Zákon o nabídkách převzetí

104/2008 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 18Následky porušení zákazu nabývat nebo zcizovat účastnické cenné papíry cílové společnosti

(1) V případě, že navrhovatel nebo osoba s ním spolupracující poruší svým jednáním zákaz podle § 17, nejsou po dobu 3 let od porušení zákazu oprávněni vykonávat práva spojená s účastnickými cennými papíry, které v důsledku tohoto jednání nabyli.

(2) V případě, že navrhovatel nebo osoba s ním spolupracující nabudou v době mezi uveřejněním nabídky převzetí a posledním dnem doby závaznosti nabídky převzetí účastnické cenné papíry, které jsou předmětem nabídky, za výhodnějších podmínek, než jaké byly uvedeny v nabídce převzetí, je důsledkem těchto změn odpovídající úprava nabídky převzetí a smluv, které již byly na základě nabídky převzetí uzavřeny.