Zákon o veřejných zakázkách

137/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 132Provozovatel seznamu

(1) Provozovatelem seznamu je ministerstvo nebo jiná právnická osoba pověřená ministerstvem podle zvláštního právního předpisu.

(2) Provozovatel seznamu je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích a informacích, které mu byly poskytnuty v souvislosti s vedením seznamu, vyjma údajů a informací, které je povinen zpřístupnit na základě tohoto zákona.