Zákon o veřejných zakázkách

137/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

ČÁST ČTVRTÁZVLÁŠTNÍ POSTUPY

HLAVA ISOUTĚŽ O NÁVRH

§ 102Použití soutěže o návrh

(1) Tato část zákona se vztahuje na zadavatele, pokud předpokládaná hodnota soutěže o návrh odpovídá nejméně finančnímu limitu stanovenému prováděcím právním předpisem podle § 12 odst. 1 pro veřejné zakázky na služby. Veřejný zadavatel může postupovat podle této části zákona i tehdy, pokud předpokládaná hodnota soutěže o návrh tohoto finančního limitu nedosáhne.

(2) Tato část zákona se nevztahuje na pořádání soutěže o návrh

a) v případech, ve kterých se tento zákon nevztahuje na zadávání veřejných zakázek podle § 18 odst. 1 písm. a), b) a h) a § 18 odst. 2 písm. a), h) a i),

b) v případech, ve kterých se tento zákon nevztahuje na zadávání veřejných zakázek podle § 18 odst. 2 písm. h), pokud jde o veřejného zadavatele,

c) v případech, ve kterých se tento zákon nevztahuje na zadávání veřejných zakázek podle § 19 odst. 2 písm. a), pokud jde o sektorového zadavatele,

d) sektorovým zadavatelem v souvislosti s výkonem jiné než relevantní činnosti podle § 4 nebo v souvislosti s výkonem relevantní činnosti, pokud působnost tohoto zákona ve vztahu k této relevantní činnosti byla vyloučena v souladu s § 20,

e) v oblasti obrany nebo bezpečnosti.

§ 103Soutěž o návrh

(1) Soutěží o návrh se rozumí postup zadavatele směřující k získání návrhu, projektu či plánu (dále jen "návrh"). Návrhem se rozumí písemně nebo graficky vyjádřený výsledek vlastní tvůrčí činnosti zájemce o účast či účastníka soutěže o návrh.

(2) Tento zákon upravuje tyto druhy soutěže o návrh

a) otevřenou soutěž o návrh,

b) užší soutěž o návrh.

(3) Zadavatel použije soutěž o návrh zejména v oblasti územního plánování, architektury, stavitelství či zpracování dat.

(4) Soutěž o návrh použije zadavatel, jestliže

a) na tuto soutěž navazuje zadání veřejné zakázky na služby,

b) na základě této soutěže mají být vybranému účastníkovi či účastníkům soutěže o návrh poskytnuty soutěžní ceny nebo platby, nebo

c) na tuto soutěž navazuje zadání veřejné zakázky na služby a současně na základě této soutěže mají být vybranému účastníkovi či účastníkům soutěže o návrh poskytnuty soutěžní ceny nebo platby.

(5) Předpokládaná hodnota soutěže o návrh se stanoví

a) podle odstavce 4 písm. a) na základě předpokládané hodnoty veřejné zakázky na služby navazující na tuto soutěž,

b) podle odstavce 4 písm. b) na základě celkové předpokládané výše soutěžních cen a plateb,

c) podle odstavce 4 písm. c) na základě celkové předpokládané výše soutěžních cen a plateb, a to včetně předpokládané hodnoty veřejné zakázky na služby, kterou je veřejný zadavatel oprávněn zadat v souladu s § 23 odst. 6, pokud zadavatel tuto možnost nevyloučil v oznámení soutěže o návrh.

(6) Zadavatel není oprávněn omezit účast zájemců v soutěži o návrh s poukazem na určité území nebo části území členského státu Evropské unie.

(7) Podrobná pravidla pro postup v soutěži o návrh stanoví prováděcí právní předpis.

§ 104Oznámení soutěže o návrh a způsob komunikace

(1) Soutěž o návrh se zahajuje uveřejněním oznámení soutěže o návrh podle § 146 a 147. Pro uveřejnění oznámení soutěže o návrh použije zadavatel formulář podle přímo použitelného předpisu Evropské unie.

