Zákon o nabídkách převzetí

104/2008 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 42Zvláštnosti při povinné nabídce převzetí

(1) Povinnou nabídku převzetí nelze učinit bez souhlasu České národní banky s uveřejněním nabídkového dokumentu. Česká národní banka v řízení o udělení souhlasu s uveřejněním nabídkového dokumentu přezkoumává povinnou nabídku v rozsahu podle § 12 odst. 4 a dále, zda je výše protiplnění stanovena v souladu s tímto zákonem, případně zda je řádně odůvodněna hodnota plnění podle § 43 odst. 4 nebo 5; § 12 odst. 4 a § 13 odst. 1 se na postup při povinné nabídce převzetí neuplatní. S návrhem na udělení souhlasu podle věty první může navrhovatel spojit podnět k postupu podle § 44.

(2) Nevydá-li Česká národní banka rozhodnutí o zamítnutí návrhu, rozhodnutí o změně výše protiplnění podle § 44 nebo 45, nebo rozhodnutí o udělení souhlasu s uveřejněním nabídkového dokumentu do 15 pracovních dnů od podání návrhu nebo od jeho změny či doplnění, platí, že udělila souhlas s uveřejněním nabídkového dokumentu podle návrhu navrhovatele.

(3) Osoba, která plní nabídkovou povinnost, nesmí učinit částečnou ani podmíněnou nabídku převzetí.

(4) Povinnou nabídku převzetí nelze odvolat a po jejím uveřejnění ji lze měnit pouze tak, že bude pro její adresáty výhodnější. Lhůta pro poskytnutí protiplnění nesmí být delší než 60 dnů od konce doby závaznosti nabídky převzetí.

(5) V případě, že povinná osoba nebo osoba s ní spolupracující nabudou v době od vzniku nabídkové povinnosti do doby uveřejnění nabídky převzetí účastnické cenné papíry, které jsou předmětem nabídky převzetí, za výhodnějších podmínek, než jaké jsou uvedeny v nabídce převzetí, použije se § 18 odst. 2 obdobně.