Zákon o nabídkách převzetí

104/2008 Sb.

Poslední změna zákona:

HLAVA IIINABÍDKA PŘEVZETÍ

§ 8Ochrana vnitřních informací a ochrana před deformacemi trhu

(1) Navrhovatel zajistí, aby nedocházelo k předčasnému a nerovnému šíření informací o tom, že zvažuje nebo že pojal záměr učinit nabídku převzetí; totéž platí ve vztahu ke krokům, které budou mít za následek vznik nabídkové povinnosti. Navrhovatel poučí všechny osoby, které pro něj vykonávají činnosti související s nabídkou převzetí, o jejich povinnosti mlčenlivosti a o zákazu využití vnitřních informací podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu a přijme taková opatření, která zabrání šíření vnitřních informací a jejich využití.

(2) Pokud dojde k značným výkyvům kurzu nebo pokud vzniknou dohady anebo spekulace týkající se nabídky převzetí a zároveň se dá rozumně předpokládat, že jejich původ souvisí s přípravou nebo s úvahami navrhovatele o nabídce převzetí nebo nabytí podílu na cílové společnosti, navrhovatel uveřejní svůj záměr učinit nabídku převzetí nebo jednat tak, že mu vznikne nabídková povinnost; tuto informaci zároveň oznámí České národní bance.

(3) Navrhovatel vždy bez zbytečného prodlení uveřejní informaci o tom, že jeho orgány rozhodly, že učiní nabídku převzetí, popřípadě, jde-li o fyzickou osobu, že učinil konečné rozhodnutí o zahájení kroků bezprostředně směřujících k učinění nabídky převzetí, nebo že nastaly okolnosti, které měly za následek vznik nabídkové povinnosti.

(4) Způsob uveřejnění informací podle odstavců 2 a 3 musí být zvolen tak, aby nedošlo k využití vnitřních informací nebo k deformaci trhu. Česká národní banka může s přihlédnutím k zájmům vlastníků účastnických cenných papírů cílové společnosti na návrh odložit vznik povinnosti podle odstavce 3, pokud tím může být zabráněno poškození navrhovatele nebo osob s ním spolupracujících a navrhovatel zamezí přístupu jiných osob k předmětným informacím.

§ 9

(1) Navrhovatel může informovat cílovou společnost o svém záměru učinit nabídku převzetí nebo o svém záměru jednat tak, že mu vznikne nabídková povinnost, ještě před tím, než byly tyto informace uveřejněny, a jednat s ní.

(2) Cílová společnost zajistí ochranu vnitřních informací; § 8 odst. 1 platí pro cílovou společnost přiměřeně.

(3) Pro osoby, s nimiž navrhovatel jednal ohledně nabytí podílu na cílové společnosti, nebo které se jinak dozvěděly od navrhovatele nebo od cílové společnosti dosud neuveřejněné informace, platí § 8 odst. 1 přiměřeně.

(4) Tímto zákonem nejsou dotčeny povinnosti stanovené na ochranu před zneužíváním trhu podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

§ 10Nabídkový dokument

(1) Nabídka převzetí musí být učiněna pouze uveřejněním nabídkového dokumentu, který obsahuje alespoň

a) obchodní firmu nebo název a sídlo, nebo jméno, popřípadě jména, příjmení a bydliště nebo místo podnikání, liší-li se od bydliště navrhovatele, cílové společnosti a osob spolupracujících s navrhovatelem, případně též osob spolupracujících s cílovou společností,

b) podíly navrhovatele a osob spolupracujících s navrhovatelem na základním kapitálu cílové společnosti a výši jejich podílu na hlasovacích právech cílové společnosti podle § 35 a 37, liší-li se, včetně jejich struktury, a popis vzájemných vztahů mezi spolupracujícími osobami, případně, bude-li mít navrhovatel takové informace k dispozici, též popis vzájemných vztahů mezi cílovou společností a osobami spolupracujícími s cílovou společností,

c) podstatné náležitosti kupní nebo směnné smlouvy, především

1. označení účastnických cenných papírů, které jsou předmětem nabídky převzetí, včetně uvedení jejich druhu, formy, podoby, případně jmenovité hodnoty a identifikačního označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN), bylo-li přiděleno,

