Zákon o nabídkách převzetí

104/2008 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 35Nabídková povinnost

(1) Ten, kdo získá rozhodný podíl na hlasovacích právech v cílové společnosti (dále jen „povinná osoba“), učiní do 30 dnů ode dne, který následuje po dni získání nebo překročení tohoto podílu, nabídku převzetí všem vlastníkům účastnických cenných papírů cílové společnosti přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu (dále jen „nabídková povinnost“).

(2) Lhůta podle odstavce 1 neběží po dobu, kdy je vedeno řízení před Českou národní bankou podle § 40, 41, 42 odst. 1, § 44 nebo 45.

(3) Vznikla-li určité osobě povinnost podle odstavce 1, protože zdědila účastnické cenné papíry, začne běžet tam uvedená lhůta ode dne, který následuje po dni, kdy nabylo právní moci rozhodnutí soudu o dědictví.

(4) Vznikne-li někomu nabídková povinnost, splní svoji nabídkovou povinnost též tehdy, učiní-li za stejných podmínek nabídku převzetí jakákoli osoba, která je součástí stejného koncernu, nebo jiná osoba, které vznikla nabídková povinnost v důsledku stejné skutečnosti. Povinná osoba a osoba činící nabídku převzetí jsou z nabídky převzetí zavázány společně a nerozdílně.