Zákon o nabídkách převzetí

104/2008 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 61Přestupky

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako

a) navrhovatel v rozporu s § 8 odst. 2 nebo 3 neoznámí České národní bance nebo neuveřejní záměr učinit nabídku převzetí nebo vznik nabídkové povinnosti,

b) navrhovatel učiní nabídku převzetí, aniž by předložil České národní bance nabídkový dokument podle § 12 odst. 1, nebo učiní nabídku převzetí v rozporu s § 13 odst. 1 nebo § 29 odst. 1, nebo učiní povinnou nabídku převzetí bez souhlasu České národní banky podle § 42 odst. 1,

c) navrhovatel uveřejní zahraniční nabídku převzetí v rozporu s § 6 nebo 7,

d) navrhovatel uveřejní nabídku převzetí, která je nepravdivá nebo neúplná, anebo jejíž uveřejnění Česká národní banka zakázala podle § 12 odst. 4 nebo 5,

e) navrhovatel neuveřejní výsledky nabídky převzetí podle § 31 nebo výsledky, které uveřejní, budou nepravdivé nebo neúplné anebo nesplní povinnost uloženou mu podle § 44 odst. 3,

f) povinná osoba nesplní nabídkovou povinnost podle § 35, 36 nebo 49,

g) povinná osoba poruší povinnost podle § 12 odst. 2,

h) navrhovatel nebo jako člen orgánu cílové společnosti nesplní informační povinnost podle § 14 odst. 1 nebo 2,

i) člen orgánu cílové společnosti nebo jako osoba odpovědná za vyhotovení samostatného stanoviska zaměstnanců schválí nebo hlasuje pro stanovisko k nabídce převzetí, které obsahuje nepravdivé nebo hrubě zavádějící údaje,

j) člen orgánu cílové společnosti jedná v rozporu s § 15 odst. 1,

k) člen orgánu cílové společnosti poruší povinnost podle § 16,

l) navrhovatel poruší zákaz podle § 23 odst. 1 nebo § 26 odst. 1 nebo 3,

m) navrhovatel poruší povinnost při změně nebo odvolání nabídky převzetí podle § 23 odst. 3 nebo 4,

n) navrhovatel nebo osoba zájmově zúčastněná na nabídce převzetí poruší povinnosti podle § 17 odst. 1, 2 nebo 3, § 19 nebo § 30 odst. 1,

o) navrhovatel nebo spolupracující osoba poruší povinnost podle § 43 odst. 6,

p) navrhovatel nebo spolupracující osoba neposkytne znalci součinnost podle § 44 odst. 3, 4 nebo 5, nebo

q) osoba, které byla opatřením k nápravě podle § 60 uložena povinnost, tuto povinnost poruší.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až f) a q) lze uložit pokutu do 50 000 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. g) až p) pokutu do 5000 000 Kč.