2. údaje o protiplnění nabízeném za účastnický cenný papír, popřípadě dostatečně přesný způsob určení protiplnění; v případě, že se jako protiplnění nabízí cenné papíry, uvedou se o nich také údaje podle bodu 1,

d) průměrnou cenu, a jde-li o povinnou nabídku převzetí, též prémiovou cenu účastnických cenných papírů, a odůvodnění výše nabízeného protiplnění,

e) maximální množství účastnických cenných papírů, na které je nabídka převzetí omezena, nebo minimální množství účastnických cenných papírů, jejichž nabytím je podmíněna,

f) dobu závaznosti nabídky převzetí,

g) výši a podmínky a způsob výplaty odškodnění při průlomu podle § 33 a způsob jeho stanovení,

h) způsob oznámení přijetí nabídky převzetí nebo označení evropského regulovaného trhu, na kterém se smlouva uzavře,

i) postup při převodu cenných papírů a podmínky a způsob placení ceny, popřípadě jiného protiplnění,

j) pravidla pro odvolání přijetí nabídky převzetí, popřípadě pro odstoupení od smlouvy vzniklé přijetím nabídky převzetí,

k) záměry navrhovatele týkající se budoucí činnosti cílové společnosti, jejích zaměstnanců a členů jejích orgánů, včetně plánovaných změn podmínek zaměstnanosti nebo přesídlení, popřípadě přemístění provozoven cílové společnosti, a dále informace o záměrech navrhovatele týkajících se jeho budoucí činnosti v míře, v jaké bude nabídkou převzetí ovlivněna,

l) údaje o zdrojích a způsobu financování či jiném zajištění protiplnění,

m) rozhodné právo, kterým se řídí vnitřní poměry cílové společnosti, rozhodné právo, kterým se budou řídit smlouvy uzavřené na základě nabídky převzetí, a soudy příslušné pro řešení sporů z nabídky převzetí,

n) údaje o orgánu dohledu, jehož dohledu nabídka převzetí podléhá, včetně údaje o schválení uveřejnění nabídky převzetí.

(2) Nabídkový dokument při povinné nabídce převzetí obsahuje také důvody, proč je činěna a popis metod, které byly použity k určení formy a výše protiplnění, údaje o druhu a výši protiplnění poskytnutého nebo sjednaného za každé nabytí cenných papírů cílové společnosti navrhovatelem nebo s ním spolupracující osobou a počet cenných papírů nabývaných v jednotlivých obchodech, jestliže k sjednání došlo v posledních 12 měsících před vznikem nabídkové povinnosti, nebo prohlášení, že takový obchod sjednán nebyl.

§ 11Další náležitosti nabídkového dokumentu

(1) Nabídkový dokument může být doplněn o prohlášení důvěryhodné osoby odlišné od navrhovatele, ve kterém tato osoba uvede, že obsah nabídky převzetí je podle jejího vědomí v souladu s právními předpisy.

(2) Jsou-li jako protiplnění nabízeny cenné papíry, při jejichž veřejném nabízení by jinak bylo nutné vyhotovit prospekt cenného papíru podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu, obsahuje nabídkový dokument také údaje požadované zákonem o podnikání na kapitálovém trhu.

(3) Součástí nabídkového dokumentu je i stanovisko orgánů cílové společnosti podle § 16, bylo-li navrhovateli předáno alespoň 2 pracovní dny před uveřejněním nabídky převzetí.

§ 12Oznámení nabídky převzetí

(1) Navrhovatel předloží návrh nabídkového dokumentu České národní bance do 15 pracovních dnů od okamžiku vzniku oznamovací povinnosti podle § 8 odst. 3. Česká národní banka může na žádost navrhovatele lhůtu podle tohoto odstavce prodloužit, nejvýše však o 30 pracovních dnů.

(2) Navrhovatel, který má bydliště nebo sídlo mimo území České republiky, pověří svým zastupováním ve věcech týkajících se nabídky převzetí, zejména přijímáním korespondence, advokáta nebo osobu oprávněnou poskytovat na území České republiky investiční služby. To neplatí, jde-li o navrhovatele, který na území České republiky zřídil organizační složku svého podniku.

(3) Česká národní banka může navrhovatele vyzvat, aby prokázal, že má dostatek zdrojů k financování nabídky převzetí a doložil jejich původ.

(4) Pokud Česká národní banka zjistí, že nabídkový dokument neobsahuje všechny náležitosti stanovené zákonem nebo že obsahuje zjevně nepravdivé nebo zkreslující informace, případně že nebyly splněny požadavky podle odstavce 2 nebo 3, zakáže jeho uveřejnění.

(5) Je-li to účelné, může Česká národní banka uložit navrhovateli, aby spolu s nabídkovým dokumentem uveřejnil další informace nebo změnil obsah nabídkového dokumentu, pokud by jinak byla nabídka převzetí neurčitá nebo zavádějící, popřípadě je uveřejnění takových informací odůvodněno zásadami nabídky převzetí. Česká národní banka může navrhovateli uložit, aby jí před uveřejněním nabídky převzetí oznámil způsob splnění těchto požadavků. Nesplní-li navrhovatel podmínky stanovené Českou národní bankou podle tohoto odstavce, platí, že rozhodnutím podle věty první Česká národní banka uveřejnění nabídky převzetí zakázala.

