Zákon o nabídkách převzetí

104/2008 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 10Nabídkový dokument

(1) Nabídka převzetí musí být učiněna pouze uveřejněním nabídkového dokumentu, který obsahuje alespoň

a) obchodní firmu nebo název a sídlo, nebo jméno, popřípadě jména, příjmení a bydliště nebo místo podnikání, liší-li se od bydliště navrhovatele, cílové společnosti a osob spolupracujících s navrhovatelem, případně též osob spolupracujících s cílovou společností,

b) podíly navrhovatele a osob spolupracujících s navrhovatelem na základním kapitálu cílové společnosti a výši jejich podílu na hlasovacích právech cílové společnosti podle § 35 a 37, liší-li se, včetně jejich struktury, a popis vzájemných vztahů mezi spolupracujícími osobami, případně, bude-li mít navrhovatel takové informace k dispozici, též popis vzájemných vztahů mezi cílovou společností a osobami spolupracujícími s cílovou společností,

c) podstatné náležitosti kupní nebo směnné smlouvy, především

1. označení účastnických cenných papírů, které jsou předmětem nabídky převzetí, včetně uvedení jejich druhu, formy, podoby, případně jmenovité hodnoty a identifikačního označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN), bylo-li přiděleno,

2. údaje o protiplnění nabízeném za účastnický cenný papír, popřípadě dostatečně přesný způsob určení protiplnění; v případě, že se jako protiplnění nabízí cenné papíry, uvedou se o nich také údaje podle bodu 1,

d) průměrnou cenu, a jde-li o povinnou nabídku převzetí, též prémiovou cenu účastnických cenných papírů, a odůvodnění výše nabízeného protiplnění,

e) maximální množství účastnických cenných papírů, na které je nabídka převzetí omezena, nebo minimální množství účastnických cenných papírů, jejichž nabytím je podmíněna,

f) dobu závaznosti nabídky převzetí,

g) výši a podmínky a způsob výplaty odškodnění při průlomu podle § 33 a způsob jeho stanovení,

h) způsob oznámení přijetí nabídky převzetí nebo označení evropského regulovaného trhu, na kterém se smlouva uzavře,

i) postup při převodu cenných papírů a podmínky a způsob placení ceny, popřípadě jiného protiplnění,

j) pravidla pro odvolání přijetí nabídky převzetí, popřípadě pro odstoupení od smlouvy vzniklé přijetím nabídky převzetí,

k) záměry navrhovatele týkající se budoucí činnosti cílové společnosti, jejích zaměstnanců a členů jejích orgánů, včetně plánovaných změn podmínek zaměstnanosti nebo přesídlení, popřípadě přemístění provozoven cílové společnosti, a dále informace o záměrech navrhovatele týkajících se jeho budoucí činnosti v míře, v jaké bude nabídkou převzetí ovlivněna,

l) údaje o zdrojích a způsobu financování či jiném zajištění protiplnění,

m) rozhodné právo, kterým se řídí vnitřní poměry cílové společnosti, rozhodné právo, kterým se budou řídit smlouvy uzavřené na základě nabídky převzetí, a soudy příslušné pro řešení sporů z nabídky převzetí,

n) údaje o orgánu dohledu, jehož dohledu nabídka převzetí podléhá, včetně údaje o schválení uveřejnění nabídky převzetí.

(2) Nabídkový dokument při povinné nabídce převzetí obsahuje také důvody, proč je činěna a popis metod, které byly použity k určení formy a výše protiplnění, údaje o druhu a výši protiplnění poskytnutého nebo sjednaného za každé nabytí cenných papírů cílové společnosti navrhovatelem nebo s ním spolupracující osobou a počet cenných papírů nabývaných v jednotlivých obchodech, jestliže k sjednání došlo v posledních 12 měsících před vznikem nabídkové povinnosti, nebo prohlášení, že takový obchod sjednán nebyl.