Zákon o veřejných zakázkách

137/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 120aSprávní delikty dodavatelů

(1) Dodavatel se dopustí správního deliktu tím, že

a) předloží k prokázání splnění kvalifikace informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na posouzení kvalifikace dodavatele v zadávacím řízení, v řízení o žádosti o zápis do seznamu podle § 129 anebo o žádosti o změnu tohoto zápisu podle § 130 odst. 2 nebo pro účely splnění podmínek pro vydání certifikátu podle § 138,

b) nepodá žádost o změnu zápisu podle § 130 odst. 2, nebo

c) nepředloží seznam subdodavatelů podle § 147a odst. 5.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) se uloží pokuta do 20000000 Kč a zákaz plnění veřejných zakázek na dobu 3 let a za správní delikt podle odstavce 1 písm. b) a c) pokuta do 2000000 Kč.

(3) Zákazem plnění veřejných zakázek se rozumí zákaz účasti v zadávacím řízení a zákaz uzavřít smlouvu na plnění veřejných zakázek malého rozsahu. Doba 3 let, na kterou se zákaz plnění veřejných zakázek ukládá, začíná dnem, kdy rozhodnutí podle odstavce 2, kterým byl uložen zákaz plnění veřejných zakázek, nabylo právní moci.