§ 13Učinění nabídky převzetí

(1) Pokud Česká národní banka nevydá rozhodnutí, kterým uveřejnění nabídkového dokumentu zakáže, uveřejní navrhovatel nabídkový dokument nejdříve po uplynutí 15 pracovních dnů, nejpozději však do 30 pracovních dnů od doručení oznámení podle § 12 odst. 1 nebo od doručení jeho změny či doplnění České národní bance. Nabídkový dokument lze uveřejnit před uplynutím lhůty 15 pracovních dnů, pokud Česká národní banka navrhovateli písemně oznámí, že neshledala důvody pro zákaz jeho uveřejnění. Česká národní banka může v odůvodněných případech lhůty podle věty první prodloužit, každou však nejdéle o dalších 15 pracovních dnů.

(2) V případě, že zvláštní právní předpis vyžaduje k nabytí účastnických cenných papírů souhlas orgánu veřejné správy podle zvláštních právních předpisů nebo předpisů Evropských společenství, může být nabídkový dokument uveřejněn jen tehdy, pokud byl souhlas udělen, ledaže je stanoveno, že k učinění nabídky postačí podání žádosti o vydání souhlasu nebo splnění jiné podmínky; pokud byl souhlas vydán, tvoří přílohu nabídkového dokumentu. Pokud je udělení souhlasu podle tohoto odstavce podmínkou uveřejnění nabídkového dokumentu podle věty první, pak po dobu, po kterou je vedeno řízení o udělení souhlasu, lhůta pro uveřejnění nabídkového dokumentu podle odstavce 1 neběží.

(3) Nabídkový dokument se uveřejňuje alespoň v jednom celostátně distribuovaném deníku a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup; uveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup se nevyžaduje, pokud je nabídkový dokument v písemné formě bezplatně poskytován veřejnosti v sídle cílové společnosti a v sídle navrhovatele a, pověřil-li navrhovatel zástupce podle § 12 odst. 2, též v sídle takového zástupce. Uveřejňuje-li se nabídkový dokument způsobem umožňujícím dálkový přístup, a pokud má navrhovatel nebo cílová společnost své internetové stránky, uveřejňuje se na těchto stránkách.

(4) Stanovy cílové společnosti mohou určit doplňkové způsoby uveřejnění nabídkového dokumentu, které však nesmí zatěžovat navrhovatele nad rozumnou míru nebo nesmí činit uveřejnění nemožným. V případě, že jsou předmětem nabídky převzetí účastnické cenné papíry přijaté k obchodování na zahraničním regulovaném trhu, uveřejňuje se nabídkový dokument též v členském státě, v němž je tento zahraniční trh organizován, způsobem, jaký pro uveřejnění nabídkového dokumentu stanoví právní řád tohoto členského státu.

(5) Ve lhůtě alespoň 10 pracovních dnů před uveřejněním nabídkového dokumentu navrhovatel doručí nabídkový dokument představenstvu a dozorčí radě cílové společnosti.

§ 14Informování zaměstnanců

(1) Navrhovatel a představenstvo cílové společnosti bez zbytečného prodlení informují odborové organizace, radu zaměstnanců nebo jiné zástupce zaměstnanců (dále jen „zástupci zaměstnanců“) a není-li jich, pak zaměstnance, o uveřejnění oznámení podle § 8 a 9 a o uveřejnění nabídky převzetí podle § 13.

(2) Představenstvo cílové společnosti bez zbytečného prodlení předá zástupcům zaměstnanců, nebo, pokud zástupci zaměstnanců nejsou ustaveni, zaměstnancům samotným kopie dokumentů, které v souvislosti s chystanou nabídkou převzetí obdrželo, informuje je o jejich možnosti samostatně se k nabídce převzetí vyjádřit a sdělí lhůtu, ve které je nutné stanovisko zaměstnanců vypracovat, aby ho bylo možné uveřejnit zároveň se stanoviskem orgánů cílové společnosti podle § 16. Představenstvo cílové společnosti bez zbytečného prodlení po jeho vypracování předá zástupcům zaměstnanců, nebo, pokud zástupci zaměstnanců nejsou ustaveni, zaměstnancům samotným stanovisko orgánů cílové společnosti k nabídce převzetí podle § 16.

§ 15Povinnost neutrality orgánů cílové společnosti

(1) Od okamžiku, kdy se členové představenstva nebo dozorčí rady cílové společnosti dozví o skutečnostech, ze kterých lze důvodně předpokládat, že bude učiněna nabídka převzetí,

a) nesmí přijímat opatření, která mohou způsobit, že adresáti nabídky převzetí nebudou mít příležitost se volně rozhodnout o nabídce převzetí se znalostí věci,

b) zdrží se až do uveřejnění výsledků nabídky převzetí všeho, co by ji mohlo zmařit, ledaže takové konkrétní jednání schválí v době závaznosti nabídky převzetí valná hromada nebo společnost plní povinnosti stanovené právním předpisem anebo jde-li o běžný provoz podniku.

(2) Představenstvo je oprávněno svolat k získání souhlasu podle odstavce 1 písm. b) valnou hromadu; zákonná lhůta pro svolání valné hromady se zkracuje na 14 dnů.

