Zákon o nabídkách převzetí

104/2008 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 44Změna výše protiplnění Českou národní bankou

(1) Česká národní banka může změnit výši protiplnění navrženou navrhovatelem tak, aby byla přiměřená, pokud

a) výše prémiové nebo průměrné ceny byla výrazně ovlivněna zkreslením kurzu, jinou poruchou trhu nebo jinými výjimečnými okolnostmi,

b) výše průměrné ceny byla výrazně ovlivněna v důsledku mimořádně nízké likvidity cenného papíru,

c) prémiová cena byla sjednána mimo evropský regulovaný trh s ohledem na jiné hospodářské vztahy mezi smluvními stranami, nebo

d) během posledních 12 měsíců došlo u cílové společnosti k významné změně její ekonomické situace.

(2) Postupuje-li Česká národní banka podle odstavce 1, zohlední

a) vliv skutečností uvedených v odstavci 1 na tvorbu prémiové nebo průměrné ceny,

b) aktuální tržní kurz účastnických cenných papírů na evropském regulovaném trhu,

c) hodnotu účastnických cenných papírů, na něž se nabídka vztahuje.

(3) Postupuje-li Česká národní banka podle odstavce 1, může, nedoručil-li navrhovatel znalecký posudek již na základě vlastního uvážení, vyzvat navrhovatele, aby doložil přiměřenost výše jím navrženého protiplnění znaleckým posudkem, a stanovit mu lhůtu pro jeho předložení, která nesmí být kratší než 30 dnů. Navrhovatel, s ním spolupracující osoby a cílová společnost jsou povinni poskytnout znalci veškerou součinnost, kterou po nich lze spravedlivě požadovat. Vydáním výzvy k předložení znaleckého posudku podle věty první se lhůta podle § 42 odst. 2 přerušuje a po marném uplynutí lhůty stanovené k předložení znaleckého posudku nebo po jeho doručení běží lhůta podle § 42 odst. 2 od začátku.

(4) Pokud navrhovatel nedoloží znalecký posudek ve lhůtě stanovené ve výzvě České národní banky podle odstavce 3, Česká národní banka může ustanovit svým usnesením znalce, aby zpracoval znalecký posudek k doložení přiměřenosti protiplnění; odstavec 3 věta druhá platí obdobně.

(5) Vzniknou-li důvodné pochybnosti o závěrech znaleckého posudku podle odstavce 3 nebo 4, požádá Česká národní banka znalce o vysvětlení, a pokud nebudou pochybnosti odstraněny, může svým usnesením ustanovit jiného znalce, aby zpracoval další znalecký posudek; odstavec 3 věta druhá platí obdobně.

(6) Odměnu a náhrady nákladů znalce ustanoveného Českou národní bankou podle odstavce 4 nebo 5 hradí navrhovatel. Lhůta pro zpracování tohoto znaleckého posudku nesmí být delší než 60 dnů. Česká národní banka bez zbytečného prodlení informuje navrhovatele o ustanovení znalce.

(7) Vydáním usnesení o ustanovení znalce podle odstavce 4 nebo 5 se lhůta podle § 42 odst. 2 přerušuje, po doručení znaleckého posudku běží tato lhůta od začátku.