Zákon o veřejných zakázkách

137/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 140Platnost certifikátu

(1) Platnost certifikátu je 1 rok ode dne jeho vydání.

(2) Dojde-li u dodavatele ke změně skutečností, na základě kterých byl certifikát vydán, jež by jinak měly za následek neprokázání splnění kvalifikačních předpokladů ve stanoveném rozsahu, je dodavatel povinen do 15 dnů ode dne, kdy ke změně došlo, oznámit tuto skutečnost certifikačnímu orgánu pro kvalifikaci a současně předložit potřebné doklady osvědčující splnění příslušných kvalifikačních předpokladů; v opačném případě rozhodne certifikační orgán pro kvalifikaci o odejmutí certifikátu, případně jeho změně, pokud ke změně skutečností, na základě kterých byl certifikát vydán, došlo pouze s ohledem na některé kvalifikační předpoklady, jejichž splnění dodavatel prokázal.

(3) Certifikační orgán pro kvalifikaci dále rozhodne o odejmutí certifikátu, pokud zjistí, že dodavatel

a) nesplňuje podmínky pro vydání certifikátu, nebo

b) použil jako podklady pro vydání certifikátu doklady či informace, které se ukázaly jako nepravdivé či neúplné.

(4) Dodavatel je oprávněn kdykoliv podat žádost o změnu certifikátu. V takovém případě se postupuje obdobně jako v případě podání žádosti o opakovanou certifikaci.