(3) Členové představenstva nebo dozorčí rady cílové společnosti mohou i bez souhlasu valné hromady činit nezbytná opatření k vyhledání konkurenční nabídky převzetí; konkurenční nabídku převzetí mohou učinit i členové představenstva nebo dozorčí rady.

§ 16Stanovisko orgánů cílové společnosti

(1) Členové představenstva a dozorčí rady cílové společnosti zpracují do 5 pracovních dnů ode dne doručení nabídkového dokumentu společné písemné stanovisko, v kterém se vyjádří k tomu, zda je nabídka převzetí v souladu se zájmy cílové společnosti, adresátů nabídky převzetí, zaměstnanců a věřitelů cílové společnosti; zejména se vyjádří i k druhu a výši nabízeného protiplnění.

(2) Stanovisko kromě údajů uvedených v odstavci 1 obsahuje alespoň

a) případné rozdílné názory člena představenstva nebo dozorčí rady,

b) případné upozornění, že členové představenstva nebo dozorčí rady, popřípadě někteří z nich, byli do svých funkcí jmenováni vlivem navrhovatele, především, že pro jejich volbu hlasoval, nebo s navrhovatelem spolupracují,

c) případné právní nebo faktické vady nabídky převzetí,

d) údaje o případném střetu zájmů členů představenstva a dozorčí rady a zájmů cílové společnosti nebo adresátů nabídky převzetí,

e) údaje o tom, zda členové představenstva a dozorčí rady sami hodlají nabídku převzetí akceptovat a v jakém rozsahu,

f) údaje o pravděpodobném vlivu nabídky převzetí na zaměstnanost, strukturu a cíle cílové společnosti,

g) údaje o pravděpodobném vlivu nabídky převzetí na strategické cíle navrhovatele ve vztahu k cílové společnosti a o vlivu navrhovatele na zaměstnanost a umístění výroby cílové společnosti.

(3) Ve stanovisku nemusí být formulována doporučení, všechny údaje v něm obsažené se však věcně zdůvodní. V případě, že by uvedení některých údajů mohlo způsobit cílové společnosti značnou újmu, uvede se pouze jejich obecná charakteristika.

(4) V případě, že je členům představenstva a dozorčí rady doručeno samostatné stanovisko zaměstnanců k nabídce převzetí, přiloží se ke stanovisku podle odstavce 1.

(5) Stanovisko doručí členové představenstva a dozorčí rady navrhovateli do 2 pracovních dnů po jeho vypracování. Neuveřejní-li navrhovatel stanovisko spolu s nabídkou převzetí, uveřejní jej cílová společnost bez zbytečného prodlení alespoň v jednom celostátně distribuovaném deníku nebo způsobem umožňujícím dálkový přístup. Pokud se stanovisko uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup a pokud má cílová společnost své internetové stránky, uveřejňuje se i na těchto stránkách.

(6) Stanovisko doručí členové představenstva a dozorčí rady do 2 pracovních dnů po jeho vypracování České národní bance.

(7) Členové představenstva a dozorčí rady vypracují obdobné stanovisko také ke každé změně nabídky převzetí; odstavce 1 až 6 se použijí obdobně.

§ 17Omezení oprávnění nabývat nebo zcizovat účastnické cenné papíry cílové společnosti navrhovatelem a dalšími osobami

(1) Po dobu závaznosti nabídky převzetí nesmí navrhovatel ani osoby s ním spolupracující činit žádné právní úkony směřující ke smluvnímu nabytí účastnických cenných papírů cílové společnosti za jiných podmínek, než které obsahuje nabídka převzetí, ledaže

a) získají účastnické cenné papíry uplatněním výměnného práva spojeného s cennými papíry, které nabyly před tím, než se navrhovatel rozhodl nabídku převzetí učinit,

b) získají účastnické cenné papíry uplatněním přednostního práva nebo opce anebo práva ze smluv, jestliže tato práva nabyly v dobré víře před tím, než se navrhovatel rozhodl uskutečnit jednání vedoucí k vzniku nabídkové povinnosti, popřípadě před tím, než se navrhovatel rozhodl nabídku převzetí učinit,

c) získají účastnické cenné papíry uplatněním práva jiné osoby, které bylo navrhovatelem nebo osobou s ním spolupracující zřízeno před tím, než se navrhovatel rozhodl uskutečnit jednání vedoucí k vzniku nabídkové povinnosti, popřípadě před tím, než se navrhovatel rozhodl nabídku převzetí učinit,

d) získají účastnické cenné papíry plněním povinnosti vůči mimo stojícím akcionářům plynoucí ze smlouvy o převodu zisku nebo ovládací smlouvy podle zvláštního právního předpisu, nebo

e) jsou tyto osoby obchodníkem s cennými papíry nebo bankou a tyto úkony činí v rámci běžného obchodního styku při poskytování investiční služby obhospodařování investičních nástrojů nebo při plnění jejich povinností vyplývajících z jejich postavení tvůrce trhu nebo srovnatelné pozice na evropském regulovaném trhu.