(2) Zadavatel v oznámení soutěže o návrh stanoví v případě otevřené soutěže o návrh lhůtu pro podání návrhů a v případě užší soutěže o návrh lhůtu, ve které mohou zájemci o účast v soutěži o návrh (dále jen "zájemce o účast") podat žádost o účast.

(3) Zadavatel je oprávněn v oznámení soutěže o návrh nebo soutěžních podmínkách stanovit požadavky na prokázání splnění kvalifikace zájemců o účast nebo účastníků soutěže o návrh. Pro stanovení požadavků na prokázání splnění kvalifikace a posouzení kvalifikace se použije hlava V části druhé zákona obdobně.

(4) Zadavatel zajistí komunikaci, předávání a ukládání dokumentů či informací tak, aby byla zajištěna ochrana všech takových dokumentů či informací.

§ 105Průběh soutěže o návrh

(1) Nejpozději dnem uveřejnění oznámení soutěže o návrh je zadavatel povinen zpřístupnit soutěžní podmínky či umožnit jejich vyzvednutí všem zájemcům o účast. Pro poskytování soutěžních podmínek, dodatečné dotazy k nim a prohlídku místa plnění platí § 48 a 49 obdobně s tím, že se použijí ustanovení platná pro otevřené řízení, v němž nebyly lhůty změněny podle § 40 a 42. V případě užší soutěže o návrh mohou být soutěžní podmínky rovněž přílohou výzvy k podání návrhů.

(2) Návrhy se podávají písemně ve lhůtě pro podání návrhu. Návrh musí být podán v řádně uzavřené obálce označené způsobem stanoveným v soutěžních podmínkách. Ustanovení § 69 odst. 1, 3 a 4 se použijí obdobně.

(3) Zadavatel zajistí po celou dobu soutěže o návrh až do okamžiku uveřejnění výsledků hodnocení návrhů anonymitu podaných návrhů alespoň tak, aby porota při hodnocení návrhů nebyla schopna k návrhu přiřadit účastníka soutěže o návrh, který jej podal. Způsob zajištění anonymity uvede zadavatel v soutěžních podmínkách. Nedodrží-li účastník soutěže o návrh požadavky zadavatele týkající se anonymity, zadavatel tohoto účastníka ze soutěže o návrh vyloučí a tuto skutečnost účastníkovi soutěže o návrh písemně oznámí a vyzve jej k převzetí jeho návrhu.

(4) Zadavatel zajistí, aby se členové poroty seznámili s obsahem návrhů, nejdříve však po uplynutí lhůty k podání návrhů.

(5) Zadavatel odmítne žádosti o účast nebo návrhy podané po uplynutí lhůty pro podání žádostí o účast nebo lhůty pro podání návrhů a vyzve zájemce o účast nebo účastníky soutěže o návrh k převzetí jejich návrhů.

§ 106Složení a rozhodování poroty

(1) Posuzování a hodnocení návrhů provádí porota. Zadavatel jmenuje členy poroty pro hodnocení návrhů a jejich náhradníky a jejich jména zveřejní nejpozději v den oznámení soutěže a zveřejnění soutěžních podmínek. Pro posouzení návrhů porotou se § 76 odst. 1, 2 a 6 použijí obdobně. Porota vyřadí návrh rovněž tehdy, pokud nesplňuje požadavky na zajištění anonymity. V oznámení o vyloučení zadavatel vyzve účastníka soutěže o návrh k převzetí jeho návrhu.

(2) Porota musí být sestavena výhradně z fyzických osob, které musí být ve vztahu k účastníkům soutěže o návrh nepodjaté. Většina členů poroty musí být ve vztahu k zadavateli nezávislá. Nezávislými se rozumí členové poroty, kteří nejsou se zadavatelem v trvalém obchodním vztahu, popřípadě ve vztahu zaměstnaneckém, služebním a obdobném. O své nepodjatosti a nezávislosti učiní členové poroty před zahájením své činnosti písemné prohlášení.

