Zákon o nabídkách převzetí

104/2008 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 30Zákaz nabytí účastnických cenných papírů cílové společnosti po ukončení doby závaznosti nabídky převzetí

(1) Navrhovatel ani osoby s ním spolupracující nesmí po dobu 6 měsíců od konce doby závaznosti nabídky převzetí nabývat převodem účastnické cenné papíry cílové společnosti za vyšší protiplnění, než které obsahovala nabídka převzetí; to neplatí,

a) jestliže se jedná o obchod uzavřený na evropském regulovaném trhu, na jehož podstatných náležitostech se strany dohodly prostřednictvím automatizovaného obchodního systému,

b) jestliže hodnota protiplnění nepřevyšuje v době jeho poskytnutí nebo sjednání aktuální kurz účastnického cenného papíru na evropském regulovaném trhu,

c) jestliže k nabytí došlo z důvodu plnění povinnosti uložené zákonem nebo z důvodu uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů, nebo

d) jde-li o případ uvedený v § 17 odst. 1.

(2) Navrhovatel nebo osoba s ním spolupracující nebo vlastník účastnického cenného papíru mohou požádat Českou národní banku o povolení výjimky ze zákazu podle odstavce 1. Česká národní banka žádosti vyhoví, pokud to bude v souladu se zásadami uvedenými v § 3.

(3) Jestliže navrhovatel nebo osoba s ním spolupracující nabudou účastnické cenné papíry převodem v rozporu se zákazem podle odstavce 1 nebo se souhlasem České národní banky podle odstavce 2, dorovná navrhovatel osobám, které přijaly původní nabídku převzetí, rozdíl mezi výší protiplnění v nabídce převzetí a výší protiplnění plynoucí z uzavřených smluv podle tohoto ustanovení.