(2) Po dobu závaznosti nabídky převzetí nesmí navrhovatel ani osoby s ním spolupracující činit právní úkony směřující ke zcizení účastnických cenných papírů cílové společnosti, ledaže se jedná o případy zcizení za podmínek podle odstavce 1 písm. b), c) nebo e).

(3) Osoba, která učinila právní úkon podle odstavce 1 nebo 2, oznámí tuto skutečnost České národní bance do 5 pracovních dnů ode dne jeho učinění. V tomto oznámení uvede celkový počet cenných papírů, kterých se daný právní úkon týkal, vážený průměr kupních cen jednotlivých cenných papírů, nejvyšší a nejnižší dosaženou kupní cenu.

(4) Česká národní banka na žádost navrhovatele nebo osoby spolupracující s navrhovatelem povolí výjimku ze zákazu podle odstavce 1 nebo 2, pokud je to v souladu se zásadami uvedenými v § 3.

§ 18Následky porušení zákazu nabývat nebo zcizovat účastnické cenné papíry cílové společnosti

(1) V případě, že navrhovatel nebo osoba s ním spolupracující poruší svým jednáním zákaz podle § 17, nejsou po dobu 3 let od porušení zákazu oprávněni vykonávat práva spojená s účastnickými cennými papíry, které v důsledku tohoto jednání nabyli.

(2) V případě, že navrhovatel nebo osoba s ním spolupracující nabudou v době mezi uveřejněním nabídky převzetí a posledním dnem doby závaznosti nabídky převzetí účastnické cenné papíry, které jsou předmětem nabídky, za výhodnějších podmínek, než jaké byly uvedeny v nabídce převzetí, je důsledkem těchto změn odpovídající úprava nabídky převzetí a smluv, které již byly na základě nabídky převzetí uzavřeny.

§ 19Povinnosti osob zájmově zúčastněných na nabídce převzetí

Osoby zájmově zúčastněné na nabídce převzetí oznámí České národní bance bez zbytečného odkladu po oznámení záměru učinit nabídku převzetí jakékoliv nabytí nebo zcizení účastnických cenných papírů cílové společnosti nebo opcí na tyto cenné papíry; to platí obdobně o cenných papírech, které navrhovatel nabízí jako protiplnění.

§ 20Protiplnění při nabídce převzetí

(1) Cena nebo směnný poměr nabídnuté jako protiplnění při nabídce převzetí spočívají v penězích nebo v cenných papírech, případně v kombinaci obou, ledaže zákon stanoví jinak.

(2) Protiplnění v nabídce převzetí je stejné pro všechny adresáty u téhož zastupitelného účastnického cenného papíru.

§ 21Částečná nabídka převzetí

Zajistí-li navrhovatel poměrné uspokojení osob, které nabídku převzetí přijaly nad stanovený počet účastnických cenných papírů, a to způsobem podle § 25 odst. 3, může být v nabídce převzetí určeno, že se vztahuje pouze na určitý počet účastnických cenných papírů (dále jen „částečná nabídka převzetí“).

§ 22Podmíněná nabídka převzetí

Nabídka převzetí může být podmíněna jen podmínkou, jejíž splnění nezávisí na úvaze navrhovatele nebo osoby s ním spolupracující; pokud však mohou ovlivnit splnění podmínky, učiní vše, co po nich lze pro její splnění spravedlivě požadovat.

§ 23Změna a odvolání nabídky převzetí

(1) Výši protiplnění při nabídce převzetí může navrhovatel změnit jen tak, aby změněná výše protiplnění byla pro adresáty nabídky převzetí výhodnější. V ostatních případech lze nabídku převzetí změnit nebo odvolat, jen je-li to v ní výslovně uvedeno, není-li takový postup v rozporu se zásadami uvedenými v § 3, a jen ve věcně důvodných případech, které nezávisí výhradně na úvaze navrhovatele nebo osoby s ním spolupracující.

(2) V případě, že došlo ke změně nabídky převzetí, která její dosavadní podmínky mění tak, že jsou pro její adresáty výhodnější, projeví se stejné změny také ve smlouvách, které již byly na základě nabídky převzetí uzavřeny.

(3) Záměr změnit nebo odvolat nabídku převzetí oznámí navrhovatel České národní bance nejméně 5 pracovních dnů před uveřejněním změny nebo odvolání. K oznámení přiloží případný návrh změny nabídkového dokumentu. Pokud Česká národní banka shledá, že postup navrhovaný v oznámení je v rozporu s tímto zákonem, vydá ve lhůtě podle věty první rozhodnutí, kterým změnu nebo odvolání nabídky převzetí zakáže. Změnu nebo odvolání nabídky převzetí navrhovatel uveřejní stejným způsobem jako nabídku převzetí.