(3) Je-li od účastníků soutěže o návrh vyžadována určitá kvalifikace, musí mít nejméně polovina členů poroty obdobnou nebo rovnocennou kvalifikaci. Všechny návrhy musí být hodnoceny stejnými členy poroty či jejich náhradníky, ledaže to není ve zvláště odůvodněných případech možné.

(4) Porota hodnotí podané návrhy na základě hodnotících kritérií, která byla uvedena v oznámení soutěže o návrh a případně podrobněji specifikována v soutěžních podmínkách, a to způsobem stanoveným v soutěžních podmínkách.

(5) Porota vyhotoví o způsobu hodnocení návrhů a o stanovení jejich pořadí protokol, který podepíší všichni členové poroty či náhradníci, kteří návrhy hodnotili.

(6) Porota může v protokolu o hodnocení návrhů podle odstavce 5 uvést dodatečné dotazy a doporučení k určitým aspektům některých návrhů.

(7) Protokol o hodnocení návrhů předává porota zadavateli. Po předání protokolu podle věty první vyzve zadavatel účastníky soutěže o návrh k účasti na uveřejnění výsledků hodnocení návrhů, a to nejméně 5 pracovních dnů předem. Při uveřejnění výsledků hodnocení jsou členové poroty oprávněni s účastníky soutěže o návrh projednat dodatečné dotazy podle odstavce 6. Je-li to odůvodněno povahou předmětu soutěže, je zadavatel oprávněn ve zcela výjimečných případech na základě projednání dodatečných dotazů podle věty druhé stanovit účastníkovi soutěže o návrh přiměřenou lhůtu pro poskytnutí dodatečné odpovědi či dokumentu. Porota může změnit pořadí návrhů uvedené v protokolu o hodnocení návrhů pouze v případě, že poskytnutí dodatečné odpovědi či dokumentu vyvolá nutnost podstatné změny v hodnocení návrhů podle hodnotících kritérií uvedených v oznámení soutěže o návrh.

(8) O průběhu uveřejnění výsledků, hodnocení návrhů a případném projednání dodatečných dotazů podle odstavce 7 zadavatel vyhotoví písemný protokol s uvedením podmínek zveřejnění návrhů. Umožňuje-li to jejich povaha, musí být návrhy vystaveny.

(9) Zadavatel je vázán hodnocením poroty uvedeným v protokolu o hodnocení návrhů. Zadavatel rozhodne o novém posouzení a hodnocení návrhů, pokud zjistí, že porota při posuzování a hodnocení návrhů porušila postup stanovený tímto zákonem nebo soutěžními podmínkami; za tím účelem může ustanovit novou porotu. Důvody pro nové posouzení a hodnocení návrhů připojí k původnímu protokolu o posouzení a hodnocení návrhů.

§ 107Rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu

(1) Rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu nebo návrhů činí zadavatel. Zadavatel odešle oznámení o výběru nejvhodnějšího návrhu všem účastníkům soutěže o návrh, kteří nebyli vyloučeni z účasti v soutěži o návrh, a to do 5 pracovních dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí. Pro možnost podání námitek platí § 110 a 111 obdobně.

(2) V oznámení o výběru nejvhodnějšího návrhu vyzve zadavatel účastníky soutěže o návrh, jejichž návrhy nebyly vybrány, k jejich převzetí.

(3) Zadavatel odešle výsledek soutěže o návrh k uveřejnění způsobem uvedeným v § 146 a 147, a to ve lhůtě 15 dnů od rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu. Pro uveřejnění výsledku soutěže o návrh použije zadavatel formulář podle přímo použitelného předpisu Evropské unie.

(4) Veřejný zadavatel je oprávněn požadovat, aby výsledek soutěže o návrh nebyl uveřejněn, pokud by jeho uveřejnění znamenalo porušení zvláštního právního předpisu nebo by bylo v rozporu s veřejným zájmem, nebo by mohlo porušit právo účastníka soutěže o návrh na obchodní tajemství soutěže, nebo by mohlo ovlivnit hospodářskou soutěž. Sektorový zadavatel může stanovit, že nesmí být uveřejněny rovněž informace týkající se počtu obdržených návrhů, identifikace účastníků soutěže o návrh či cen.

