rozumně předpokládat, že jejich původ souvisí s přípravou nebo s úvahami navrhovatele o nabídce převzetí nebo nabytí podílu na cílové společnosti, navrhovatel uveřejní svůj záměr učinit nabídku převzetí nebo jednat tak, že mu vznikne nabídková povinnost; tuto informaci zároveň oznámí České národní bance.

(3) Navrhovatel vždy bez zbytečného prodlení uveřejní informaci o tom, že jeho orgány rozhodly, že učiní nabídku převzetí, popřípadě, jde-li o fyzickou osobu, že učinil konečné rozhodnutí o zahájení kroků bezprostředně směřujících k učinění nabídky převzetí, nebo že nastaly okolnosti, které měly za následek vznik nabídkové povinnosti.

(4) Způsob uveřejnění informací podle odstavců 2 a 3 musí být zvolen tak, aby nedošlo k využití vnitřních informací nebo k deformaci trhu. Česká národní banka může s přihlédnutím k zájmům vlastníků účastnických cenných papírů cílové společnosti na návrh odložit vznik povinnosti podle odstavce 3, pokud tím může být zabráněno poškození navrhovatele nebo osob s ním spolupracujících a navrhovatel zamezí přístupu jiných osob k předmětným informacím.