Zákon o nabídkách převzetí

104/2008 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 24Doba závaznosti nabídky převzetí

(1) Nabídkový dokument obsahuje dobu závaznosti nabídky převzetí, která nesmí být kratší než 4 týdny ode dne jejího uveřejnění. Pokud je doba závaznosti nabídky převzetí delší než 10 týdnů, navrhovatel uveřejní stejným způsobem jako nabídku převzetí 2 týdny před uplynutím doby závaznosti upozornění, k jakému dni doba závaznosti končí.

(2) Navrhovatel může

a) prodloužit dobu závaznosti nabídky převzetí tehdy, byla-li uveřejněna konkurenční nabídka převzetí nebo změnil-li navrhovatel výši protiplnění; prodloužení, které omezuje cílovou společnost v její podnikatelské činnosti více, než je s ohledem na cíle nabídky převzetí rozumně nutné, je nepřípustné,

b) prodloužit dobu závaznosti nabídky převzetí za podmínek podle § 23 odst. 1, nebo

c) nejde-li o povinnou nabídku převzetí, zkrátit dobu závaznosti nabídky převzetí, je-li takový postup odůvodněn důležitým zájmem cílové společnosti; dobu závaznosti nabídky nelze zkrátit na méně než 2 týdny.

(3) Postupuje-li navrhovatel podle odstavce 2, použije se § 23 odst. 3 až 5 obdobně.

(4) Nepřípustné je prodloužení nebo zkrácení doby závaznosti nabídky převzetí, jestliže navrhovatel v nabídce převzetí výslovně uvedl, že dobu její závaznosti nezmění.