(4) Doba závaznosti nabídky převzetí musí od uveřejnění změny nabídky převzetí trvat ještě alespoň 5 pracovních dnů. V případě, že v důsledku změny nabídky převzetí podle odstavce 1 dojde k prodloužení doby závaznosti nabídky převzetí, může být celková doba závaznosti nabídky prodloužena nejvýše o 2 týdny, ledaže Česká národní banka schválí delší dobu prodloužení doby závaznosti.

(5) V případě, že dojde ke změně nabídky převzetí v důsledku plnění zákonné povinnosti nebo povinnosti vyplývající z jiného právního předpisu, použijí se obdobně odstavce 2 až 4.

§ 24Doba závaznosti nabídky převzetí

(1) Nabídkový dokument obsahuje dobu závaznosti nabídky převzetí, která nesmí být kratší než 4 týdny ode dne jejího uveřejnění. Pokud je doba závaznosti nabídky převzetí delší než 10 týdnů, navrhovatel uveřejní stejným způsobem jako nabídku převzetí 2 týdny před uplynutím doby závaznosti upozornění, k jakému dni doba závaznosti končí.

(2) Navrhovatel může

a) prodloužit dobu závaznosti nabídky převzetí tehdy, byla-li uveřejněna konkurenční nabídka převzetí nebo změnil-li navrhovatel výši protiplnění; prodloužení, které omezuje cílovou společnost v její podnikatelské činnosti více, než je s ohledem na cíle nabídky převzetí rozumně nutné, je nepřípustné,

b) prodloužit dobu závaznosti nabídky převzetí za podmínek podle § 23 odst. 1, nebo

c) nejde-li o povinnou nabídku převzetí, zkrátit dobu závaznosti nabídky převzetí, je-li takový postup odůvodněn důležitým zájmem cílové společnosti; dobu závaznosti nabídky nelze zkrátit na méně než 2 týdny.

(3) Postupuje-li navrhovatel podle odstavce 2, použije se § 23 odst. 3 až 5 obdobně.

(4) Nepřípustné je prodloužení nebo zkrácení doby závaznosti nabídky převzetí, jestliže navrhovatel v nabídce převzetí výslovně uvedl, že dobu její závaznosti nezmění.

§ 25Vznik smlouvy

(1) Smlouva uzavíraná na základě nabídky převzetí na evropském regulovaném trhu se uzavírá podle pravidel organizátora trhu.

(2) Smlouva uzavíraná na základě nabídky převzetí mimo evropský regulovaný trh je uzavřena doručením oznámení o přijetí nabídky převzetí navrhovateli. Navrhovatel oznámí uzavření smlouvy všem osobám, které nabídku převzetí přijaly.

(3) Byl-li u částečné nabídky převzetí překročen stanovený počet účastnických cenných papírů, pak se osoby, které nabídku převzetí přijaly, uspokojí poměrně s ohledem na celkový počet účastnických cenných papírů, které jsou předmětem přijatých nabídek převzetí. Navrhovatel těmto osobám poměrné uspokojení oznámí. Smlouva je uzavřena k okamžiku doručení oznámení o poměrném uspokojení.

(4) Je-li nabídka převzetí podmíněna, oznámí navrhovatel osobám, které přijaly nabídku převzetí, zda byla nebo nebyla podmínka splněna. Smlouva podle odstavce 2 je v tomto případě uzavřena s odkládací podmínkou.

§ 26Oznámení uzavření smlouvy

(1) Splnění nebo nesplnění podmínky, uzavření smlouvy anebo poměrné uspokojení podle § 25 odst. 3 navrhovatel oznámí způsobem a ve lhůtě uvedené v nabídce převzetí, nejdéle však do 1 měsíce od uplynutí doby její závaznosti, jinak platí, že je podmínka splněna, uzavření smlouvy nebo poměrné uspokojení oznámeno.

(2) V případě, že navrhovatel u částečné nabídky převzetí neoznámí osobám, které ji přijaly, poměrné uspokojení ve lhůtě podle odstavce 1, platí, že smlouva byla uzavřena v plném rozsahu přijatých nabídek převzetí a k omezení počtu účastnických cenných papírů se nepřihlíží.

(3) Navrhovatel nesmí oznámit uzavření smlouvy před uplynutím doby závaznosti nabídky převzetí.

§ 27Odstoupení od smlouvy

(1) Od smlouvy vzniklé přijetím nabídky převzetí může ten, kdo ji přijal, odstoupit také po dobu závaznosti nabídky převzetí, a to bez uvedení důvodu, ledaže pravidla organizátora trhu, uzavírá-li se smlouva na evropském regulovaném trhu, stanoví jinak.

(2) Od smlouvy vzniklé přijetím částečné nabídky převzetí může ten, kdo ji přijal, odstoupit do 15 pracovních dnů od okamžiku doručení oznámení poměrného uspokojení podle § 25 odst. 3. Pokud oznámení podle věty první nebude doručeno do 1 měsíce od uplynutí doby závaznosti nabídky převzetí, počíná lhůta podle věty první běžet uplynutím 1 měsíce od konce doby závaznosti nabídky převzetí.

