Zákon o nabídkách převzetí

104/2008 Sb.

Poslední změna zákona:

HLAVA IVPOVINNÁ NABÍDKA PŘEVZETÍ

§ 35Nabídková povinnost

(1) Ten, kdo získá rozhodný podíl na hlasovacích právech v cílové společnosti (dále jen „povinná osoba“), učiní do 30 dnů ode dne, který následuje po dni získání nebo překročení tohoto podílu, nabídku převzetí všem vlastníkům účastnických cenných papírů cílové společnosti přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu (dále jen „nabídková povinnost“).

(2) Lhůta podle odstavce 1 neběží po dobu, kdy je vedeno řízení před Českou národní bankou podle § 40, 41, 42 odst. 1, § 44 nebo 45.

(3) Vznikla-li určité osobě povinnost podle odstavce 1, protože zdědila účastnické cenné papíry, začne běžet tam uvedená lhůta ode dne, který následuje po dni, kdy nabylo právní moci rozhodnutí soudu o dědictví.

(4) Vznikne-li někomu nabídková povinnost, splní svoji nabídkovou povinnost též tehdy, učiní-li za stejných podmínek nabídku převzetí jakákoli osoba, která je součástí stejného koncernu, nebo jiná osoba, které vznikla nabídková povinnost v důsledku stejné skutečnosti. Povinná osoba a osoba činící nabídku převzetí jsou z nabídky převzetí zavázány společně a nerozdílně.

§ 36Nabídková povinnost skupiny spolupracujících osob

(1) Nabídková povinnost podle § 35 vzniká též v případech, kdy

a) vznikne skupina spolupracujících osob, v důsledku čehož každý z jejích členů získá rozhodný podíl na hlasovacích právech v cílové společnosti, nebo získá-li každý ze členů již existující skupiny spolupracujících osob rozhodný podíl na hlasovacích právech cílové společnosti na základě jiné skutečnosti, nebo

b) zanikne skupina spolupracujících osob, v důsledku čehož některý její člen nebo jiná skupina spolupracujících osob budou i nadále držet rozhodný podíl na hlasovacích právech v cílové společnosti; to neplatí, pokud tyto osoby držely rozhodný podíl již před tím, než se staly členy zanikající skupiny spolupracujících osob, anebo

c) ve skupině spolupracujících osob, jejíž všichni členové drží rozhodný podíl na hlasovacích právech v cílové společnosti, dojde k takovým změnám, v jejichž důsledku získá určitý její člen nebo určitá jiná osoba nebo jiná skupina spolupracujících osob rozhodující vliv na výkon hlasovacích práv v cílové společnosti členy této skupiny spolupracujících osob.

(2) Vznikne-li nabídková povinnost podle odstavce 1 skupině spolupracujících osob, mají tuto povinnost všechny spolupracující osoby; povinnost je splněna, učiní-li nabídku převzetí kterákoli z nich. Ze smluv vzniklých přijetím nabídky převzetí jsou tyto osoby zavázány společně a nerozdílně; § 39 až 41 se použije pro skupinu spolupracujících osob přiměřeně. Zanikne-li podle těchto ustanovení nabídková povinnost u jednoho člena skupiny, pak zaniká i nabídková povinnost ostatních členů.

(3) Lhůta pro splnění nabídkové povinnosti podle § 35 odst. 1 počíná v případech uvedených v odstavci 1 běžet dnem následujícím po splnění podmínek podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c).

(4) Jsou-li splněny podmínky pro vznik nabídkové povinnosti jak podle § 35 odst. 1, tak podle odstavce 1, platí, že nabídková povinnost vznikla podle prvního odstavce.

§ 37Přičítaná hlasovací práva

(1) Pro účely § 35 a 36 se při výpočtu podílu na hlasovacích právech v cílové společnosti přičítají každému hlasovací práva, jejichž výkon je schopen podle svého samostatného rozhodnutí přímo nebo nepřímo rozhodujícím způsobem ovlivňovat, především

a) hlasovací práva vykonávaná třetí osobou na jeho účet,

b) hlasovací práva, která může vykonávat, aniž by byl akcionářem cílové společnosti,

c) hlasovací práva, která jsou spojena s účastnickými cennými papíry, které poskytl jako zajištění třetí osobě,

d) hlasovací práva, která jsou spojena s cennými papíry, ke kterým má požívací nebo podobné právo, nebo

e) hlasovací práva, která může kdykoli nabýt na základě jednostranného projevu vůle.

