Zákon o nabídkách převzetí

104/2008 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 12Oznámení nabídky převzetí

(1) Navrhovatel předloží návrh nabídkového dokumentu České národní bance do 15 pracovních dnů od okamžiku vzniku oznamovací povinnosti podle § 8 odst. 3. Česká národní banka může na žádost navrhovatele lhůtu podle tohoto odstavce prodloužit, nejvýše však o 30 pracovních dnů.

(2) Navrhovatel, který má bydliště nebo sídlo mimo území České republiky, pověří svým zastupováním ve věcech týkajících se nabídky převzetí, zejména přijímáním korespondence, advokáta nebo osobu oprávněnou poskytovat na území České republiky investiční služby. To neplatí, jde-li o navrhovatele, který na území České republiky zřídil organizační složku svého podniku.

(3) Česká národní banka může navrhovatele vyzvat, aby prokázal, že má dostatek zdrojů k financování nabídky převzetí a doložil jejich původ.

(4) Pokud Česká národní banka zjistí, že nabídkový dokument neobsahuje všechny náležitosti stanovené zákonem nebo že obsahuje zjevně nepravdivé nebo zkreslující informace, případně že nebyly splněny požadavky podle odstavce 2 nebo 3, zakáže jeho uveřejnění.

(5) Je-li to účelné, může Česká národní banka uložit navrhovateli, aby spolu s nabídkovým dokumentem uveřejnil další informace nebo změnil obsah nabídkového dokumentu, pokud by jinak byla nabídka převzetí neurčitá nebo zavádějící, popřípadě je uveřejnění takových informací odůvodněno zásadami nabídky převzetí. Česká národní banka může navrhovateli uložit, aby jí před uveřejněním nabídky převzetí oznámil způsob splnění těchto požadavků. Nesplní-li navrhovatel podmínky stanovené Českou národní bankou podle tohoto odstavce, platí, že rozhodnutím podle věty první Česká národní banka uveřejnění nabídky převzetí zakázala.