§ 28Způsob oznámení

Oznámení o přijetí nabídky převzetí, o uzavření smlouvy, o poměrném uspokojení, o splnění či nesplnění podmínky a odstoupení od smlouvy podle § 27 se činí v písemné formě, ledaže se smlouva uzavírá na evropském regulovaném trhu a pravidla obchodování organizátora trhu stanoví jinak.

§ 29Ochranná lhůta

(1) Po uplynutí doby závaznosti nabídky převzetí nesmí navrhovatel ani osoby s ním spolupracující po dobu 1 roku od uveřejnění výsledků učinit další nabídku převzetí směřující k nabytí účastnických cenných papírů téže cílové společnosti; to neplatí, vznikla-li navrhovateli nabídková povinnost nebo se jedná o konkurenční nabídku převzetí.

(2) Navrhovatel, který veřejně oznámil záměr učinit nabídku převzetí, ji uveřejní v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 90 dnů ode dne oznámení. Neučiní-li navrhovatel nabídku převzetí ve stanovené lhůtě, použije se odstavec 1 přiměřeně. Lhůta podle věty první neběží po dobu, po kterou byla prodloužena lhůta podle § 13 odst. 1.

(3) V případě, že navrhovatel neučinil nabídku převzetí, ačkoliv veřejně oznámil záměr jednat tak, že mu vznikne nabídková povinnost, nebo ačkoliv jeho jednání vzbudilo u investorské veřejnosti důvodný předpoklad, že hodlá učinit nabídku převzetí, a navrhovatel veřejně tyto domněnky nepopřel, použije se odstavec 2 obdobně; lhůta začne běžet 1 měsíc po veřejném oznámení navrhovatele, nebo od skutečnosti rozhodné pro vznik důvodného předpokladu u investorské veřejnosti.

(4) V případě, že navrhovatel veřejně prohlásí, že nabídku převzetí neučiní, ani že nebude jednat tak, že mu vznikne nabídková povinnost, použije se odstavec 1 přiměřeně; lhůta začne běžet 30 dnů od prohlášení navrhovatele.

(5) Veřejným prohlášením nebo oznámením se pro potřeby tohoto ustanovení rozumí jakékoliv prohlášení, z kterého jsou členové orgánů cílové společnosti nebo vlastníci jejích účastnických cenných papírů schopni zřetelně rozpoznat úmysl navrhovatele.

(6) Česká národní banka může na žádost navrhovatele lhůtu 1 roku podle odstavce 1 zkrátit nebo prominout, pokud nabídka převzetí nebude v rozporu se zájmy cílové společnosti nebo jejích akcionářů.

(7) Učiní-li navrhovatel nabídku převzetí v rozporu s odstavci 1 až 4, nemá taková skutečnost vliv na ostatní povinnosti stanovené tímto zákonem, ani na platnost smluv uzavřených na základě takové nabídky převzetí.

§ 30Zákaz nabytí účastnických cenných papírů cílové společnosti po ukončení doby závaznosti nabídky převzetí

(1) Navrhovatel ani osoby s ním spolupracující nesmí po dobu 6 měsíců od konce doby závaznosti nabídky převzetí nabývat převodem účastnické cenné papíry cílové společnosti za vyšší protiplnění, než které obsahovala nabídka převzetí; to neplatí,

a) jestliže se jedná o obchod uzavřený na evropském regulovaném trhu, na jehož podstatných náležitostech se strany dohodly prostřednictvím automatizovaného obchodního systému,

b) jestliže hodnota protiplnění nepřevyšuje v době jeho poskytnutí nebo sjednání aktuální kurz účastnického cenného papíru na evropském regulovaném trhu,

c) jestliže k nabytí došlo z důvodu plnění povinnosti uložené zákonem nebo z důvodu uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů, nebo

d) jde-li o případ uvedený v § 17 odst. 1.

(2) Navrhovatel nebo osoba s ním spolupracující nebo vlastník účastnického cenného papíru mohou požádat Českou národní banku o povolení výjimky ze zákazu podle odstavce 1. Česká národní banka žádosti vyhoví, pokud to bude v souladu se zásadami uvedenými v § 3.

(3) Jestliže navrhovatel nebo osoba s ním spolupracující nabudou účastnické cenné papíry převodem v rozporu se zákazem podle odstavce 1 nebo se souhlasem České národní banky podle odstavce 2, dorovná navrhovatel osobám, které přijaly původní nabídku převzetí, rozdíl mezi výší protiplnění v nabídce převzetí a výší protiplnění plynoucí z uzavřených smluv podle tohoto ustanovení.

