Zákon o nabídkách převzetí

104/2008 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 41Ostatní případy zániku nabídkové povinnosti

(1) Nabídková povinnost rovněž zaniká, jestliže Česká národní banka na žádost povinné osoby rozhodne, že není povinna učinit povinnou nabídku převzetí, protože podíl na hlasovacích právech bude získán

a) v důsledku jednání odvracejícího úpadek cílové společnosti,

b) za účelem splnění zákonné povinnosti udržovat kapitálovou přiměřenost, nebo

c) jen za účelem splnění jiné zákonné povinnosti cílové společnosti.

(2) Žádost podle odstavce 1 písmen a) a c) musí být podána před rozhodnutím příslušného orgánu cílové společnosti o jednání odvracejícím její úpadek nebo před převodem cenných papírů k zajištění.

(3) Česká národní banka vydá rozhodnutí o žádosti podle odstavce 1 do 15 pracovních dnů od jejího doručení nebo žadatele vyzve k doplnění žádosti. V případě, že Česká národní banka vyzve povinnou osobu k doplnění žádosti, vydá rozhodnutí o žádosti do 15 pracovních dnů od doručení doplněné žádosti.

(4) Jestliže Česká národní banka nevydá rozhodnutí ve lhůtě podle odstavce 3, považuje se žádost za schválenou.