§ 108Zrušení soutěže o návrh

Vyhradil-li si to zadavatel v oznámení soutěže o návrh nebo v soutěžních podmínkách a stanovil-li současně podmínky odškodnění účastníků soutěže, může zrušit soutěž o návrh kdykoliv do doby rozhodnutí poroty o nejvhodnějším návrhu. V takovém případě odešle všem známým zájemcům o účast nebo účastníkům soutěže o návrh oznámení o zrušení do 3 dnů ode dne přijetí rozhodnutí s uvedením důvodu a vyzve je k převzetí jejich návrhů. Oznámení o zrušení soutěže o návrh odešle k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek do 3 dnů ode dne přijetí rozhodnutí. Pro uveřejnění oznámení o zrušení soutěže o návrh použije zadavatel formulář stanovený prováděcím právním předpisem.

§ 109Zvláštní ustanovení o uchování dokumentace o soutěži o návrh

Vrací-li zadavatel účastníkům soutěže o návrh jejich návrhy podle § 105 odst. 3, § 105 odst. 5, § 106 odst. 1, § 107 odst. 2 nebo § 108, je povinen o takových návrzích pořídit vhodnou dokumentaci, kterou následně uchová podle § 155.

HLAVA IIVÝBĚR SUBDODAVATELE V PŘÍPADĚ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V OBLASTI OBRANY NEBO BEZPEČNOSTI

§ 109aPostup při výběru subdodavatele

(1) Vybraný uchazeč, není-li zadavatelem podle § 2, postupuje podle této hlavy v řízení o výběru subdodavatele v případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti, pokud tak stanoví zadavatel v zadávacích podmínkách.

(2) Za subdodavatele se pro účely odstavce 1 nepovažuje osoba, vůči které je vybraný uchazeč ovládající či ovládanou osobou podle zvláštního právního předpisu, nebo osoba, která je společně s vybraným uchazečem osobou ovládanou jinou osobou podle zvláštního právního předpisu; uchazeč v takovém případě uvede úplný seznam těchto osob ve své nabídce a aktualizuje ho bez zbytečného odkladu po každé změně vztahů mezi těmito osobami.

(3) Vybraný uchazeč je povinen při výběru subdodavatele dodržet zásady uvedené v § 6 odst. 1.

§ 109bOznámení o subdodávce

(1) V případě, že předpokládaná hodnota části veřejné zakázky, kterou má plnit subdodavatel, dosahuje nejméně finančního limitu stanoveného prováděcím právním předpisem pro veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti, uveřejní vybraný uchazeč oznámení o subdodávce. Ustanovení § 13 až 16 pro stanovení předpokládané hodnoty části veřejné zakázky se použijí obdobně.

(2) Stanoví-li zadavatel v zadávacích podmínkách veřejné zakázky požadavky na kvalifikaci subdodavatele podle § 50 odst. 1 písm. a) až d), uvede je vybraný uchazeč v oznámení o subdodávce. Vybraný uchazeč je oprávněn uvést v oznámení o subdodávce jakékoliv další požadavky, které umožní objektivní posouzení kvalifikace subdodavatele. Tyto kvalifikační předpoklady a další požadavky musí být objektivní, nediskriminační, v souladu s kvalifikací požadovanou zadavatelem při zadávání veřejné zakázky a musí bezprostředně a přiměřeně souviset s předmětem plnění poskytovaného subdodavatelem.

(3) Pokud jsou pro část veřejné zakázky, kterou má plnit subdodavatel, jinak splněny podmínky pro použití jednacího řízení bez uveřejnění, vybraný uchazeč není povinen uveřejnit oznámení o subdodávce.

(4) Vybraný uchazeč nemá povinnost vybrat subdodavatele postupem podle této hlavy, pokud zadavateli prokáže, že žádný ze subdodavatelů účastnících se řízení nebo jejich nabídky nesplňuje požadavky uvedené v oznámení o subdodávce, a proto by mu tento postup znemožnil splnit veřejnou zakázku.