Zákon o nabídkách převzetí

104/2008 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 33Odškodnění při průlomu

(1) Navrhovatel poskytne osobám, do jejichž práv přímo vyplývajících ze stanov cílové společnosti nebo z dohod uvedených v § 32 bylo při nabídce převzetí zasaženo v důsledku rozhodnutí valné hromady podle § 32 odst. 1, přiměřené odškodnění za újmu, kterou tyto osoby v důsledku rozhodnutí utrpěly; to se neuplatní, vznikla-li tato práva až poté, co bylo přijato usnesení valné hromady podle § 32 odst. 1.

(2) Odškodnění se poskytuje v penězích. Výše odškodnění musí být doložena posudkem znalce, který navrhovatel na žádost poskytne osobám uvedeným v odstavci 1. Navrhovatel je povinen uhradit osobám uvedeným v odstavci 1 odškodnění ve lhůtě stanovené pro splatnost protiplnění podle smluv uzavřených na základě nabídky převzetí.

(3) Mají-li osoby uvedené v odstavci 1 za to, že poskytnuté odškodnění je nepřiměřené, mohou se u soudu domáhat doplacení rozdílu mezi odškodněním uvedeným v nabídce převzetí a přiměřeným odškodněním. Na toto řízení se použije přiměřeně § 52.