Zákon o nabídkách převzetí

104/2008 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 39Výjimky z nabídkové povinnosti

(1) Nabídková povinnost se nevztahuje na

a) dědice osoby, která nabídkovou povinnost splnila,

b) případy, kdy k nabytí rozhodného podílu došlo v důsledku přeměny společnosti, pokud všechny zúčastněné osoby byly členy jednoho koncernu nebo se jednalo o ovládající společnost a jí ovládané společnosti,

c) řídící osobu, která ve smlouvě o převodu zisku nebo v ovládací smlouvě převzala povinnost vůči mimo stojícím akcionářům uzavřít na písemnou žádost smlouvu o úplatném převodu jejich účastnických cenných papírů bez časového omezení podle zvláštního právního předpisu,

d) osobu, která rozhodný podíl nabyla v důsledku převodu účastnických cenných papírů mezi členy jednoho koncernu,

e) osobu, která rozhodný podíl v celém rozsahu získala na základě nepodmíněné a neomezené nabídky převzetí,

f) osobu, která rozhodný podíl na hlasovacích právech cílové společnosti nenabyla v důsledku vlastního jednání a při nabytí svého podílu na hlasovacích právech nemohla rozumně předpokládat, že nabude rozhodný podíl na cílové společnosti; dokud tato osoba drží rozhodný podíl na hlasovacích právech v cílové společnosti, nejsou ona ani osoby s ní spolupracující oprávněny vykonávat hlasovací práva v cílové společnosti, nebo

g) člena již existující skupiny spolupracujících osob, kterému nově vznikne povinnost podle § 35 odst. 1, aniž by byly splněny současně podmínky pro vznik nabídkové povinnosti podle § 36 odst. 1.

(2) Nabídková povinnost se nevztahuje na toho, kdo sám ani společně se spolupracujícími osobami neovládá cílovou společnost. Nabídková povinnost v takovém případě vzniká až v okamžiku, kdy tato osoba sama nebo společně se spolupracujícími osobami cílovou společnost ovládne.

(3) Česká národní banka může na žádost osoby podle odstavce 1 písm. f) rozhodnout, že tato osoba je oprávněna vykonávat hlasovací práva v omezeném rozsahu nebo v celém rozsahu. Zákaz výkonu hlasovacích práv zaniká, pokud osoba podle odstavce 1 písm. f) učiní povinnou nabídku převzetí ve lhůtě podle § 35 odst. 1; rozhodne-li se tak, hledí se na ni, jako by jí nabídková povinnost vznikla.