§ 31Uveřejnění výsledků nabídky převzetí

Navrhovatel uveřejní výsledky nabídky převzetí bez zbytečného odkladu po uplynutí doby její závaznosti způsobem, jakým uveřejnil nabídku převzetí, a zároveň o tom písemně informuje představenstvo a dozorčí radu cílové společnosti. V oznámení podle věty první též uvede, jaké množství účastnických cenných papírů cílové společnosti nabyl na základě nabídky převzetí, jaký podíl představují tyto cenné papíry na dané emisi cenných papírů, na které se nabídka převzetí vztahovala, jaké množství účastnických cenných papírů cílové společnosti nabyl mimo nabídku převzetí po dobu závaznosti nabídky převzetí a zda byly splněny podmínky pro vznik dodatečné nabídkové povinnosti.

§ 32Pravidlo průlomu

(1) Valná hromada cílové společnosti může rozhodnout o tom, že se při nabídce převzetí týkající se jejích účastnických cenných papírů uplatní pravidla podle odstavců 2 až 5 nebo některá z nich. K tomuto rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny akcionářů vyžadovaný stanovami cílové společnosti pro rozhodování o změně stanov. Rozhodnutí podle první věty se zapíše do obchodního rejstříku, společnost o něm informuje orgány dohledu nad nabídkami převzetí všech členských států, v nichž jsou její účastnické cenné papíry přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu. Návrh na zápis do obchodního rejstříku podá představenstvo bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení valné hromady. Rozhodne-li se valná hromada své rozhodnutí podle věty první zrušit, platí věty druhá až čtvrtá obdobně.

(2) V době závaznosti nabídky převzetí se omezení převoditelnosti účastnických cenných papírů cílové společnosti určené stanovami nebo dohodou mezi cílovou společností a akcionáři nebo akcionáři navzájem stávají pro převody v rámci nabídky převzetí vůči navrhovateli neúčinnými.

(3) Na valné hromadě rozhodující o souhlasu podle § 15 odst. 2 jsou neúčinná jakákoli omezení hlasovacích práv určená stanovami nebo dohodou mezi cílovou společností a akcionáři nebo akcionáři navzájem.

(4) V případě, že navrhovatel sám nebo společně s osobami s ním spolupracujícími nabude nebo zvýší v důsledku nabídky převzetí svůj podíl na základním kapitálu cílové společnosti tak, že s ním bude spojen alespoň tříčtvrtinový podíl na hlasovacích právech cílové společnosti, jsou od konce doby závaznosti nabídky převzetí neúčinná veškerá omezení uvedená v odstavci 2 a na hlasování na první valné hromadě svolané po době závaznosti nabídky převzetí se obdobně použije odstavec 3. Pokud se valná hromada nekoná do 2 týdnů od uveřejnění výsledků nabídky převzetí, představenstvo na podnět navrhovatele svolá bez zbytečného odkladu valnou hromadu; lhůta pro svolání valné hromady činí v tomto případě 14 dnů.

(5) Odstavce 3 a 4 se nepoužijí na prioritní akcie nebo účastnické cenné papíry obdobné povahy a na účastnické cenné papíry, s nimiž jsou spojena zvláštní práva členského státu.

§ 33Odškodnění při průlomu

(1) Navrhovatel poskytne osobám, do jejichž práv přímo vyplývajících ze stanov cílové společnosti nebo z dohod uvedených v § 32 bylo při nabídce převzetí zasaženo v důsledku rozhodnutí valné hromady podle § 32 odst. 1, přiměřené odškodnění za újmu, kterou tyto osoby v důsledku rozhodnutí utrpěly; to se neuplatní, vznikla-li tato práva až poté, co bylo přijato usnesení valné hromady podle § 32 odst. 1.

(2) Odškodnění se poskytuje v penězích. Výše odškodnění musí být doložena posudkem znalce, který navrhovatel na žádost poskytne osobám uvedeným v odstavci 1. Navrhovatel je povinen uhradit osobám uvedeným v odstavci 1 odškodnění ve lhůtě stanovené pro splatnost protiplnění podle smluv uzavřených na základě nabídky převzetí.

(3) Mají-li osoby uvedené v odstavci 1 za to, že poskytnuté odškodnění je nepřiměřené, mohou se u soudu domáhat doplacení rozdílu mezi odškodněním uvedeným v nabídce převzetí a přiměřeným odškodněním. Na toto řízení se použije přiměřeně § 52.

§ 34Pravidlo rovných podmínek

Valná hromada cílové společnosti může rozhodnout, že se účinky rozhodnutí podle § 32 odst. 1 neuplatní, pokud společnost, která je navrhovatelem nebo osobou jej ovládající, na sebe nevztáhla obdobné pravidlo průlomu podle § 32; § 32 odst. 1 se použije obdobně. Účinky tohoto rozhodnutí se vztahují pouze na nabídky převzetí, o nichž byly informace podle § 8 odst. 3 uveřejněny až po 18 měsících od přijetí tohoto rozhodnutí.