(2) Pro účely § 35 se při výpočtu podílu na hlasovacích právech v cílové společnosti přičítají ovládající osobě hlasovací práva spojená s podílem na hlasovacích právech ovládané osoby.

(3) Pro účely § 36 se při výpočtu podílu na hlasovacích právech v cílové společnosti každému členu skupiny spolupracujících osob přičítají podíly na hlasovacích právech v cílové společnosti ostatních členů skupiny spolupracujících osob.

§ 38Nezapočítávaná hlasovací práva

(1) Pro účely § 35 a 36 se při výpočtu podílu na hlasovacích právech cílové společnosti nezohledňují

a) jedná-li se o obchodníka s cennými papíry, hlasovací práva spojená s účastnickými cennými papíry cílové společnosti, které

1. opatruje pro jinou osobu a je zavázán vykonávat hlasovací práva podle pokynů této osoby,

2. nabyl v důsledku plnění svých povinností coby tvůrce trhu na evropském regulovaném trhu, pokud nejsou hlasovací práva s nimi spojená vykonávána a pokud je nejpozději do 1 roku od jejich nabytí zcizí, nebo

3. nabyl za účelem jejich prodeje jiné osobě, pokud nejsou hlasovací práva s nimi spojená vykonávána a pokud je nejpozději do 1 měsíce od jejich nabytí zcizí, anebo

b) hlasovací práva spojená s účastnickými cennými papíry v majetku institucionálního investora nebo poskytovatele služeb na kapitálovém trhu podle zákona upravujícího dohled nad kapitálovým trhem, nejsou-li hlasovací práva s nimi spojená vykonávána a tato skutečnost byla uveřejněna a oznámena cílové společnosti nejpozději v den nabytí těchto práv.

(2) V případě, že jsou vykonávána hlasovací práva spojená s účastnickými cennými papíry cílové společnosti umístěnými v investičním fondu bez právní osobnosti nebo v investičním fondu s právní osobností, který není samosprávným fondem, počítají se do podílu na hlasovacích právech obhospodařovatele; ten učiní povinnou nabídku převzetí svým jménem a na svůj účet.

(3) Nesplní-li obchodník s cennými papíry podmínky ve lhůtách podle odstavce 1 písm. a), platí, že nabyl předmětná hlasovací práva uplynutím této lhůty.

§ 39Výjimky z nabídkové povinnosti

(1) Nabídková povinnost se nevztahuje na

a) dědice osoby, která nabídkovou povinnost splnila,

b) případy, kdy k nabytí rozhodného podílu došlo v důsledku přeměny společnosti, pokud všechny zúčastněné osoby byly členy jednoho koncernu nebo se jednalo o ovládající společnost a jí ovládané společnosti,

c) řídící osobu, která ve smlouvě o převodu zisku nebo v ovládací smlouvě převzala povinnost vůči mimo stojícím akcionářům uzavřít na písemnou žádost smlouvu o úplatném převodu jejich účastnických cenných papírů bez časového omezení podle zvláštního právního předpisu,

d) osobu, která rozhodný podíl nabyla v důsledku převodu účastnických cenných papírů mezi členy jednoho koncernu,

e) osobu, která rozhodný podíl v celém rozsahu získala na základě nepodmíněné a neomezené nabídky převzetí,

f) osobu, která rozhodný podíl na hlasovacích právech cílové společnosti nenabyla v důsledku vlastního jednání a při nabytí svého podílu na hlasovacích právech nemohla rozumně předpokládat, že nabude rozhodný podíl na cílové společnosti; dokud tato osoba drží rozhodný podíl na hlasovacích právech v cílové společnosti, nejsou ona ani osoby s ní spolupracující oprávněny vykonávat hlasovací práva v cílové společnosti, nebo

g) člena již existující skupiny spolupracujících osob, kterému nově vznikne povinnost podle § 35 odst. 1, aniž by byly splněny současně podmínky pro vznik nabídkové povinnosti podle § 36 odst. 1.

(2) Nabídková povinnost se nevztahuje na toho, kdo sám ani společně se spolupracujícími osobami neovládá cílovou společnost. Nabídková povinnost v takovém případě vzniká až v okamžiku, kdy tato osoba sama nebo společně se spolupracujícími osobami cílovou společnost ovládne.

