Zákon o nabídkách převzetí

104/2008 Sb.

Poslední změna zákona:

HLAVA VIIIZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO ŘÍZENÍ PŘED ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU

§ 54

(1) Rozklad proti rozhodnutí České národní banky vydanému podle tohoto zákona nemá odkladný účinek, s výjimkou rozhodnutí o správních deliktech podle § 61 a 62.

(2) Účastníkem správních řízení o zákazu uveřejnit nabídku převzetí, o žádosti o povolení uveřejnit nabídkový dokument, o změnách nabídky převzetí a o prodloužení doby závaznosti nabídky převzetí je pouze navrhovatel.

(3) Česká národní banka bezodkladně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup rozhodnutí o

a) zákazu uveřejnit nabídku převzetí,

b) žádosti o povolení uveřejnit nabídku převzetí,

c) prodloužení lhůty podle § 13 odst. 1 a

d) zákazu změny nebo odvolání nabídky převzetí podle § 23 odst. 3;

přitom postupuje tak, aby bylo šetřeno obchodní, bankovní nebo jiné zákonem chráněné tajemství.

(4) Účinky rozhodnutí uvedených v odstavci 3 nastávají jejich zveřejněním podle tohoto ustanovení.

§ 55

(1) V případě, že Česká národní banka postupuje podle § 12 odst. 4 nebo 5, § 13 odst. 1 anebo § 23 odst. 3, může být vydání rozhodnutí prvním úkonem v řízení.

(2) Shledá-li Česká národní banka, že nabídka převzetí obsahuje vady, může vyzvat navrhovatele k nápravě a určí mu k tomu přiměřenou lhůtu. Součástí výzvy je poučení o tom, jaký význam může mít její nesplnění. Česká národní banka je oprávněna lhůtu stanovenou ve výzvě z důležitých důvodů prodloužit. Postupuje-li Česká národní banka podle věty první, lhůta podle § 13 odst. 1 se přerušuje, po dobu lhůty stanovené ve výzvě pak neběží.

§ 56

(1) Navrhovatel podá žádost o udělení souhlasu s uveřejněním nabídkového dokumentu nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne vzniku nabídkové povinnosti, popřípadě do 5 pracovních dnů od udělení souhlasu podle § 13 odst. 2, je-li vyžadován.

(2) Žádost o udělení souhlasu s uveřejněním povinné nabídky převzetí obsahuje alespoň nabídkový dokument, souhlas podle § 13 odst. 2, je-li vyžadován, a řádné odůvodnění podle § 43 odst. 4 a 5, je-li vyžadováno.

(3) Vydá-li Česká národní banka výzvu k odstranění nedostatků žádosti o udělení souhlasu s uveřejněním nabídkového dokumentu, lhůta podle § 42 odst. 2 se přerušuje; po uplynutí lhůty určené ve výzvě k odstranění nedostatků běží lhůta podle § 42 odst. 2 od začátku.

(4) Rozhodne-li Česká národní banka o změně výše protiplnění, udělí stejným rozhodnutím též souhlas s uveřejněním nabídky převzetí ve znění výroku o změně výše protiplnění.