Zákon o nabídkách převzetí

104/2008 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 26Oznámení uzavření smlouvy

(1) Splnění nebo nesplnění podmínky, uzavření smlouvy anebo poměrné uspokojení podle § 25 odst. 3 navrhovatel oznámí způsobem a ve lhůtě uvedené v nabídce převzetí, nejdéle však do 1 měsíce od uplynutí doby její závaznosti, jinak platí, že je podmínka splněna, uzavření smlouvy nebo poměrné uspokojení oznámeno.

(2) V případě, že navrhovatel u částečné nabídky převzetí neoznámí osobám, které ji přijaly, poměrné uspokojení ve lhůtě podle odstavce 1, platí, že smlouva byla uzavřena v plném rozsahu přijatých nabídek převzetí a k omezení počtu účastnických cenných papírů se nepřihlíží.

(3) Navrhovatel nesmí oznámit uzavření smlouvy před uplynutím doby závaznosti nabídky převzetí.