(3) Česká národní banka může na žádost osoby podle odstavce 1 písm. f) rozhodnout, že tato osoba je oprávněna vykonávat hlasovací práva v omezeném rozsahu nebo v celém rozsahu. Zákaz výkonu hlasovacích práv zaniká, pokud osoba podle odstavce 1 písm. f) učiní povinnou nabídku převzetí ve lhůtě podle § 35 odst. 1; rozhodne-li se tak, hledí se na ni, jako by jí nabídková povinnost vznikla.

§ 40Dočasné nabytí

(1) Nabídková povinnost zaniká, rozhodne-li tak Česká národní banka na základě písemné žádosti povinné osoby, která již snížila nebo ve lhůtě podle § 35 odst. 1 sníží svůj podíl na hlasovacích právech pod rozsah, který nabídkovou povinnost založil, tím, že převedla nebo převede účastnické cenné papíry cílové společnosti na jinou osobu a přestane tak v cílové společnosti vykonávat sama nebo prostřednictvím jiných osob rozhodující vliv.

(2) V žádosti povinná osoba uvede osoby, na které byly nebo budou účastnické cenné papíry cílové společnosti převedeny nebo jimž byla nebo bude umožněna dispozice s hlasovacími právy, a prohlásí, že uvedené osoby nejsou osoby podle odstavce 4.

(3) Česká národní banka vydá rozhodnutí o žádosti do 15 pracovních dnů od jejího doručení nebo žadatele vyzve k doplnění žádosti. V případě, že Česká národní banka vyzvala povinnou osobu k doplnění žádosti, vydá Česká národní banka rozhodnutí o žádosti do 15 pracovních dnů od doručení doplněné žádosti.

(4) Česká národní banka žádost zamítne, jestliže zjistí, že byly nebo budou účastnické cenné papíry převedeny na osobu, kterou povinná osoba ovládá nebo která ovládá povinnou osobu, anebo na spolupracující osobu anebo na osobu, se kterou je jinak majetkově nebo osobně propojena; to platí obdobně, byla-li nebo bude-li této osobě přenechána dispozice s hlasovacími právy.

(5) Za majetkové propojení se považuje vklad do základního kapitálu jiné osoby ve výši alespoň 10 % základního kapitálu této osoby nebo takový vklad jiné osoby do základního kapitálu povinné osoby anebo takový vklad jiné osoby do základního kapitálu osoby, která vlastní alespoň 10% podíl na základním kapitálu povinné osoby.

(6) O osobní propojení se jedná tehdy, jestliže táž osoba anebo osoba jí blízká je členem statutárního orgánu jak povinné osoby, tak jiné osoby, nebo jestliže je povinná osoba nebo osoba jí blízká současně členem statutárního orgánu jiné osoby anebo jsou-li účastnické cenné papíry převedeny nebo je dispozice s hlasovacími právy přenechána osobě, která je současně členem statutárního orgánu nebo osobou této osobě blízké.

(7) Jestliže Česká národní banka nevydá rozhodnutí ve lhůtě podle odstavce 3, považuje se žádost za schválenou.

§ 41Ostatní případy zániku nabídkové povinnosti

(1) Nabídková povinnost rovněž zaniká, jestliže Česká národní banka na žádost povinné osoby rozhodne, že není povinna učinit povinnou nabídku převzetí, protože podíl na hlasovacích právech bude získán

a) v důsledku jednání odvracejícího úpadek cílové společnosti,

b) za účelem splnění zákonné povinnosti udržovat kapitálovou přiměřenost, nebo

c) jen za účelem splnění jiné zákonné povinnosti cílové společnosti.

(2) Žádost podle odstavce 1 písmen a) a c) musí být podána před rozhodnutím příslušného orgánu cílové společnosti o jednání odvracejícím její úpadek nebo před převodem cenných papírů k zajištění.

(3) Česká národní banka vydá rozhodnutí o žádosti podle odstavce 1 do 15 pracovních dnů od jejího doručení nebo žadatele vyzve k doplnění žádosti. V případě, že Česká národní banka vyzve povinnou osobu k doplnění žádosti, vydá rozhodnutí o žádosti do 15 pracovních dnů od doručení doplněné žádosti.

(4) Jestliže Česká národní banka nevydá rozhodnutí ve lhůtě podle odstavce 3, považuje se žádost za schválenou.

