Zákon o nabídkách převzetí

104/2008 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 17Omezení oprávnění nabývat nebo zcizovat účastnické cenné papíry cílové společnosti navrhovatelem a dalšími osobami

(1) Po dobu závaznosti nabídky převzetí nesmí navrhovatel ani osoby s ním spolupracující činit žádné právní úkony směřující ke smluvnímu nabytí účastnických cenných papírů cílové společnosti za jiných podmínek, než které obsahuje nabídka převzetí, ledaže

a) získají účastnické cenné papíry uplatněním výměnného práva spojeného s cennými papíry, které nabyly před tím, než se navrhovatel rozhodl nabídku převzetí učinit,

b) získají účastnické cenné papíry uplatněním přednostního práva nebo opce anebo práva ze smluv, jestliže tato práva nabyly v dobré víře před tím, než se navrhovatel rozhodl uskutečnit jednání vedoucí k vzniku nabídkové povinnosti, popřípadě před tím, než se navrhovatel rozhodl nabídku převzetí učinit,

c) získají účastnické cenné papíry uplatněním práva jiné osoby, které bylo navrhovatelem nebo osobou s ním spolupracující zřízeno před tím, než se navrhovatel rozhodl uskutečnit jednání vedoucí k vzniku nabídkové povinnosti, popřípadě před tím, než se navrhovatel rozhodl nabídku převzetí učinit,

d) získají účastnické cenné papíry plněním povinnosti vůči mimo stojícím akcionářům plynoucí ze smlouvy o převodu zisku nebo ovládací smlouvy podle zvláštního právního předpisu, nebo

e) jsou tyto osoby obchodníkem s cennými papíry nebo bankou a tyto úkony činí v rámci běžného obchodního styku při poskytování investiční služby obhospodařování investičních nástrojů nebo při plnění jejich povinností vyplývajících z jejich postavení tvůrce trhu nebo srovnatelné pozice na evropském regulovaném trhu.

(2) Po dobu závaznosti nabídky převzetí nesmí navrhovatel ani osoby s ním spolupracující činit právní úkony směřující ke zcizení účastnických cenných papírů cílové společnosti, ledaže se jedná o případy zcizení za podmínek podle odstavce 1 písm. b), c) nebo e).

(3) Osoba, která učinila právní úkon podle odstavce 1 nebo 2, oznámí tuto skutečnost České národní bance do 5 pracovních dnů ode dne jeho učinění. V tomto oznámení uvede celkový počet cenných papírů, kterých se daný právní úkon týkal, vážený průměr kupních cen jednotlivých cenných papírů, nejvyšší a nejnižší dosaženou kupní cenu.

(4) Česká národní banka na žádost navrhovatele nebo osoby spolupracující s navrhovatelem povolí výjimku ze zákazu podle odstavce 1 nebo 2, pokud je to v souladu se zásadami uvedenými v § 3.