Zákon o veřejných zakázkách

137/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 4Relevantní činnost

(1) Relevantní činností se pro účely tohoto zákona rozumí

a) v odvětví plynárenství

1. výroba plynu za účelem poskytování služby veřejnosti,

2. poskytování nebo provozování přepravní či distribuční soustavy určené k poskytování služby veřejnosti,

3. poskytování nebo provozování těžebního plynovodu, nebo

4. poskytování nebo provozování podzemního zásobníku plynu zajišťujícího provozuschopnost přepravní či distribuční soustavy určené k poskytování služby veřejnosti,

b) v odvětví teplárenství

1. výroba tepelné energie za účelem poskytování služby veřejnosti, nebo

2. poskytování nebo provozování rozvodného tepelného zařízení určeného k poskytování tepelné energie odběratelům,

c) v odvětví elektroenergetiky

1. výroba elektřiny za účelem poskytování služby veřejnosti, nebo

2. poskytování nebo provozování přenosové či distribuční soustavy určené k poskytování služby veřejnosti,

d) v odvětví vodárenství

1. poskytování vodovodu, sloužícího veřejné potřebě, pro účely provozování takového vodovodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti s výrobou nebo dodávkou pitné vody,

2. provozování vodovodu sloužícího veřejné potřebě podle zvláštního právního předpisu v souvislosti s výrobou nebo dodávkou pitné vody, nebo

3. dodávka pitné vody do vodovodu podle bodů 1 a 2,

e) činnost osob vykonávajících relevantní činnost podle písmene d), pokud tato činnost

1. souvisí s projekty vodního hospodářství, zavlažováním nebo odvodňováním půdy za předpokladu, že objem vody, který má být využit pro dodávky pitné vody, představuje více než 20 % celkového objemu vody, které uvedené projekty nebo zavlažovací či odvodňovací zařízení poskytují, nebo

2. souvisí s odváděním odpadních vod kanalizací sloužící veřejné potřebě nebo s čištěním odpadních vod,

f) činnost související s poskytováním či provozováním dopravních sítí poskytujících službu veřejnosti v oblasti drážní, tramvajové, trolejbusové nebo lanové dopravy a provozování veřejné autobusové dopravy (dále jen "dopravní síť"); dopravní síť se považuje za existující, pokud je činnost podle tohoto písmene poskytována podle podmínek stanovených příslušným správním orgánem, zejména pak podmínek týkajících se poskytování či provozování dopravní sítě, přepravní kapacity nebo frekvence poskytování takové činnosti,

g) činnost související s poskytováním

1. vyhrazených poštovních služeb, které jsou nebo mohou být vyhrazeny na základě právního předpisu Evropské unie, nebo

2. jiných poštovních služeb, které nemohou být vyhrazeny na základě právního předpisu Evropské unie;

poštovními službami se rozumí služby spočívající v podání, třídění, směrování a dodávání poštovních zásilek, přičemž za poštovní zásilku se považuje zásilka označená adresou bez ohledu na její hmotnost a jejímž obsahem mohou být kromě písemností zejména knihy, katalogy, noviny a časopisy či jiné zboží,

h) činnost související s poskytováním jiných než poštovních služeb uvedených v písmenu g), pokud jsou tyto služby poskytovány osobou, která poskytuje rovněž některou z poštovních služeb podle písmene g) a pokud současně poskytování poštovních služeb podle písmene g) není vyloučeno z působnosti tohoto zákona podle § 20; za jiné než poštovní služby se považují

1. služby bezprostředně související s poštovními službami, tedy služby předcházející podání či následující po dodání, zejména služby správy poštovní podatelny odesílatele nebo adresáta,

2. služby bezprostředně související s poštovními službami a poskytované zcela elektronickými prostředky, včetně zabezpečeného přenosu kódovaných dokumentů elektronickými prostředky, služby správy adres a přenosu registrované elektronické pošty,

3. služby týkající se zásilek neuvedených v písmenu g), zejména neadresné reklamní zásilky,

4. finanční služby uvedené v kategorii 6 přílohy č. 1 a v § 18 odst. 2 písm. b), a to včetně poštovních peněžních poukázek a žirových převodů,

5. filatelistické služby, nebo

6. logistické služby spočívající ve službách kombinujících fyzické doručení či uskladnění s jinými nepoštovními funkcemi,

i) činnost prováděná při využívání geograficky vymezeného území za účelem

1. vyhledávání, průzkumu nebo dobývání ropy, plynu, uhlí nebo jiných pevných paliv, nebo

2. poskytování a provozování letišť, námořních nebo vnitrozemských přístavů nebo jiných terminálových zařízení pro letecké a námořní dopravce nebo dopravce na vnitrozemských vodních cestách.

(2) Nejde-li o veřejného zadavatele, za relevantní činnost se pro účely tohoto zákona nepovažuje

a) dodávka vyrobené tepelné energie nebo plynu, pokud

1. jde o dodávku do sítí, které umožňují poskytování služby veřejnosti,

2. jejich výroba je důsledkem provádění jiné činnosti, než je činnost podle odstavce 1,

3. dodávka je zaměřena pouze na ekonomické využití vyrobené tepelné energie nebo plynu a

4. nedosahuje více než 20 % průměrného obratu zadavatele za předcházející 3 roky,

b) dodávka vyrobené elektřiny nebo pitné vody, pokud

1. jde o dodávku do sítí, které umožňují poskytování služby veřejnosti,

2. jejich výroba je prováděna za účelem výkonu jiné činnosti, než je činnost podle odstavce 1,

3. dodávka závisí pouze na vlastní spotřebě zadavatele a

4. nedosahuje více než 30 % průměrné celkové výroby elektřiny nebo pitné vody zadavatelem za předcházející 3 roky.

(3) Za relevantní činnost se pro účely tohoto zákona nepovažuje rovněž provozování veřejné autobusové dopravy podle odstavce 1 písm. f) v případě, že jiné osoby mohou poskytovat takovou službu na celém území státu nebo ve vymezené oblasti za stejných podmínek.