§ 42Zvláštnosti při povinné nabídce převzetí

(1) Povinnou nabídku převzetí nelze učinit bez souhlasu České národní banky s uveřejněním nabídkového dokumentu. Česká národní banka v řízení o udělení souhlasu s uveřejněním nabídkového dokumentu přezkoumává povinnou nabídku v rozsahu podle § 12 odst. 4 a dále, zda je výše protiplnění stanovena v souladu s tímto zákonem, případně zda je řádně odůvodněna hodnota plnění podle § 43 odst. 4 nebo 5; § 12 odst. 4 a § 13 odst. 1 se na postup při povinné nabídce převzetí neuplatní. S návrhem na udělení souhlasu podle věty první může navrhovatel spojit podnět k postupu podle § 44.

(2) Nevydá-li Česká národní banka rozhodnutí o zamítnutí návrhu, rozhodnutí o změně výše protiplnění podle § 44 nebo 45, nebo rozhodnutí o udělení souhlasu s uveřejněním nabídkového dokumentu do 15 pracovních dnů od podání návrhu nebo od jeho změny či doplnění, platí, že udělila souhlas s uveřejněním nabídkového dokumentu podle návrhu navrhovatele.

(3) Osoba, která plní nabídkovou povinnost, nesmí učinit částečnou ani podmíněnou nabídku převzetí.

(4) Povinnou nabídku převzetí nelze odvolat a po jejím uveřejnění ji lze měnit pouze tak, že bude pro její adresáty výhodnější. Lhůta pro poskytnutí protiplnění nesmí být delší než 60 dnů od konce doby závaznosti nabídky převzetí.

(5) V případě, že povinná osoba nebo osoba s ní spolupracující nabudou v době od vzniku nabídkové povinnosti do doby uveřejnění nabídky převzetí účastnické cenné papíry, které jsou předmětem nabídky převzetí, za výhodnějších podmínek, než jaké jsou uvedeny v nabídce převzetí, použije se § 18 odst. 2 obdobně.

§ 43Protiplnění při povinné nabídce převzetí

(1) Protiplnění v povinné nabídce převzetí může spočívat v penězích nebo v cenných papírech, případně v kombinaci obou.

(2) V případě, že cenné papíry, které jsou protiplněním v povinné nabídce převzetí, nejsou likvidní cenné papíry obchodované na evropském regulovaném trhu, nabídne se alternativně také peněžité plnění; to platí obdobně, pokud navrhovatel nebo osoby s ním spolupracující koupí v době od počátku 12. měsíce před vznikem nabídkové povinnosti do konce doby závaznosti nabídky převzetí účastnické cenné papíry cílové společnosti, s nimiž je spojen alespoň 5% podíl na hlasovacích právech cílové společnosti.

(3) Výše protiplnění musí odpovídat alespoň nejvyšší ceně, za kterou povinná osoba nebo osoba s ní spolupracující nabyly v posledních 12 měsících před vznikem nabídkové povinnosti účastnické cenné papíry, které jsou předmětem nabídky převzetí (dále jen „prémiová cena“). V případě, že prémiovou cenu nelze stanovit, musí výše protiplnění odpovídat alespoň váženému průměru z cen, za které byly uskutečněny obchody s těmito cennými papíry na evropském regulovaném trhu v době 6 měsíců před vznikem nabídkové povinnosti (dále jen „průměrná cena“).

(4) Při stanovení výše prémiové ceny se přihlíží ke všem plněním ekonomicky souvisejícím s nabytím účastnických cenných papírů, které si smluvní strany poskytly, včetně všech výhod poskytnutých v této souvislosti navrhovateli nebo spolupracující osobě. Spočívá-li protiplnění představující prémiovou cenu byť i jen zčásti v nepeněžitém plnění, navrhovatel stanoví hodnotu plnění a způsob stanovení hodnoty řádně odůvodní.

(5) Pokud ve lhůtě pro splnění nabídkové povinnosti nelze určit konečnou výši kupní ceny, například protože je vázána na odkládací podmínku, o níž se neví, zda nastane, platí, že výše kupní ceny odpovídá nejvyšší částce, kterou bude možné na kupní cenu obdržet, ledaže navrhovatel stanoví hodnotu práv prodávajícího k okamžiku uzavření smlouvy a způsob jejího stanovení řádně odůvodní; pak platí, že prémiovou cenou je částka stanovená navrhovatelem, nikoli však nižší, než výše plnění, která byla k okamžiku podání žádosti o udělení souhlasu s uveřejněním nabídky převzetí již sjednána.

(6) Navrhovatel a spolupracující osoba jsou povinni informovat Českou národní banku o veškerých obchodech a ujednáních, ke kterým došlo v souvislosti s převodem účastnických cenných papírů spolu s žádostí o udělení souhlasu s uveřejněním povinné nabídky převzetí. Odůvodnění stanovení výše hodnot podle odstavců 4 a 5 jsou přílohou nabídkového dokumentu a navrhovatel je předloží České národní bance spolu s žádostí o udělení souhlasu s uveřejněním povinné nabídky převzetí.

§ 44Změna výše protiplnění Českou národní bankou

(1) Česká národní banka může změnit výši protiplnění navrženou navrhovatelem tak, aby byla přiměřená, pokud

a) výše prémiové nebo průměrné ceny byla výrazně ovlivněna zkreslením kurzu, jinou poruchou trhu nebo jinými výjimečnými okolnostmi,

b) výše průměrné ceny byla výrazně ovlivněna v důsledku mimořádně nízké likvidity cenného papíru,

c) prémiová cena byla sjednána mimo evropský regulovaný trh s ohledem na jiné hospodářské vztahy mezi smluvními stranami, nebo

d) během posledních 12 měsíců došlo u cílové společnosti k významné změně její ekonomické situace.

(2) Postupuje-li Česká národní banka podle odstavce 1, zohlední

a) vliv skutečností uvedených v odstavci 1 na tvorbu prémiové nebo průměrné ceny,

b) aktuální tržní kurz účastnických cenných papírů na evropském regulovaném trhu,

c) hodnotu účastnických cenných papírů, na něž se nabídka vztahuje.

(3) Postupuje-li Česká národní banka podle odstavce 1, může, nedoručil-li navrhovatel znalecký posudek již na základě vlastního uvážení, vyzvat navrhovatele, aby doložil přiměřenost výše jím navrženého protiplnění znaleckým posudkem, a stanovit mu lhůtu pro jeho předložení, která nesmí být kratší než 30 dnů. Navrhovatel, s ním spolupracující osoby a cílová společnost jsou povinni poskytnout znalci veškerou součinnost, kterou po nich lze spravedlivě požadovat. Vydáním výzvy k předložení znaleckého posudku podle věty první se lhůta podle § 42 odst. 2 přerušuje a po marném uplynutí lhůty stanovené k předložení znaleckého posudku nebo po jeho doručení běží lhůta podle § 42 odst. 2 od začátku.

(4) Pokud navrhovatel nedoloží znalecký posudek ve lhůtě stanovené ve výzvě České národní banky podle odstavce 3, Česká národní banka může ustanovit svým usnesením znalce, aby zpracoval znalecký posudek k doložení přiměřenosti protiplnění; odstavec 3 věta druhá platí obdobně.

(5) Vzniknou-li důvodné pochybnosti o závěrech znaleckého posudku podle odstavce 3 nebo 4, požádá Česká národní banka znalce o vysvětlení, a pokud nebudou pochybnosti odstraněny, může svým usnesením ustanovit jiného znalce, aby zpracoval další znalecký posudek; odstavec 3 věta druhá platí obdobně.

(6) Odměnu a náhrady nákladů znalce ustanoveného Českou národní bankou podle odstavce 4 nebo 5 hradí navrhovatel. Lhůta pro zpracování tohoto znaleckého posudku nesmí být delší než 60 dnů. Česká národní banka bez zbytečného prodlení informuje navrhovatele o ustanovení znalce.

(7) Vydáním usnesení o ustanovení znalce podle odstavce 4 nebo 5 se lhůta podle § 42 odst. 2 přerušuje, po doručení znaleckého posudku běží tato lhůta od začátku.

§ 45Snížení výše protiplnění při odvracení úpadku

Nabyl-li navrhovatel podíl na hlasovacích právech, který mu založil nabídkovou povinnost, za účelem odvrácení úpadku cílové společnosti podle insolvenčního zákona, může Česká národní banka na žádost navrhovatele snížit výši protiplnění pod výši určenou podle § 43 nebo 44; § 44 odst. 3 a 4 platí obdobně.